Nordisk overlegemøte i Danmark

«Nordöl» – det tradisjonsrike årlige møtet mellom styrene i overlegeforeningene i Sverige, Danmark, Finland og Norge ble arrangert i Rungstad, Danmark 14. – 16. mai 2024.

Av Mathis A. Heibert
styremedlem i  Overlegeforeningen

Nordiske leger har betydelige felles interesser i et helsevesen som er i kontinuerlig endring. For å skape en diskusjonsarena og et fast møtepunkt mellom de nordiske landene besluttet styrene i overlegeforeningene i Norge, Danmark, Finland og Sverige i 1980 å danne en interesseorganisasjon. Hovedmålet var å sette søkelyset på både felles utfordringer og forskjeller i helsetjenesten sett med spesialistenes øyne.

Felles interesser i Norden

NordÖl møtes (minst) en gang i året og etter at Norge var vertsnasjon i fjor satte Ofs delegasjon bestående av nestleder Marie Skontorp, Solveig Nergård, Christian Grimsgaard og Mathis A. Heibert kursen mot København og idylliske Rungstad. Totalt 14 kolleger deltok. Fra Danmark stilte blant annet gjenvalgt leder for Overlægeforeningen, Susanne Wammen; fra Sverige kom leder for Sjuhusläkarna, Elin Karlsson.

Mange aktuelle tema ble diskutert. EUs arbeidstidsdirektiv har hatt innvirkninger på arbeidstid i flere land. I Norge mener man at Hovedavtalen kan justeres for å imøtekomme kravene om forsvarlig arbeidstid. En for rigid tolkning kan skape utfordringer for spesielt mindre enheter. NordÖl etterlyser enkle verktøy for registrering av for eksempel tilfeldig overtid. Det finns også utfordringer med ulik tolkning av arbeidstidsavtalenes varighet.

Fokus på legers arbeidsvilkår

Arbeidsvilkår sto også på agendaen og den norske delegasjonen presenterte #legermåleve som har fått mye oppmerksomhet det siste året. CPME (den stående komité for europeiske leger) har nylig publisert en uttalelse om legers arbeidsvilkår (omtalt i Over­legen 1-2024). Ved siden av arbeidstidsordninger er god utforming av arbeidsplass en nøkkelfaktor og NordÖl har tidligere publisert en felles uttalelse om dette.

Of-styremedlem Christian Grimsgaard innledet en diskusjon om «finansiering av sykehusbygg» med utgangspunkt i OUS-prosessen. NordÖl opplever det som problematisk at investeringer i forbindelse med bygg må inntjenes over drift – dette fører til urealistiske effektiviseringskrav. NordÖl jobber derfor med å inkludere denne ­problematikken i en felles uttalelse.

Den danske delegasjonen presenterte nyforhandlet lønnsoverenkomst for danske spesialister der man ser at det er utfordrende å ta igjen reallønnstap fra de siste årene.

Uønsket variasjon i akuttilbud

Sverige presenterte en oversikt over fordelingen av landets akuttsykehus. Det er forskjeller i tilgangen til akutte tjenester og fødestuer – en betydelig uønsket variasjon. Det er de svenske «län» som er arbeidsgiver og det etterlyses mer kommunikasjon på kryss av grensene. For øvrig en utfordring også Norge i en viss grad har mellom de ulike helseregionene.

Til slutt diskuterte deltagerne task-shift og behovet for breddekompetanse. De nordiske landene med sin sprede befolkning ser tydelig en vedvarende og økende behov for generalister.

Ved siden av faglig diskusjon fikk delegasjonene oppleve både «Louisiana» – Danmarks største museum for moderne kunst med verk fra både Soutine og Giacometti, og Karen Blixens hjem og museum i «Rungstadlund»

Inspirerende nordisk møte

NordÖl-møtene er givende og inspirer­ende for alle – man får både positive tilbakemeldinger på arbeidet som er gjort og innspill til å tenke nytt. Den finske delegasjonen kunne i år dess­verre ikke delta på grunn av en sam­tidighetskonflikt – men i mai 2025 møtes «de nordiske overleger» i Helsinki!

Vil du lese mer om NordÖl? Besøk nordol.org

2024-05-31T13:38:45+02:00Overlegen 2-2024|

Del denne artikkelen

Gå til toppen