Hva kjennetegner en god leder?

En god leder skaper orden og forutsigbarhet sånn at vi får gjort jobben vi er satt til å gjøre uten for mye plunder og heft. En god leder ser fremover, utvikler organisasjonen, avpasser ressursene til der behovene er størst og prioriterer slik at vet viktigste blir gjort først.

Av Clara Gram Gjesdal, Avdelingsdirektør Haukeland universitetssjukehus. Foto: Thomas Barstad Eckhoff

Jeg lot meg friste inn i ledelse for snart 7 år siden. Jeg så at avdel­ingen min, Revmatologiske avdeling på Haukeland Universitetssykehus, hadde et uforløst potensiale. Jeg hadde lyst til å være med på å påvirke utvikl­ingen fremover. Sier du ja til å lede en faglig enhet i Bergen blir du med i foretaksledelsen med administrerende direktør som nærmeste sjef. En flat struktur der direktøren har 29 ledere rett under seg. I denne foretaksledelsen har jeg og de 28 andre nivå 2 lederne ansvar på tvers i sykehuset. Samtidig har vi hele ansvaret for egen avdeling. Det betyr hele personalgruppen, alle utgifter og inntekter, ventelister og ventetider og hele oppdraget med krav om å levere på alle 4 søyler; pasientbehandling, opplæring, undervisning og forskning.

Jeg har et sterkt ønske om at avdel­ingen skal være god for pasientene som møter oss. Jeg er stolt av avdelingen og jeg ønsker at alle som jobber her skal være stolt av arbeidsplassen sin, og at de ser at egen innsats gjør en forskjell for pasientene. Vi må alle se at vi er satt til å løse et samfunnsoppdrag, og dette oppdraget skal vi løse på best mulig måte sammen innenfor de rammene vi har fått.

Noen av suksesskriteriene for å ­lykkes som leder ligger i de forutsetningene som er i organisasjonsstrukt­uren. For meg er det viktig å ha en god leder over meg. En inspirerende leder. En klok leder som man vil kjempe sammen med. En som fortjener den lojalitet som kreves. Jeg har vært ­heldig. Det hviler et stort ansvar på Sykehusstyrene som velger våre ­øverste ledere.

For det andre er man som leder avhengig av gode folk under seg. Gode fagfolk som er gode på lagspill. Alle som ikke selv er ledere kan bidra til at lederen får gjort en god jobb ved å spille på lag, forutsatt at man får ­muligheten selvfølgelig. Tillitsvalgte er en viktig ressurs i arbeidet vårt. Mine medarbeidere gjør meg god. Samtidig er jeg fullt klar over at tillit og legiti­mitet noe man må gjøre seg fortjent til hele tiden.

For det tredje mener jeg at det er viktig at man får totalansvar som leder. Jeg har frustrerte lederkolleger i andre foretak som har ansvar for bare legene, med et budsjett som knapt nok dekker lønn. Hva kan man utrette da?

Sam­tidig når jeg får ansvaret, må jeg ta hele ansvaret; økonomi-, personal-, system- og medisinsk ansvar. Jeg kan ikke velge bort noe. Og jeg kan ikke velge å ikke holde budsjettet. Hvis min avdeling bruker mer enn vi har fått tildelt, må det bli mindre til en annen avdeling, kreft eller hjerteavdelingen…. Det er ukollegialt. Samtidig må man som leder ha ­mulighet til å skape seg et handlingsrom. Vi kan ved å jobbe smartere, behandle fler og opparbeide muligheter til å realisere noe av det som er viktig for avdelingen. Budsjettbalanse, folk­ens, er bare et middel til å få arbeidsro til alt det andre som er viktig. Budsjettbalanse gir frihet til å arbeide mer med kvalitet, fag og forskning. Vi må ofte «belite» oss på en strammere ramme, men det er vi som får bestemme hvordan vi skal klare det! Ingen andre i foretaket skal bestemme hvordan vi på Revmatologen skal løse oppgaven, det er det vi i avdelingen som vet best. Det er vi som skaper pasientens helsetjeneste. I dette handlingsrommet må jeg arbeide kreativt for gode løsninger sammen med de ansatte.

Vi må alle se at vi er satt til å løse et samfunnsoppdrag, og dette oppdraget skal vi løse på best mulig måte sammen innenfor de rammene vi har fått. Clara Gram Gjesdal

Å lede er å definere retning og å ta ansvar men det er også å skape energi, lyst og motivasjon til å lykkes sammen. Jeg må legge til rette for et velfunger­ende medarbeiderskap og et godt ­arbeidsmiljø. Alle må vite hva vi skal levere på. Alle må være seg samfunnsoppdraget bevisst. Alle skal også ta del i avdelingens små og store seire. Alene kan jeg ikke gjøre noe. Sammen får vi til mye.

Det må være kjekt på jobb. Alt er ikke gøy hele tiden, men i sum må det være lystbetont. Jeg tar jobben min dønn seriøst, men humor i hverdagen er viktig. Jeg vil takke Legeforeningen for å sette ledelse på agendaen. Ledelse kan mange ganger føles som et sidesteg. Vi setter egen faglig og akademisk utvikling på vent. De færreste av oss tok medisinstudiet for å bli ledere. Men vi kan gjøre en viktig forskjell for pasientene når vi går inn i ledelse og det er viktig for sykehusene, pasient­ene og medarbeiderne med faglig ­ledelse. Takk til Legeforeningen for at dere på denne måten viser at ledelse er en prioritert oppgave. Denne prisen var veldig inspirerende å få. Jeg er privilegert som får jobbe på et godt organisert sykehus som Haukeland som gir sine ledere stort ansvar og et mulighetsrom. Jeg er også veldig takknemlig for den fantastiske gjengen jeg har sammen med meg på Revmatologisk avdeling. De jobber hardt og de får avdelingen til å skinne. Jeg er dypt takknemlig. •

Noen av suksesskriteriene for å lykkes som leder ligger i de forutsetningene som er i organisasjonsstrukturen. For meg er det viktig å ha en god leder
over meg. Clara Gram Gjesdal.