Kan arbeidsgiver endre tidspunktet for ferien din?

Du har begynt å pakke kofferten og er klar for ferien som starter om få dager. Plutselig ringer sjefen og sier at det er endring i ­planene; du trengs på jobb og må utsette ferien med to uker. Har de lov til det?

Av jurist Ida Torgersdotter Øygard Haavardsholm
sekretariatsleder for Overlegeforeningen

Når skal du har ferie?

Først litt kort om hvordan ferietidspunktet fastsettes. Tidspunktet for ferien skal drøftes med tillitsvalgte eller de ansatte. Rent praktisk gjøres dette ofte ved at du blir bedt om å sende inn dine ferieønsker. Det er arbeidsgiver som bestemmer hvem som får ferie når. Du har krav på tre uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden, som er mellom 1. juni og 30. september. Etter ferieloven kan du kan kreve å få vite tidspunktet for ferie senest to måneder før du skal ha ferie. Vær oppmerksom på at ferielovens bestemmelse er lagt opp slik at du selv aktivt må be om å få vite tidspunktet for ferien senest to måneder før. For deg som er ansatt i sykehus i Spekter tariffområde er dette litt annerledes. Det følger av overenskomsten del A2 § 3.4.6 at underretning om feriefastsettingen skal gjøres tidligst mulig og senest 2 måneder før ferien tar til. Forskjellen består i at det ikke er et aktivitetskrav fra deg som arbeids­taker i Spekter tariffområde. Der skal arbeidsgiver av eget initiativ gi informasjon om tidspunktet for ferien ­senest 2 måneder før ferien starter.

Ferieloven har ingen ugyldighetsvirkning ved brudd på varslingsplikten. Ferien kan pålegges som planlagt, men brudd på varslingsplikten kan etter omstendigheten få betydning ved et eventuelt erstatningskrav etter ferieloven § 14. Bestemmelsen om at du kan kreve underretning to måneder før, er med andre orden ren ordensregel.

Kan ferien endres på?

Vi legger nå til grunn at tidspunkt for ferie er bestemt, og at du har fått beskjed om når du skal ha ferie. Dersom du ønsker å endre oppsatt ferie, kan du be om det, men du har ikke krav på å få endret som du vil. Som nevnt over er det arbeidsgiver som bestemmer når du får ferie, og du er avhengig av at arbeids­giver godtar å endre tidspunktet for ferien. På samme måte vil arbeidsgiver kunne spørre deg om du er villig til å endre på ferien din frivillig. Så lenge begge parter er enige om endringer er det selvsagt helt i orden. Legg likevel merke til at dersom du frivillig går med på endring vil du kunne ha krav på erstatning. Se mer om dette under.

Spørsmålet er om arbeidsgiver kan pålegge deg å endre tidspunkt for planlagt ferie mot din vilje. Det kan de ha anledning til, men dette er særskilt regulert i ferieloven og det skal gode grunner til. Vi skal se nærmere på disse reglene.

Ferieloven

Det følger av ferieloven § 6 (3) at:

«Tiden for ferieperiode som arbeidstaker har mottatt underretning om, kan endres av arbeidsgiver hvis det er nødvendig på grunn av uforutsette hendinger. Slik endring kan bare foretas når avvikling av den fastsatte ferien på grunn av uforutsette hendinger vil skape vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedfortreder.»

Når du har fått beskjed om når du får ferie, skal du i utgangspunktet kunne stole på at du vil kunne gjennomføre den som planlagt. Terskelen for å flytte oppsatt ferie er høy, og det fremgår av forarbeidene at det kun er i ekstraordinære situasjoner slik omlegging vil være aktuelt. Som vi ser av bestemmelsen er det flere vilkår som må være oppfylt for at arbeidsgiver skal kunne ha lov til å endre på din oppsatte ferie. Arbeidsgivers behov for å flytte din ferie må skyldes «uforutsette hendinger». ­Videre er det et krav at disse uforut­sette hendingene gjør det «nødvendig» å endre din ferie fordi de skaper ­«vesentlige driftsproblemer» og ikke kan løses ved å skaffe en sted­fortreder.

Hva som kan regnes som en ­«uforutsett hending» må vurderes konkret. Under koronapandemien ble det i forbindelse med sommerferieavviklingen i 2020 gjort vurderinger av om pandemien utgjorde en slik ufor­utsett hending. Det kom man til at det kunne gjøre, men at det måtte vurderes konkret. Det var ikke tilstrekkelig at arbeidsgiver viste til at det var en ­pandemi – den uforutsette hendingen måtte knytte seg mer konkret til forhold på den aktuelle arbeidsplassen; for eksempel at flere ansatte ble syke samtidig eller var satt i karantene.

Vilkåret om at det uforutsette må skape «vesentlige driftsproblemer» utgjør en viss terskel. I dette ligger at ikke ethvert driftsproblem vil være tilstrekkelig for å kunne endre oppsatt ferie. I helsetjenesten vil nok spørsmålet om vesentlige driftsproblemer ofte kobles til vurdering av forsvarlighet. Etter spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 har sykehusene en plikt til å tilby og yte forsvarlige tjenester. En diskusjon om hvorvidt driftsproblemene er ­vesentlige vil nok derfor ofte bli en diskusjon om hvor tynt bemannet man kan være og fortsatt tilby for­svarlige tjenester.

Kravet om at problemet ikke kan løses ved å skaffe en stedfortreder ­tvinger arbeidsgiver til å se etter andre løsninger enn å endre din ferie. Hvorvidt det kan anses som «nødvendig» å endre din ferie beror i stor grad på om den uforutsette hendingen skaper en situasjon der sykehuset ikke lenger har et forsvarlig tilbud, og det ikke er mulig å oppdrive vikarer.

Erstatning

Ved omlegging av ferie har du krav på å få dekket «dokumenterte merutgifter» som følger av omlegging av ferien. Arbeidsgivers erstatningsansvar er objektivt, noe som innebærer at ­arbeidsgiver har et erstatningsansvar helt uavhengig av om den situasjonen som har oppstått er deres skyld på noen måte. Du har rett på erstatning også dersom du samtykker til endringen av ferietiden. Du har ikke rett på erstatning dersom det var ditt ønske at ferien flyttes.

Når det gjelder hvilke utgifter du kan kreve erstattet, er det ikke dratt opp noen tydelig grense for dette. Utgangspunktet at du skal stilles som om ferien aldri hadde blitt planlagt på det opprinnelige tidspunktet, og utgifter du har hatt knyttet til planleggingen av denne ferien vil som utgangspunkt kunne kreves kompensert. Typiske utgifter du kan kreve erstattet er for eksempel flybilletter og hotell som ikke kan avbestilles, eventuelt gebyr for endring av tidspunkt. Det er ikke bare er dine egne reisekostnader du kan kreve erstattet, men også for ­eksempel din families. Hvor vid denne kretsen som du vil kunne kreve erstatning for er, må vurderes konkret.

Dersom arbeidsgiver endrer ferien i strid med reglene, ved at vilkårene ikke er oppfylt eller at drøfting ikke er gjennomført, vil det kunne gi deg krav på erstatning også utover dokumenterte merutgifter. Du vil da kunne kreve kompensasjon for økonomiske tap og en rimelig erstatning for velferdstap.

Drøfting

Før arbeidsgiver bestemmer seg for å endre din oppsatte ferie, skal dette drøftes med deg. I dette møtet har du anledning til å ta med deg en tillitsvalgt, og det anbefaler vi at du gjør. Arbeidsgiver kan ikke velge å bare kalle inn en tillitsvalgt. Endring av ferie skal diskuteres direkte med den det gjelder. I forkant av møtet kan du også ringe oss i Avdeling for Jus og arbeidsliv i Legeforeningen for å ­diskutere om vilkårene for endring er oppfylt, og hvordan du eventuelt bør innrette din argumentasjon. Generelt kan vi si at dersom du er uenig i ledels­ens vurdering av om de kan endre din ferie, bør du argumentere opp mot vil­- kårene beskrevet over. Vær konkret på hvilket vilkår du mener ikke er oppfylt og forklar hvorfor.

Dersom du vil kreve erstatning for dokumenterte merutgifter fra arbeidsgiver, skal du gi opplysninger om dette i drøftingsmøtet. Det er viktig at du har tenkt gjennom dette slik at du allerede da kan opplyse om hva du vil kreve erstattet. Det er ikke nødvendig å legge frem kvitteringer eller annen dokumentasjon i møtet, men arbeidsgiver skal kunne vite omtrent hvor store utgifter de vil ha dersom de velger å legge om ferien din.

Erstatningskrav som du ikke gir beskjed om før etter drøftingsmøtet er det litt høyere terskel for å få innvilget. Vilkåret er da at utgiftene kan kreves erstattet hvis de fremstår som nærligg­ende følger av omleggingen. For eks­empel vil alminnelig avbestillingsgebyr ofte kunne kreves erstattet også dersom det ikke er nevnt i drøftingsmøtet. Vår klare anbefaling er likevel at du legger frem en så fullstendig kostnads­oversikt som mulig allerede i drøftings­møtet. Da vil også arbeidsgiver kunne vurdere om kostanden ved å endre din ferie blir for høy. •

2024-05-31T14:00:32+02:00Overlegen 2-2024|

Del denne artikkelen

Gå til toppen