Utviklingsplaner for sykehusene og Helse Sør-Øst

Utviklingsplanene er laget på oppdrag fra Helse – og omsorgsdepartementet og beskriver den overordnete strategien for henholdsvis sykehusene (Helse­foretakene, HF) og Helse Sør-Øst (HSØ). Våren 2022 er planene oppdatert. Nylig kom HSØ med sin Regional Utviklingsplan 2040. Den er ute på høring, med høringsfrist 30. september (intern frist i Legeforeningen 26. august).

Av Kristin Hovland
Leder Oslo legeforening, sentralstyremedlem Dnlf

Den generelle veilederen for utviklingsplanene sier blant ­annet:

Arbeidet med utviklingsplanen må være basert på åpenhet, involvering og forutsigbarhet. Helsefellesskapene, brukere, ansatte og andre samarbeidsparter skal involveres i arbeidet.

Oslo universitetssykehus (OUS), Akershus universitetssykehus (Ahus), Lovisenberg diakonale sykehus og Diakonhjemmet er ganske konkrete i deres utviklingsplaner, men HSØ ­velger en overordnet beskrivelse. ­Hvilken betydning har det for valgene som kan tas?

Utviklingsplanene for OUS, Ahus, Lovisenberg og Diakonhjemmet har mange gode momenter. Problemene kommer når en leser dem samlet, og det store spørsmålet blir: hvilke langsiktige planer kan sykehusene følge opp?

Både Lovisenberg og Diakonhjemmet påpeker ønske om å utvide, blant annet for å løse fremtidige kapasitetsutfordr­ingen i Oslo, og for å redusere areal­behovet ved Nye OUS. Lovisenberg skriver eksempelvis: LDS har som ­overordnet målsetting å utvikle seg til et mer fullverdig lokalsykehus ved å utvide bredden i pasienttilbudet sam­tidig som det overtar det faste lokal­sykehusansvaret for Sagene bydel fra OUS. En slik utvikling er i tråd med Oslo kommunes høringsinnspill til HSØ sin utviklingsplan i 2018, og vil gi økt aktivitet og mer robuste fagmiljøer ved LDS.

Mens OUS skriver: I 2031 overtar OUS alt ansvar for denne bydelen. (red: Sagene bydel). Diakonhjemmet skriver bl.a.: Sykehuset ønsker å behandle en større del av sykdommene som rammer befolkningen i egen sektor for å sikre et mer samlet og helhetlig spesialisthelsetjenestetilbud. Videre ønsker sykehuset å ta et større samfunnsansvar for spesialisthelsetjen­esten i Oslo ved å påta seg et større befolkningsansvar og dermed løse ­kapasitetsutfordringer i Oslo.

De har med at de ønsker å få med Nordre Aker i sitt nedslagsfelt, og at bydelen selv også har bedt om dette.

OUS har på sin side ikke omtalt at de kan «miste» Nordre Aker.

Ahus skriver mye om utfordringene med befolkningsvekst, og konsekvens­ene av overføring av Alna i 2031 og Grorud og Stovner i 2036 «over natten» med utfordringene det medfører. OUS skriver imidlertid at de skal ta over Grorud og Stovner i 2035 i sine planer. Betyr dette at «inntektene» for 2035 er tatt med i de økonomiske langtidsplanene både hos Ahus og OUS?

OUS planlegger i kommende periode nye bygg på Aker og Gaustad. I den oppdaterte utviklingsplanen er det ikke innarbeidet hvordan utviklingsplanen og reguleringsplanene for Nye OUS henger sammen. Det er som om de er to parallelle, uavhengige løp. For de fleste områdene, har fagfolk inn­sigelser på planene; OUS omtaler i utviklingsplanen forskning og innovasjon – men i reguleringsplanen er det satt av lite areal til forskning og undervisning. Psykisk helsetilbud skal flyttes til Aker – mot hele klinikkledelsen sin anbefaling, osv. Om beredskap står det: Nye bygg og ny teknologi vil skape nye muligheter i pasientbehandlingen, men vil også introdusere ny risiko i forhold til håndtering av beredskapshendelser. Basert på risikoanalyser vil foretaket etablere beredskapsplaner for virk­somhetens håndtering av beredskapshendelser før innflytting i nye bygg.

Men, det står ingenting om at de vil utføre ny risikoanalyse nå, basert på siste års erfaringer.

Oppdatert Regional Utviklingsplan 2040 (HSØ) beskriver trender og ­satsingsområder (del 1) og rammer og forutsetninger (del 2). Den forrige regionale utviklingsplanen inneholdt mer konkret informasjon om eksempelvis hvilke bydeler som skulle høre til hvilke sykehus i Oslo. Nå blir sykehusene sine utviklingsplaner stående isolert, og kan knapt brukes som et styringsverktøy. Det er uklart hvordan HSØ vil prioritere, både for Oslo og resten av regionen, i en medisinsk og økonomisk situasjon som vil kreve nye løsninger.

Alle oppfordres til å se på utviklingsplanene for sin region og sykehus og gi konstruktive innspill på hva dere mener er bra/bør gjøres mer av, og hva som er urealistisk/krever andre løsninger – gjerne via Legeforeningen! •