Legeforeningen med rapport om sykehusbygging

Rapporten som ble lansert tidligere i år er en kartlegging av beslutningsprosessene knyttet til Nye Kirkenes og Nye Hammerfest sykehus.

Av Tor Martin Nilsen
Medlem av redaksjonskomiteen og kommunikasjonsrådgiver i Overlegeforeningen

Legeforeningen har over tid vært bekymret for hvordan sykehusene planlegges, bygges og driftes. Sykehus som bygges for små rammer både pasienter og ansatte, og er i tillegg dårlig økonomi.

For å få bedre innsikt i beslutningsprosessene fikk Agenda Kaupang i oppdrag om å kartlegge hvordan Sykehusbyggs modell for framskriving har blitt benyttet i planleggingen av to nye sykehusbygg.

Nye Kirkenes sykehus ble valgt som eksempel ettersom det sto ferdig i 2018 og nye Hammerfest sykehus fordi bygg­ingen fortsatt pågår. Å undersøke begge sykehusene i samme rapport har gitt et godt kunnskapsgrunnlag for hvordan bygging av norske sykehus planlegges.

Rapporten viser at det er god grunn til bekymring over beslutningsprosess­ene i norske sykehusbyggprosjekter.

Illustrasjonsfoto: only_kim/stock.adobe.com

Flere av de faste forutsetningene i modellen avviker fra det som gjøres i praksis. I tillegg er en rekke av forutsetningene utdaterte. Blant annet legges det til grunn høy grad av effektivisering på områder som allerede er effektivisert. Under byggingen av nye Kirkenes, ble det foretatt store kostnadsreduksjoner uten at risikoen knyttet til disse ­kuttene var tilstrekkelig utredet eller forstått.

Hvis framskrivingsmodellens for­utsetninger ikke lar seg gjennomføre på nye Hammerfest, vil mangelen på sengeplasser bli stor. Tillitsvalgte på begge sykehus beskriver også i rapporten at medvirkning i liten grad er reell ved de store beslutningene, og at det er lite rom for kritiske innvendinger. Dette viser med all tydelighet at det fortsatt er en vei å gå når det kommer til å involvere ansatte i byggingen av norske sykehus.

Agenda Kaupang bemerker at informasjon om framskrivingsmodellen fremstår som lite tilgjengelig, og at det er manglende transparens rundt selve tallgrunnlagene og beregningene. De vurderer at det hadde vært en fordel med mer medvirkning i utformingen av standardmodellen slik at forutsetningene i større grad kunne samsvart med erfaringer fra operativ drift.

Hvis vi ikke klarer å lage gode arbeids­plasser i det offentlige, og ­pasientene ser bedre tilbud i det private, vil resultatet bli mer privatisering og et todelt helsevesen. Den offentlige helsetjenesten er i spill dersom vi fortsetter å bygge underdimensjonerte sykehus.

2023-05-31T14:16:41+02:00Overlegen 2-2023|

Del denne artikkelen

Gå til toppen