Alminnelig arbeidstid for sykehusleger

Av Signe Gerd Blindheim, fagsjef i FHR/sekretariatsleder i Of.

Overenskomstens del A2 § 3.2 regul­erer alminnelig arbeidstid. Utgangspunktet er at den alminnelige arbeidstid ikke skal overstige 37,5 timer per uke i gjennomsnitt. Dette er likevel mer en formell enn reell hovedregel siden det fremgår i § 3.2 siste ledd at bestemmelsene om gjennomsnittlig 35,5 timers arbeidsuke videreføres slik de gjaldt tidligere avtaleverk, og at nytilsatte følger de samme bestemmelser som øvrige ansatte i foretaket.

Bestemmelsene som er videreført er imidlertid forskjellige for leger som tidligere var ansatt innenfor tariffområdene Staten, Oslo Kommune og Kommunenes Sentralforbund (de fylkeskommunale sykehusene).

Staten

Overleger som utfører aktivt og ­passivt arbeid mellom kl. 2000 og 0600 har en ukentlig arbeidstid på 35,5 t/u. Det samme følger av videreført særavtale mellom Staten og Ylf.

Oslo kommune

Leger i tidligere tariffområde Oslo kommune som har ordinær vakt­tjeneste på arbeidsstedet, forvakt i hjemmet eller bakvakt i hjemmet med underordnet lege/turnuskandidat i forvakt mellom kl. 2000 og 0600 har rett til en ukentlig arbeidstid på 35,5 t/u.

Kommunenes Sentralforbund

Leger i tidligere tariffområde ­Kommunenes Sentralforbund (KS) som har aktivt eller passivt arbeid på arbeidsstedet mellom kl. 2000 og kl. 0600, har rett til en ukentlig arbeidstid på 35,5 t/u når disse vilkårene er oppfylt. I motsetning til avtalen i ­staten hvor det ikke skilles mellom tilstedevakt og hjemmevakt i det aktuelle tidsrommet, er bestemmelsen i KS-avtalen i utgangspunktet begrens­ende for muligheten for overleger bare med hjemmevakt til å få 35,5 t/u.

Bestemmelsen er imidlertid flere ­steder fraveket gjennom ulike lokale avtaler. Det har avdelingsvis eller på individuelt grunnlag vært etablert arbeidstidsordninger med 35,5 t/u selv om legene ikke har hatt en arbeidsordning i henhold til de ­videreførte avtalevilkårene ved de tidligere fylkeskommunale syke­husene.

Årsakene til at man ved flere helse­foretak/sykehus har inngått avtaler om 35,5 t/u også for leger bare med hjemmevakt har vært forskjellige; herunder rekrutteringshensyn og ønsket om å unngå forskjellsbehandling mellom ulike grupper av leger generelt og mellom ulike grupper av overleger spesielt.

Øvrige videreførte bestemmelser i tariffområdet KS er:

  • Lege som pr. 31.12.92 arbeidet i vaktordning (B eller C) og som hadde en ukentlig arbeidstid på 35,5 timer pr. uke, beholder den ukentlige arbeidstiden så lenge legen har samme stilling og tils­varende beredskapsgrad.
  • Leger i spesialisering som pr. 31.03.02 har oppsatt aktivt eller ­passivt arbeid i henhold til 5.5.1 (tilstedevakt) og 5.5.2 (hjemmevakt med plikt til å møte uten opphold) mellom kl.2000 og kl.0600, har en alminnelig arbeidstid på 35,5 t/u.

HSH-særavtalen

Også her er det tatt inn bestemmelser om videreføring av bestemmelser om 35,5 t/arbeidsuke i tariffområdene HUK-kommune og HUK-Oslo. Bestemmelsene videreføres slik de gjaldt i virksomhetene pr. 31.03.2002.

Krav ved tariffoppgjør

Legeforeningen har ved en rekke tariffoppgjør fremmet krav om 35,5 t/u for alle leger i vaktarbeid; også ved overgangen til helseforetakssystemet og ved de senere A2 forhandlinger. Kravet er så langt ikke innfridd i den sentrale avtalen. Legeforeningen ser det imidlertid som positivt at man i flere foretak fra det tidligere fylkeskommunale tariffområdet har blitt enige om bestemmelser i B-dels avtalen som ikke setter skille mellom hjemmevakt og tilstedevakt i forhold til 35,5 t/u.

Seniorpolitisk perspektiv

Legeforeningen finner videre grunn til å bemerke som positivt at det i enkelte helseforetak nå også er tatt inn i B-dels avtalene at eldre leger som går ut av vakttjeneste, og derved etter avtalen formelt sett ikke lenger har krav på 35, 5 t/u, får beholde sitt ukentlige timetall den resterende tid av sin yrkes­aktive karriere.

Endring av ukentlig arbeidstid fra 35,5 t/u til 37,5 t/u?

Dette er en problemstilling som av og til blir spilt inn til Legeforeningen. Basert på eksisterende avtale, er det formelt sett slik at hvis man har en arbeidstid på 35,5 t/u og dette er ­knyttet til avtalens vilkår, vil man i utgangspunktet ikke ha krav på å fortsette med denne ukentlige arbeids­tiden hvis vilkårene ikke lenger er oppfylt.. Det er selvsagt ingenting i veien om at man kan bli enige om å likevel videreføre arbeidstidsordningen.

Dersom en lege har fått en ukentlig arbeidstid på 35,5 t/u uten å fylle vil­kårene for dette i henhold til eksister­ende avtale, enten gjennom sin individ­uelle arbeidsavtale eller gjennom arbeidsordningen i den aktuelle avdeling/enhet i helseforetaket/sykehuset, skal det heller ikke i ettertid knyttes vilkår for fortsatt å ha en ukentlig arbeidstid på 35,5 t/u.