Gjennom institusjonelt samarbeid bidrar St. Olavs Hospital og Det medisinske fakultet til å styrke helsetjenesten i Nepal

St. Olavs Hospital i Trondheim og Det medisinske fakultet (DMF) ved NTNU har de siste to årene satt et større fokus på global helse både innen forskning og utdanning. Aktiviteten har vært konsentrert til noen få samarbeidsland: Nepal, Sierra Leone, Malawi og Sør-Afrika. Allerede i 2007 signerte DMF en avtale med Dhulikhel Hospital / Kathmandu University om et tett samarbeid for å bidra til kapasitetsbygging ved institusjonene.

Innlegg av Elin Yli Dvergsdal, rådgiver i global helse,
og Ingunn Harstad, overlege i lungemedisin, ansvar for koordinering av Nepal samarbeidet

Global helse er en felles satsing mellom St. Olavs Hospital og Det medisinske fakultet og en del av integreringen mellom sykehuset og universitet. I satsingen vektlegges at forskning, undervisning og klinisk virksomhet skal bidra til å løse de store globale helseutfordringene. Det er ansatt en rådgiver ved DMF som koordinerer satsingen på global helse sammen med helseforetaket og stillingen er initialt finansiert av samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge RHF og NTNU.

Nepal

St. Olavs Hospital og DMF etablerte et samarbeid med Dhulikhel Hospital /Kathmandu University(KU) i 2007. I perioden 2008-13 har tolv vitenskapelig ansatte ved DMF og klinikere fra St. Olavs Hospital besøkt Dhulikhel Hospital/KU for å undervise studenter, etablere forskningssamarbeid og kurse sykehusansatte. Samarbeidet dekker et bredt spekter av disipliner, blant annet basalfag (molekylær biologi), akutt­medisin, mor- og barn helse, psykiatri, immunologi, samt ulike undervisningsmetoder. Et annet aspekt ved samarbeidet er studentutveksling. Hensikten med utvekslingen er at medisinstudentene skal få verdifull praksis de ikke ville fått i Norge og en dypere forståelse for lokale forhold og kultur i utvekslingslandet. Samtidig vektlegges at de skal bidra aktivt og positivt inn i den dag­lige klinikkdriften som de er en del av i praksisperioden. Det er også flere pågående ph.d prosjekt ved Dhulikhel Hospital/KU hvor kandidatene er tatt opp på ulike ph.d programmer ved DMF. På denne måten ønsker en å bygge opp forskningskapasiteten ved institusjonen i Nepal. Per i dag har de ingen forskerutdanning, men på sikt er planen at de skal drive forskningen selv. Utstyr til en molekylærmedisinsk lab er donert fra St. Olavs Hospital og etablert ved Dhulikhel Hospital/KU etter et sterkt ønske fra Kathmandu University helt fra samarbeidet ble startet i 2007. Personell som gjør analyser og drifter laboratoriet er opplært ved St. Olavs Hospital og DMF.

Eksempler på forskningsprosjekter
Akuttmedisin

Det har vært lite fokus på akuttmedisin i lav- og mellominntekts land. Men det er viktig for helsepersonell ved sykehuset å få praktisk trening og da er simulatortrening et godt alternativ. Medisinsk simulering er trening både i tekniske- og ikke-tekniske ferdigheter ved hjelp av en simuleringsmodell i klinisk relevante situasjoner. Vår samarbeidspartner uttalte et tydelig behov for praktisk trening på akutte situasjoner. Derfor reiste ansatte fra akutt­avdelingen ved St. Olavs Hospital for å holde kurs i å håndtere kritisk syke pasienter. Erfarne studenter og/eller nyutdannede leger og leger i spesialisering ble trent i håndtering av kritisk syke nyfødt og voksne. Personell fra St. Olavs Hospital brakte med seg modeller (baby og voksen), et video-kamera og bærbar PC. Ved hjelp av disse verktøyene ble det definert scenarier i sykehuset hvor en bruker utstyr en har og er kjent med. Det viktigste verktøyet i denne pedagogiske tilnærmingen er å evaluere teamarbeid, lederskap og praktiske ferdigheter i en debrifing med deltakerne hvor en bruker video- opptaket for videre diskusjoner. Før scenariene ble gjennomført fikk deltak­- erne tre relaterte forelesninger i behandling av og håndtering av kritisk syke barn og voksne. Tilsammen 60-80 helsearbeidere ved Dhulikhel Hospital har gjennomgått slik simulatortrening.

Prevalensstudie av hodepine, angst og depresjon – befolkningsundersøkelse i Nepal

De vanligste av hjernens sykdommer, som hodepine, angst og depresjon, medfører store lidelser og tap av ­produktivitet, men de blir likevel ­neglisjert i mange land. Med utgangspunkt i vårt samarbeid med Nepal har ansatte ved avdeling for Nevrologi ved St. Olavs Hospital tatt initiativet til den første landsdekkende befolkningsundersøkelsen av hode­pine, angst og depresjon som blir ­gjennomført i Sørøst-Asia. Nepal er blant de fattigste og minst utviklede i verden, med små ressurser i helsevesenet. De dramatiske forskjeller i høyde over havet og i sosioøkonomiske forhold gir unike muligheter til å undersøke betydningen av disse faktorene. Forskningsprosjektet vil også registrere faktorer av betydning for generell helse, inkludert blodtrykk, livskvalitet, sosioøkonomisk status, fedme, alkoholbruk, røyking og bruk av narkotika. De endelige målene er å redusere menn­eskelig lidelse og samfunnsmessige kostnader. To nepalesiske ph.d kandidater er engasjert i prosjektet. Basert på studier fra andre deler av verden ser man at angst, depresjon og hodepineplager er tre av de viktige ­årsakene til funksjonshemming. Som et produkt av dette prosjektet vil det bli laget forslag til intervensjoner (pedagogiske, atferdsmessige, terapeutiske slik som optimal bruk av effektive medikamenter og unngåelse av overforbruk, og forebygging). For første gang vil sykdomsspesifikke instrumenter for diagnostisering og vurdering av sykdomsbyrden bli tilgjengelig på nepali.

Vold i nære relasjoner mot gravide kvinner i Nepal og Sri Lanka.

Det overordnede formålet med studien er å øke kunnskapen hos helsepersonell om hvordan helsetjenesten til gravide kvinner som har vært offer for vold i Nepal og Sri Lanka kan forbedres. Dette vil bli gjort ved å se på intervensjoner og gi opplæring til personer som utfører svangerskapsomsorg for å forsøke å redusere sykelighet og dødelighet. Prosjektet ledes av en professor i kvinnehelse ved DMF. Forskningsrådet har støttet prosjektet med betydelige midler. Det er blant annet to ph.d ­stipendiater som vil være knytte til Dhulikhel Hospital.

Screening av livmorhalskreft i Nepal WHO anbefaler at kvinner i alderen 18-69 år bør screenes for livmorhals­kreft hvert tredje år i utviklingsland. I Nepal får bare 2,4% av kvinnene et slikt tilbud. Det er mangel på fore­byggende strategier mot livmorhals­kreft og det mangler et landsom­fattende systematisk screening- program for livmorhalskreft. Dette gjelder særlig på landsbygda. En gynekolog fra vår samarbeidspartner i Dhulikhel skriver nå doktorgrad på utfordringene ved et screening program for livmorhalskreft på landsbygda i Nepal.

Oppsummering

Samarbeidet mellom DMF og Dhulikhel Hospital/KU startet i Nepal og har gradvis blitt mer omfattende. St. Olavs Hospital har også blitt med i samarbeidet. En bør ha et langsiktig perspektiv når en inngår et slikt institusjonelt samarbeid og stadig vurdere hva som er realistisk og nyttig for å styrke kapasiteten. •

Les mer om forskningsaktiviteter og engasjement innen global helse ved Det medisinske fakultet og St. Olavs Hospital: www.ntnu.no/dmf/forskning/global-helse