Oppfølgning av Nordlandssykehussaken

Rett før sommeren stevnet Legeforeningen på vegne av overlege Rastislav Kunda Avisa Nordland for Salten tingrett i Bodø. Kunda mener seg ærekrenket av avisa og krever erstatning.

Innlegg av direktør Anne Kjersti Befring, Den norske legeforening

Ærekrenkelsen skjedde gjennom en rekke artikler i Avisa Nordland sommeren 2010 som omhandlet den såkalte «Nordlandssykehusskandalen». Avisa Nordlands journa­lister avdekket at det i perioden 2004 til 2010 ble foretatt en rekke kreftoperasjoner ved Nordlandssykehuset i Bodø som etter gjeldende retningslinjer skulle vært utført ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) i Tromsø. ­Rastislav Kunda og en kollega var blant legene som utførte disse operasjonene. Sykehuset fikk i etterkant kritikk fra Helsetilsynet for systemsvikt, mens de to legekollegaene ble frikjent.

Bakgrunnen for søksmålet er måten Avisa Nordland valgte å dekke saken på. Avisa Nordland valgte å gå ut med fullt navn og bilde av Kunda og hans kollega i en sak hvor det var sykehuset som fikk kritikk for systemfeil. Videre ble sakens medisinske sider uriktig fremstilt i avisa. Det ble bl.a. beskrevet at Kunda og hans kollega i flere tilfeller unødvendig hadde fjernet friske organer, noe som var positivt feil.

Når Legeforeningen nå går til søksmål på vegne av en lege er det for å markere at media i denne saken har overtrådt en grense.

Leger må tåle å bli gransket, i virksomheten, av tilsynet og media, men det finnes visse grenser. Med stevningen vises det til at det må settes noen grenser for å bremse en utvikling mot at leger skal måtte tåle å bli utsatt for påstander uten at det er gjort undersøkelser på forhånd. Sofienbergsaken og et par andre saker, kan tyde på at det er en økende tendens at enkeltpersoner i helsetjenesten henges ut med bilde, navn og påstander.

Legeforeningen har tidligere bedt om at det utvises større grad av forsiktighet før granskning, blant annet i Sofienbergsaken.

PFU hevder at alle leger er mektige samfunnsaktører som må tåle å bli hengt ut og at leger tilhører denne gruppen. Det tas ikke hensyn til den sårbarheten leger ofte er i – også sett hen til den risiko virksomhetene kan innebære.

Mediadekningen med Avisa Nordland i spissen fikk store negative konsekvenser for Rastislav Kunda. Følgene ble ytterligere forverret i og med at Avisa Nordland heller ikke i etterkant korrigerte det feilaktige bildet de hadde skapt av saken, herunder Kundas rolle i «sykehusskandalen».

Andre medier har derimot gjennom artikler, innlegg, ledere osv lykkes med å sette saken i et mer nyansert lys. Kunda reagerer på at Avisa Nordland aldri har tatt selvkritikk på måten de omtalte saken på.

Legeforeningens advokater ønsker ikke å forhåndsprosedere saken i media. Det er ofte vanskelig å nå fram med injuriesøksmål, men det er et mål å sette noen grenser for hvordan media omtaler saker uten å ha gjort nødvendige undersøk­elser i forkant. •