Exit Minister, Mikkelsen og Markedsorganisering?

Her skulle jeg ha skrevet en artikkel om 22. juli kommisjonens rapport om helsevesenet, men bare ingressen kommer til å handle om dette. Ullevål ­sykehus får ros for sin formidable innsats, hvor internasjonal vurdering sier at flere enn forventet av de hardt skadede overlevde. Ringerike sykehus får også ros, de gjorde etter kommisjonens syn en svært god innsats. Den psyko- sosiale støtteinnsatsen på Sundvolden Hotell og ellers i helsevesenet får godkjent for akuttinnsatsen. Jeg vil nok allikevel hevde at vi i helsevesenet har vært heldige, kommisjonen har nok spart på kruttet for å rette det mot politiet, men det er mer enn nok som kunne vært bedre også i vår sektor.

Av Arne Laudal Refsum, medlem av redaksjonskomitéen

Når denne artikkelen får en annen vinkling så er det medias oppslag om til nå 13 døde ved AHUS i 2011. Media knytter jo dette mot den dårlige koordinerte bemanningsreduksjonen ved OUS samtidig med behovet for flere leger og sykepleiere ved AHUS. Selv om tabloidavisene (inklusive Aften­posten) både overdriver og forenkler, så avslører media at det har vært altfor mye som har skjedd i det skjulte ­mellom OUS /AHUS/Helse Sør-Øst og departementet. Har ministeren instruert Bente Mikkelsen til å instruere AHUS til å stoppe en jobb annonse de hadde klar til publisering?

Hva vet vi?

Vi vet at Helseministeren er formell eier av RHF-ene. Vi vet også at hun ikke har lov til å instruere RHF-styrene annet enn i et formelt foretaksmøte, dvs generalforsamling.

Vi vet at Helse Sør-Øst (HSØ) er eier av både Oslo Universitetssykehus og AHUS, og at HSØ selv tok initiativ til endrede opptaksområder i Oslo-om­rådet. Det var styret i HSØ som valgte å legge Aker inn i OUS. Alternativt kunne de valgt å legge Aker inn under AHUS med en gang, slik at både ­per­sonell og opptaksområde fulgte hverandre.

Videre kunne styret i HSØ valgt å definere det endrede opptaksområdet som en virksomhetsoverdragelse, noe som ville gjort overflytting av personell fra OUS til AHUS betydelig enklere.

Karusell

Direktør Siri Hatlen var styreleder i Helse Øst hvor Bente Mikkelsen var direktør inntil sammenslåingen med Helse Sør, og Bjørn Erikstein var direktør i Helse Sør, mens Hanne Harlem var styreleder. Resultatet av sammenslåingen til HSØ var at Hanne Harlem ble styreleder, og Bente Mikkelsen direktør, Bjørn Erikstein gikk inn i departementet, og ved dannelsen av OUS var Siri Hatlen tilbake i maktens sentrum som direktør. Hatlen gikk, Erikstein kom.

Samrøre

Ved etableringen av foretaksmodellen for sykehusene i 2002 sa Tore Tønne at ansvaret skulle ligge et sted, nemlig hos helseministeren. De formelle skillelinjene har vært nettopp det, formelle, mens de uformelle styringslinjene har vi sett en rekke ganger ved at departementet har grepet inn i beslutningsprosesser, enten det er fødeavdelingen på Gjøvik (Dagfinn Høy­bråten, Krf), eller sykehusstriden mellom Molde og Kristiansund hvor både Helseminister Strøm-Erichsen og statssekretær Roger Ingebrigtsen helt åpenbart var kommet med underhåndens løfter og kanskje også trusler. (Se Kolbjørn Almlids artikkel omtalt i Overlegen nr. 1-2012.) Sykehusstriden i Sogn og Fjordane som toppet seg med nedleggelsen av en rekke funksjoner i Nordfjordeid og eksplosjon for åpent kamera fra samferdselsminister! ­Navarsete viser tydelig at den ønskede avstand mellom politikere og sykehus ikke er oppnådd.

Hva nå?

Nå sitter vi med 13 dødsfall på AHUS i 2011. På departementets nettsider ligger det ute et kort svar fra Statens Helsetilsyn at på oppfordring fra ­departementet kan de opplyse om at bemanningssituasjonen har ikke vært vurdert som årsak til disse dødsfallene. Med GTT-tallene omtalt andre steder i bladet skal jo AHUS med nær 10% av befolkningen ha nærmere 500 dødsfall årlig, så disse 13 blir bare en bagatell for alle andre enn pårørende og involvert helsepersonell. De involverte partene skylder på hverandre. Siri Hatlen skylder på minister og HSØ, Helseministeren på OUS, AHUS og HSØ, AHUS-direktøren oppfattet at det var ministeren som stoppet jobb­annonsen, mens Bente Mikkelsen tar på seg ansvaret. Hva annet kan hun gjøre? Dersom direktør Mikkelsen bekrefter at ministeren gav orderen, innrømmer hun også at hun og HSØ er satt under administrasjon, og da er det ingen grunn til å bli sittende.

Bort med RHf-ene

Kanskje vi nå skal se på hele organisasjonsmodellen. Eierskapsmodellen skal bare være et verktøy for på en effektiv måte styre sykehusene slik at det kan ytes kvalitativt gode spesialisthelsetjenester som skal komme befolkningen til gode. Vi har nå hatt en foretaksmodell i mer enn 10 år som ikke lenger har legitimitet blant flertallet av stortingsrepresentantene og som ikke lenger fungerer etter intensjon­-ene. Det er et skrikende behov for mer investeringsmidler for å erstatte gamle sykehusbygninger, noe dagens modell ikke gir grunnlag for. Det er så få foretak igjen (fra 80 sykehus til vel 20 foretak) at det burde ikke være nødvendig med det fordyrende og byråkratiske RHF mellomledd, når departementet blander seg inn når de vil uansett. Etter min mening har det regionale nivået vært et nyttig verktøy for å endre en sykehusstruktur som reflekterte et gammelt industrimønster og gammel samferdselsstruktur. Nå er tiden kommet til å finne en ny, moderne og mer egnet organisasjonsstruktur som bedre fanger opp utfordringene sykehusene har de neste 10 årene.

Det spennende i tiden fremover blir om det er ministeren eller Bente Mikkelsen som går først! •