Helsesamarbeid mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordvest Russland

Av rådgiver Magne Johnsen, UNN

Universitetssykehuset Nord-Norge HF, UNN, har siden 1992 hatt et formalisert samarbeid med helsevesenet i Nordvest Russland. Før år 2002 var det basert på avtaler inngått av Troms fylkeskommune og etter helseforetaksreformen i 2002 ble avtalene formelt inngått av Helse Nord RHF. Fram til 2002 var samarbeidet preget av nødhjelp, mens det siden er blitt mer likeverdig kompetanseutvikling. Etter hvert er det også utviklet forsknings­prosjekt sammen med russerne. I perioden er det gjort et stort nettverks- og relasjonsbyggings arbeid. Det skjer stadig organisatoriske endringer på begge sider og nye ­relasjoner må hele tiden bygges opp.

Prosjekter:

Hjertekirurgi
I 1994 startet vi et prosjekt med Bysykehus nr. 1 i Arkhangelsk for å lære kirurger der åpne hjerteoperasjoner. Dette har vært svært vellykket og i dag er de et av Russlands beste hjertesentre. Etter hvert har vi sammen med fagpersoner fra Rikshospitalet i Oslo lært dem å operere barnehjerter. Vi har også sammen med fagmiljøet ved OUS hatt de med til hjertesenter i London for å lære å høste biologiske hjerteklaffer. Det er utviklet fagregister etter norsk mønster. Det er hjertekirurg Mons Lie som har vært hovedfagpersonen i dette prosjektet også etter at han flyttet til Ullevål sykehus.

Brukt medisinsk utstyr
UNN ble i 1999 bedt av HOD om å lede et prosjekt med å samle inn brukt medi­sinsk utstyr til Nordvest Russland. Utstyret ble samlet inn fra sykehus i hele landet og satt i god stand før det ble overført til Murmansk, Arkhangelsk og Karelen. Prosjektet er nå avsluttet. Prosjektleder ved UNN var Magne Johnsen Sykepleie Tidlig i samarbeidet med Arkhangelsk så vi at de brukte sykepleierne på en annen måte enn vi i Norge. Det ble derfor startet prosjekt på sykepleierutvikling, både faglig, organisatorisk og ledelsesmessig. Dette er et av de mest langvarige samarbeidstema som vi har. Det er nå utviklet flere utdannings­moduler som russerne bruker, og det er oversatt mye faglitteratur.

Prosjektleder ved UNN har vært Trine Utkilen Sørensen

Psykiatri
Vi har over lang tid gjennomført prosjekter innen psykiatri, hovedsakelig med fagmiljøene i Arkhangelsk. Det har vært prosjekter på psykose, selvmord, rus og spørsmål knyttet til organisering, forskning og fagutvikling.

Prosjektledere ved UNN har vært Tore Sørlie og Tordis Sørensen Høifødt

Barnemedisin
UNN har i lang tid hatt samarbeid med Regionsykehuset for barn i Arkhangelsk. Vi har spesielt arbeidet innen feltene nyfødt- og fortidligfødt medisin og barnekreftsykdommer.

Prosjektleder ved UNN har vært Gunnel Axelson og Tore Stokland

Laboratoriemedisin
UNN har vært med på flere laboratorie- medisinske prosjekter. Russerne har ikke gjennomført helautomatiserte analyser på samme måte som oss. Vi har lært opp fagfolk i Arkhangelsk på analysemetoder innen: mikrobiologi, patologi, medisinsk genetikk og medisinsk biokjemi. Vi vil spesielt nevne mikrobiologi med overvåkning av multiresistente bakterier samt patologi med immunhistokjemi.

Prosjektledere ved UNN har vært Gunnar Skov Simonsen og Irene Lund

Smittevern
Innenfor smittevern har vi hatt et stort opplæringsprosjekt. Vi har oversatt vår smittevernhåndbok og avfallshåndbok til russisk. Vi har også deltatt i seminar om håndtering av medisinsk avfall.

Prosjektleder ved UNN har vært Guri Albrigtsen og Bengt Dahl

Rehabilitering
UNN har hatt et langvarig samarbeid om rehabilitering av MS pasienter. Etter hvert også slagpasienter og trafikkskadde og multitraumatiserte pasienter.

Prosjektleder ved UNN Geir Nilsen

Arbeids- og miljømedisin
Vi har samarbeidet med fagmiljøer i Kirovs i Murmansk fylke om arbeid i kaldt klima og spesielt om vibrasjonsskader. Dette har ført til et større ­Kolaarktic prosjekt sammen med fagmiljøer i Umeå, Oulo og St. Petersburg om gruvearbeideres helse.

Prosjektleder ved UNN Morten Skandfer og Kjell Ingemar Rödin

Infeksjonsmedisin
Vi har lenge hatt prosjekter innen infeksjonssykdommer. På 90 tallet var det knyttet mot difteriepidemien i Russland. På 00 tallet dreide det seg om seksuelt overførte sykdommer. Her samarbeidet vi med Olafiaklinikken i Oslo. Det har også dreid seg om HIV og ko-infeksjoner som tuberkulose, virale hepatitter og lignende i Murmansk. Det er gjennomført flere opplæringsprogrammer ved universitet i Arkhang­- elsk.

Prosjektleder ved UNN Vegard Skogen

Anestesi
Sammen med Universitetet i Tromsø har flere russiske leger tatt sin doktorgrad i Tromsø. Dette har medført mange publika­sjoner og god forskning. En av student­ene er nå leder for anestesiaktivitetene på Bysykehus nr 1 i Arkhangelsk.

Prosjektleder Lars Bjertnes

Telemedisin
Fra 1996 har det vært gjennomført mange prosjekt innen telemedisin og e-helse. Etablering av lokale nettverk, still­bildenettverk, videokonferanser, fjernundervisning og flere fagspesifikke prosjekter. Her kan nevnes hjerte­linken, eNOMAD, tuberkulose, akuttmedisin og nå pågår et opplærings program av helsearbeidere i fjerntliggende distrikter i Nenets autonome område hvor det hovedsakelig bor reindriftsutøvere. Telemedisin er et av de største samarbeidsområdene vi har med Nordvest Russland.

Kontaktperson Svetlana Manankova Bye