Ønsker du å jobbe i et annet europeisk land?

EU-direktiv 2005/36 – Yrkeskvalifikasjonsdirektivet. Direktivet handler om hvordan man som utdannet og ansatt i ett europeisk land skal kunne få godkjent sin utdanningsbakgrunn dersom man ønsker å jobbe i et annet europeisk land.

Av Signe Gerd Blindheim, fagsjef jus og arbeidsliv / sekretariatsleder i Overlegeforeningen

I «Overlegen» nr. 1/2012 side 27 er det redegjort for hvordan Norsk overlegeforening og Den europeiske overlegeforeningen (AEMH) har arbeidet med direktivet, og hva slags krav som bør stilles for å ivareta pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten. Sentrale momenter i høringsuttalelsen gikk på at:

 • Endringer som kan bidra til å for­enkle regelverket for brukerne er positivt, forutsatt at endringene fullt ut ivaretar de krav som til enhver tid må stilles for å ivareta pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten.
 • Informasjon om regelverket i den enkelte medlemsstat må være lett tilgjengelig på engelsk. Den enkelte medlemsstat må kunne definere ulike nasjonale kompetansebehov ettersom hver medlemsstat kan ha spesielle utfordringer som følge av geografi, befolkningssammensetning.
 • En viss skepsis til et profesjonskort for yrkeskvalifikasjoner i EU. Det kan fremstå som uklart hvem som skal ha ansvar for at informasjonen på kortet til enhver tid er oppdatert og korrekt. Det synes også å være en risiko for at kortet kan forfalskes og misbrukes.
 • Varslingssystemer om leger som er under granskning mellom medlemsstatenes autorisasjonsmyndigheter må ivareta personvernhensyn.
 • Mange leger blir utsatt for en grans­- k­ing i løpet av yrkeskarrieren uten at det for konsekvenser for den videre praktisering av yrket. Informasjon om dette bør ikke utleveres før endelig avgjørelse er truffet i saken.
 • Direktivet bør sikre at medlems­statene kan avgjøre nivået på språkkunnskaper som er nødvendige av hensyn til pasientsikkerhet, kvalitet og effektivitet i helsesektoren.

Direktivet ble drøftet på AEMHs plen­umsmøte i Varna, Bulgaria i mai 2012 Det ble særlig diskusjon i forhold til tidspunktet for når det skulle infor­meres om at legen var under en ­eventuell granskning.

I august 2012 har følgende medlemsforeninger i European Medical Organisations (EMO) samlet seg om en felles uttalelse vedrørende direktivet:

AEMH (European Association of Senior Hospital Physicians)(Overlegeforeninger)

CEOM (European Council of Medical Orders)

CPME (Standing Committee of European Doctors)

FEMS (Eurpoean Federation of Salaried Doctors)(Frankrike/Belgia)

EANA (European Working Group of Practitioners and Specialists in Free Practice)

EJD (PWG) (European Junior Doctors Permanent Working Group)(Europeiske YLF)

EMSA (European Medical Students Association)

UEMO (European Union of General Practitioners/Family Specialists).

Momenter i denne felles uttalelsen er:

 • Pasientbehandling av høy kvalitet og pasientsikkerhet må være de bærende prinsipper i direktivet, og skal ikke være gjenstand for kompromisser i forhold til økonomisk konkurranseevne eller administrative forenklinger.
 • Godkjenningsprosessen må sikre integritet og tillit når det gjelder legers mobilitet. De som skal forestå arbeidet, må til enhver tid ha opp­datert kompetanse til å ta avgjørelser i forhold til godkjenning; også gjennom elektronisk europeisk profesjonskort (slik det nå er foreslått fra EU-kommisjonen).
 • Selv om det nye forslaget skulle innebære en rett for søker til å få anerkjent sine kvalifikasjoner så snart som mulig, vil ikke prinsippet om «still­tiende autorisasjon» være tilfreds­stillende når det gjelder anerkjennelse av medisinske kvalifikasjoner.
 • Delvis godkjenning er uaktuelt for den medisinske profesjon av hensyn til hva som kreves av kvalifikasjoner for trygg utførelse av medisinske tjenester.
 • Forslaget må respektere den enkelte medlemsstats kompetanse, når det gjelder tilpasning og organisering av utdanningssystemer. Den medisinske profesjon og kompetente autoriteter må være involvert i å utvikle felles retningslinjer i tråd med nasjonale kompetansebehov.
 • For å forbedre tillit og åpenhet, bør medlemsstatene bli oppmuntret til å formidle hva som er «best praksis» både når det gjelder grunnutdanning og spesialistutdanning
 • Sett i lys av utviklingen når det ­gjelder rolle og ansvarsforhold for allmennpraktikere, bør allmenn­praksis betraktes som en medisinsk spesialitet på linje med andre.

Etter mange høringsrunder og behandling i en rekke høringsinstanser imøteser man nå, blir det spennende å se det endelige resultat. Mest sannsynlig vil dette foreligge på nyåret. •