Ledelse ved uønskede hendelser

Du er klinikksjef på medisinsk klinikk. En avdelingssykepleier ringer mandag morgen og forteller at en pasient har falt ut av vinduet i helgen og ligger skadet på kirurgen. Hvordan du som leder reagerer reflekterer klinikkens pasientsikkerhetskultur. Medarbeidernes opplevelse av åpenhet ved slike hendelser gjenspeiler om kulturen er god eller dårlig.

Av Ellen Tveter Deilkås,
Seniorforsker PhD, overlege og senior rådgiver

Hva gjør du? Pasientsikkerhet er å identifisere og redusere risiko for uønskede hendelser gjennom dialog og tiltak. Det er avhengig av et verdiforankret systematisk samarbeid mellom ledere og ansatte. Samarbeidet gjenspeiles i rutiner, møteagendaer, holdninger, kompetanse, prioriteringer og handlingsmønstre. Hvordan en leder reagerer på en uønsket hendelse reflekterer stedets kultur for pasient­sikkerhet. Medarbeidernes opplevelser av om de får støtte for å prioritere trygg pasientbehandling og om det er lett å snakke om risiko for uønskede hendelser gjenspeiler i hvilken grad kulturen er god eller dårlig. Medar­beidernes opplevelse kan måles med validerte spørreskjema som kartlegger sikkerhetsklima og teamarbeidsklima[1]. Resultatene måles per organisatoriske enhet (sengepost, poliklinikk, osv.) og er assosiert med risiko for uønskede hendelser [2-5]. Større risiko antas å foreligge i enheter der færre enn 60 % av medarbeiderne rapporterer godt sikkerhetsklima eller teamarbeids­klima[6]. Resultatene kan brukes som utgangspunkt for lokal diskusjon om sikkerhetskulturen, og gi overordnet ledelse et pekepinn på hvor i organisasjonen det er behov for tiltak for å styrke sikkerhetskulturen. Ber du pasientens lege om å snakke med pårørende? Mange ledere har mer positive opplevelser om sikkerhetsklima enn deres underordnede [7-9]. Det er grunn til å anta at ledere med signifikant mer positive oppfatninger lettere bidrar til at informasjon om risiko i pasientbehandlingen filtreres ved ­rapportering til overordnet ledelse. Det er derfor et poeng at ledere på alle nivå skaffer seg førstehåndskunnskap om risiko i pasientbehandlingen blant annet gjennom dialog med helsepersonell og pasienter. Direkte dialog om risiko i pasientbehandlingen mellom toppledere og helsepersonell fungerer som en sikkerhetsventil som kan ut­ligne forskjell i oppfatninger og perspektiv mellom ledere og ansatte, og forbedre sikkerhetskulturen. Et tiltak som legger til rette for direkte dialog er pasientsikkerhetsvisitter[10]. Ved en pasientsikkerhetsvisitt besøker administrerende direktør en sengepost, poliklinikk eller akuttmottak, og ber de som jobber der fortelle om risiko de opplever i pasientbehandlingen. Eksempler på spørsmål som anbefales stilt er; Hva var siste uønskede hendelse i denne enheten? Hva tror du neste uønskede hendelse vil være? Hva er din største bekymring for sikkerhet i pasientbehandlingen? Hvordan kan jeg bidra til å redusere risiko? Eller ber du avdelingssykepleier invitere til et møte på ditt kontor med pårørende, og hvis mulig pasienten selv, og pasientens lege? En troverdig beklagelse kan bidra til at de skadelidte lettere bearbeider og forsoner seg med hendelsen. Dialog med pasienter og pårørende gir ledelsen mulighet til å beklage hendelsen og omstendighetene som bidro til at den skjedde[11]. Omsorg og støtte fra ledelsen må også rette seg mot involvert helsepersonell. Hvordan lar du involvert helse­personell gi innspill til forbedret sikkerhet? I tillegg til medfølelse, er det viktig at involvert helsepersonell gis mulighet til full deltakelse i undersøkelser av hendelsen og mulighet til å foreslå tiltak for å forebygge framtidige liknende hendelser. Administrerende direktør bør være direkte involvert i analyseprosessen for å kunne gi støtte, og bidra til en tilstrekkelig grundig og balansert årsaks analyse. Metoden «fem hvorfor» (hvor spørsmålet «hvorfor» stilles minst fem ganger) kan bidra til at grunnleggende årsaker til hendelsen blir belyst. Overordnede prioriteringer og hvordan de har på­virket omstendighetene for hendelsen er viktig å få med. Ved at leder viser sårbarhet og er åpen om egne feil kan det være lettere for ansatte å være åpne om forhold som bidro til hendelsen. Målet er å skape konsensus om hvilke endrings tiltak som bør prioriteres for å hindre at hendelsen skjer igjen.

Ti råd om ledelse av pasientsikkerhet på klinikknivå:

 • Erkjenn og erklær at du er ansvarlig for risiko i pasientbehandlingen der du er leder.
 • Kartlegg omfang av risiko med medarbeiderundersøkelser (pasientsikkerhetskultur og arbeidsmiljø) og journalundersøkelser (omfang av pasientskade og uønskede hendelser) i ditt ansvarsområde.
 • Tilrettelegg slik at Administrerende direktør får gå pasientsikkerhetsvisitt til behandlingsenhetene der risikoen er høyest.
 • Sørg for at alle behandlingsenheter har tverrfaglige forbedringsteam som arbeider med kartlegging og reduksjon av risiko i arbeidsprosessene.
 • Lag arbeidsplaner som tillater at underordnede leger får delta i forbedringsteamene.
 • Sørg for at leger er involvert i forebygging av uønskede hendelser på alle behandlingsenheter ved at minst 20 % av en legestilling prioriteres til det.
 • Sørg for at dine ledere regelmessig deltar i forbedringsteamenes møter.
 • Delta i forbedringsteamenes møter sammen med lokal leder på rundgang.
 • La minst en leder fortelle en historie som belyser risiko i pasientbehandlingen og håndtering av den på hvert ledermøte.
 • Oppfordre til at historier om eksempler på risikohåndtering samles i en perm i hver enhet som nyansatte får i oppdrag å lese.

Referanser:

 1. Sexton J, Helmreich R, Neilands T, Rowan K, Vella K, Boyden J, Roberts P, Thomas E: The Safety Attitudes Questionnaire: psychometric properties, benchmarking data, and emerging research. BMC Health Serv Res 2006, 6(1):44.
 2. Haynes AB, Weiser TG, Berry WR, Lipsitz SR, Breizat AH, Dellinger EP, Dziekan G, Herbosa T, Kibatala PL, Lapitan MC et al: Changes in safety attitude and relationship to decreased postoperative morbidity and mortality following ­implementation of a checklist-based surgical safety intervention. BMJ Qual Saf 2011, 20(1):102-107.
 3. Hofmann D, Mark B: An investigation of the relationship between safety climate and medication errors as well as other nurse and patient outcomes. Pers Psychol 2006, 59(4):847-869.
 4. Huang DT, Clermont G, Kong L, Weissfeld LA, Sexton JB, Rowan KM, Angus DC: Intensive care unit safety culture and outcomes: a US multicenter study. Int J Qual Health Care 2010, 22(3):151-161.
 5. Bredesen IM, Bjøro K, Gunningberg L, Hofoss D: Patient and organisational variables associated with pressure ulcer prevalence in hospital settings: a multilevel analysis. BMJ open 2015, 5(8).
 6. Frankel A, Leonard M: A sociotechnical framework for driving a culture of safety, clinical excellence, continual learning and improvement. In: National Forum for Quality and sSafety in Healthcare. Orlando: Institute for Helathcare Improvement; 2013.
 7. Deilkås E: Patient safety culture – opportunities for healthcare management Undertittel: The Safety Attitudes Questionnaire – Short Form 2006, Norwegian version – 1) Psychometric properties, 2) Variation by organizational level and 3) by position. Oslo: University of Oslo; 2010.
 8. Singer SJ, Falwell A, Gaba DM, Baker LC: Patient Safety Climate in US Hospitals: Variation by Management Level. Med Care 2008, 46(11):1149.
 9. Pronovost PJ, Weast B, Holzmueller CG, Rosenstein BJ, Kidwell RP, Haller KB, Feroli ER, Sexton JB, Rubin HR: Evaluation of the culture of safety: survey of clinicians and managers in an academic medical center. Quality and Safety in Health Care 2003, 12(6):405-410.
 10. Thomas EJ, Sexton JB, Neilands TB, Frankel A, Helmreich RL: The effect of executive walk rounds on nurse safety climate attitudes. A randomized trial of clinical unitsBMC Health Services Research 2005, 5:28.
 11. Conway J FF, Stewart K, Campbell MJ. : Respectful Management of Serious Clinical Adverse Events (Second Edition). In: IHI Innovation Series white paper. Cambridge, Massachusetts; 2011.

Ellen Tveter Deilkås

Ellen Tveter Deilkås er forsker på pasientsikkerhetskultur, ledelse og måling av pasientskade på Senter for Helsetjenesteforskning, Akershus Universitetssykehus (Ahus). Hun har bistilling som overlege på Rehabiliteringspoliklinikken, Ahus, og seniorraådgiver i Helsedirektoratet.

Se også Overlegen 1-2009.