Medlemsundersøkelse vedr. faglighet under press

OVERLEGEN har sendt ut spørsmål til Ofs medlemmer om utdannings­permisjon (overlegepermisjon) og kurs/kongresser. Dette er en «orienterende» undersøkelse, hvor spørsmålsstillingene ikke er veldig detaljerte. Overleger som enda ikke har opparbeidet rett til permisjon kan ikke svare på om de har fått permisjonen til rett tid eller ikke. Resultatene må derfor tolkes med ­forsiktighet.

Av Arne Laudal Refsum, overlege,
medlem av redaksjonskomitéen

Redaksjonen i Overlegen har gjennomført en kort spørreundersøkelse omkring kurs og permisjon.

Av de 2811 som har svart, får 62,4% permisjonen til rett tid. Dette må man selvfølgelig glede seg over. Men det er urovekkende at nær 40% ikke får den tariffestede permisjonen til rett tid. Når permisjonen utsettes oppgis avslag fra arbeidsgiver som årsak i mer enn 40 % av tilfellene. Dårlig bemanning oppgis som den hyppigste årsak for avslag. Også når medlemmene selv utsetter permisjon pekes det på dårlig bemanning som årsak i kommentarene som er sendt inn. Det ser ut som om ledere har vanskeligere for å ta ut permisjon enn resten av over­legegruppen. Denne problemstillingen er det derfor ekstra viktig å klargjøre i forbindelse med ansettelsesprosessen.

Husker jeg ikke feil, har jeg til sammen hatt 3 uker overlegepermisjon i løpet av 30 år

Jeg har ikke søkt da det ikke har vært mulig å få noen vikarer i min stilling

Har ikke fått medhold i å ha krav på overlegepermisjon da jeg har stilling som avdelingssjef/avdelingsoverlege

Kronisk underbemanning i flere år kan pekes på som årsak

Det har ikke vært riktig å prioritere leders (min) permisjon pga arbeidssituasjon og omorganiseringer