Rekrutteringskrise i barne- og ungdomspsykiatrien

– Kan vi klare å hjelpe alle godt nok?

Av Ingvild Skogen Bauge (Leder i NBUPF)
Christina Eliassen (styremedlem i NBUPF)
Fredrik Skarderud (styremedlem i NBUPF)
Sjur Eriksrud Johansen (nestleder i NBUPF)

En styrke i faget vårt er helhetstenkningen. Mennesket på­virkes av relasjoner og personer nær dem. Vi anerkjenner at ingen barn eller ungdom kan sees som et isolert individ. Med dette perspektivet er vi opptatt av å inkludere omsorgspersoner og ressurspersoner både i utredning og behandling. Alle som er en del av barnets hverdagsliv er viktige.

Av alle yrkesgrupper på BUP, er barne- og ungdomspsykiateren den eneste som også ivaretar det biologiske perspektivet. Hovedbehandling i faget vårt er ulike terapier, psykoedukasjon, veiledning, samt foreldre- og system­arbeid. Utøvelsen av faget må skje i sam­handling med kommunale tjenester. Legemiddelbehandling kommer noen ganger i tillegg. Å behandle barn og unges psykiske lidelser med psyko­farmaka er en legespesialistoppgave.

Psykisk helsevern for barn og unge er en spesialisthelsetjeneste. Likevel jobber vi annerledes enn tradisjonelle sykehusspesialister. Vi arbeider tettere opp mot kommunen i de fleste saker og det er ikke alltid en fasit på oppgave­fordelingen. Mange kommunale tjen­ester henviser til oss – fastlege, psykolog, barnevernstjeneste og PPT. Nå utredes også henvisningsrett for helsesyke­pleiere.

Førstelinjetjenestene er viktige. ­Fastlegekrisen gjør oss bekymret. Vi erfarer også at noen kommunale psykiatritjenester ikke tar inn pasienter under 18 år og at kommunepsykologer og PPT har lang ventetid. Ofte tar det kortere tid å komme til i spesialist­helsetjenesten enn i kommunale ­tjenester. Dette bidrar til økt press på tjenesten.

Pakkeforløpene har både vært ­positivt og negativt for tjenesten. Man utreder raskt og kommer i gang med behandling, men tidspresset og mer registrering kan gjøre at vi går glipp av viktig informasjon. Tid er viktig for at barn og unge skal bli kjent og trygge.

Innføring av vurderingssamtaler er kommet inn i oppdragsdokumentet. Alle som henvises til oss skal få ­vurdering på BUP. Dette vil også kreve ressurser.

Årlig øker henvisningene til BUP, trenden var der også før pandemien. Pasientene er både yngre og sykere. Langt de fleste av våre pasienter ­behandles poliklinisk. I 2021 ble bare 4% av våre pasienter innlagt ved døgnavdeling1.

Andelen leger i BUP er for lav, og behovet for flere er stort. Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening har 625 yrkesaktive medlemmer, 398 er spesialister2. På landsbasis utgjør ­spesialister i barne- og ungdoms­psykiatri under 11%, og leger i ­spesialisering under 8% av alle ­behandlere i BUP poliklinikk3. Ikke alle barn og unge i BUP møter en lege.

Rekrutteringsvansker rapporteres av 8 av 10 sykehus4. I dette landskapet med stadig økning i antall henvisninger, rekrutteringsvansker og pasienter som er yngre og sykere enn før, forteller leger i BUP at de ikke har tid til å følge opp pasientene godt nok5. Tjenesten er langt fra robust. Barne- og ungdomspsykiatrien er desentralisert med mange små enheter, noe som gjør fagmiljøene sårbare.

Barne- og ungdomspsykiatri er en spesialitet hvor det kan ta tid før man som LIS opplever mestring. Det er viktig med erfarne spesialister som sørger for mester-svenn læring. Stort arbeidspress og få barne- og ungdoms­psykiatere gjør dette vanskelig. Rekrut­-t­eringsvansker gjør utdanningssitua­sjonen for LIS svært sårbar.

Plass i utdanning er viktig for rekrut­t­ering. Medisinstudentene møter lite barne- og ungdomspsykiatri i løpet av studiet. Faget undervises ofte sammen med voksenpsykiatri, kun få uker i løpet av hele studiet, knapt noe hospitering. LIS1 kan ikke velge BUP. Her ligger potensiale for forbedring.

LIS i Barne- og ungdomspsykiatri har tjeneste både i VOP og i pediatri. Dette gir oss bedre forståelse av ­pediatriske og voksenpsykiatriske problemstillinger og bedre grunnlag for samarbeid. Likeens vil det være nyttig for voksenpsykiatere og pediatere å få erfaring fra vårt fag. Våre pasienter er også pasienter i somatiske avdelinger. Vansker i barne- og ungdomsårene vil påvirke helsen til voksne6. Vi mener at LIS i voksenpsykiatri og pediatri burde ha tjeneste i BUP.

Barne- og ungdomspsykiatri er et viktig og spennende fag. Forskningen viser oss at det er mye vi ikke vet og det kommer stadig ny kunnskap. Vi opplever at vi kan hjelpe barn og unge og at vi er med på å skape en bedre start på livet. God psykisk helse er en forutsetning for god livskvalitet.

Mangelen på spesialister i barne- og ungdomspsykiatri er reell og ­rekrutteringsvanskene er prekære. Dette må adresseres av beslutnings­takere. God tilgang på barne- og ­ungdomspsykiatere er god samfunnsøkonomi.

Referanser

  1. Referanser: 1 Aktivitetsdata for psykisk helsevern for barn og unge 2021 (helsedirektoratet.no)
  2. Tall fra medlemsregisteret i Norsk barne- og ungdoms­psykiatrisk forening
  3. NBUPFs medlemsunder­søkelse 2020
  4. LEGEBAROMETERET: Rekrutteringskrise blant både fastleger og psykiatere (legeforeningen.no)
  5. NBUPFs arbeidslivsunder­søkelse 2021
  6. Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the ­leading causes of death in adults. The Adverse Childhood Experiences (ACE) Study – PubMed (nih.gov)