– Vi tjener på internasjonalt arbeid

Haukeland universitetssjukehus har gjennom mange år utviklet et bredt og godt samarbeid med flere sykehus i Afrika. 

Av Kommunikasjonsdirektør Mona Høgli Haukeland universitetssjukehus
Alle bilete Haukeland universitetssjukehus

Cytostatikakurane er hengt opp og pasientane får infusjon. Ocean Road i Dar es Salaam er det einaste medisinske senter for kreftbehandling i Tanzania og det einaste spesialiserte kreftsjukehuset i Aust-Afrika.

– Dette er en vinn-vinn-situasjon som Haukeland har mye igjen for, sier ­administrerende direktør Stener Kvinnsland.

Det har vært mange ildsjeler ved Haukeland universitetssjukehus som har hatt en lang rekke flotte prosjekter i ulike land i Afrika gjennom tidene. I 2003 vedtok styret i Helse Bergen at Haukeland skulle opprette Avdeling for internasjonalt samarbeid (AIS). Bakgrunnen for dette, var å sikre en god drift av de eksisterende prosjekt­ene og utvikle strategier for oppstart av nye prosjekter. Stener Kvinnsland var arkitekten bak den nye avdelingen. – Det var viktig å få gode strukturer rundt prosjektene. AIS skulle ta seg av alle formaliteter og praktisk administrasjon, så kunne ildsjelene få lov til å være fagfolk innenfor sin spesialitet og vie seg til pasientbehandling, sier Kvinnsland. Avdelingen fikk også i oppdrag å utvide det internasjonale samarbeidet til å omfatte større deler av sykehuset.

– I tillegg var det viktig for oss å ­legge opp prosjektene slik at de kunne få større nytteverdi for vår egen organisasjon. Skal et slikt internasjonalt være bærekraftig over tid, så må vi sørge for at dette er et samarbeid bygd på gjensidighet. Og vi ser stadig vekk at både vi og våre partnersykehus har noe å lære av hverandre, sier Kvinnsland.

Det har vært en kraftig vekst i det internasjonale engasjementet og i ­antall prosjekter i de ti årene AIS har eksistert.

Per i dag er det 18 ulike ­prosjekter i gang i Etiopia, Malawi, Tanzania, Zanzibar pluss to i Nepal. (Se egen faktaboks) – Vårt mål har vært å bidra til ut­danning av spesialister og andre grupper helsepersonell. Vi har utviklet ulike utdanningsmodeller, og har inngått samarbeid med sykehus i India og Sør-Afrika. Der møter de problem­stillinger og infrastruktur som er mer likt det de må forholde seg til når de er ferdig utdannet, enn om de skulle fått sin utdanning her hos oss, sier Kvinnsland.

Langsiktighet er også et viktig stikkord for arbeidet i AIS. Aktiviteten har tidligere vært helfinansiert av eksterne midler, i hovedsak Fredskorpset og NORAD. I 2010 vedtok styret i Helse Bergen en ny strategiplan for det internasjonale arbeidet ved Haukeland. Samtidig ble det bestemt at sykehuset skulle bidra med noen økonomiske ressurser inn i AIS.

På Zanzibar ved Mnazi Mmoja Hospital er dialysebehandling i planleggingsfasen enno. Nytt pediatribygg som også vil innehalde ein hemodialyse enhet med 6 dialysemaskiner.  Byggingen vil starte i høst.

– Bakgrunnen for det, var behovet for litt mer langsiktighet i arbeidet. Da vi var helt prisgitt ekstern finansiering fra år til år, var vi også prisgitt endringer i satsningsområdene til våre eksterne samarbeidspartnere. Nå har vi en liten økonomisk grunnmur som vi selv rår over, og det gir oss større muligheter til å inngå langsiktige avtaler med våre partnersykehus, sier Kvinnsland. Per i dag, er det inngått avtaler med 7 sykehus i ulike land i Afrika. Det internasjonale samarbeidet har som mål å bedre helsetjenestene til befolkningen både i områdene rundt partnersykehusene i sør og til befolkningen som sokner til Hauke- land universitetssjukehus.

– Det er en utbredt oppfatning at «vi drar ned for å hjelpe dem». Sannheten er at vi får uendelig mye igjen! Våre fagfolk som reiser ut, får ny og unik kunnskap og kompetanse med seg hjem. De får «mengdetrening» på tilfeller som vi sjelden ser her hjemme. Det betyr at de blir dyktigere til å behandle de pasientene de møter her hjemme, for eksempel fistulapasienter. De får også en helt unik mulighet til å utvide sin kompetanse innen sykdommer som er sjeldne her ennå, men som vil komme i større grad etter hvert, for eksempel ulike infeksjonssykdommer. Dette er kunnskap og kompetanse de ikke kunne ervervet på noen annen måte. Derfor kan jeg med hånden på hjertet si at vi og våre pasienter så absolutt tjener på vårt internasjonale engasjement, sier Kvinnsland. •

Blodbankprosjekt Zanzibar

På seks månaders utveksling frå Malawi til Kvinneklinikken: Jordmor Chisomo Nhlema frå Bwaila Hospital i Lilongwe, Malawi her med utviklingsminister Heikki Holmås. Han besøkte Haukeland i vår for å høyre meir om sjukehuset sitt internasjonale engasjement.

Fakta internasjonalt arbeid 

  • Haukeland er leiande på internasjonalt arbeid i Noreg.
  • Finansieringa skjer med midlar frå Norad, Fredskorpset, Utanriksdepartementet og Haukeland universitetssjukehus.
  • I 2013 har sjukehuset ansvar for om lag 20 prosjekt, hovudsakleg i Afrika.
  • Haukeland har sju partnarsjukehus rundt om i verda og har prosjekt i Etiopia, Malawi, Tanzania, Zanzibar, Sør Sudan, Russland og Nepal.
  • Dei fleste prosjekta er forankra i Fredskorpsmodellen der utveksling og gjensidigheit er nøkkelfaktorar. Tilsette frå Haukeland reiser ut og til Noreg kjem helsepersonell frå samarbeidssjukehusa. 

Det er ingen ambulansetjeneste på Zanzibar. Alle syke og skadde pasienter kommer gående, syklende, liggende på et lasteplan, eller som her; på tvers av en moped.