Legeforeningen har sørget for at leger fortsatt kan arbeide ved siden av pensjon!

Med virkning fra 1. oktober 2016 har Spekter forutsatt at minstegrensen for innmelding i pensjonsordningen reduseres, slik at alle leger som arbeider 20 % stilling eller mer skal være medlem av ordningen. Legeforeningen har funnet en løsning med Spekter, som innebærer at pensjonerte leger likevel i fremtiden kan arbeide inntil 14 timer pr uke uten reduksjon i pensjon.

Intervju med Hanne Gillebo-Blom,
forhandlingssjef, Dnlf (red.)

20 % innmeldingsgrense

Spekter informerte helseforetakene våren 2016 om at innmeldingsgrensen for medlemskap i helseforetakenes pensjonsordninger fra 1. oktober i år vil være 20 % stilling, mot 14 timer pr uke/inntil 168 timer pr kvartal tidligere. Ulempen for legene er at ­rommet for arbeid ved siden av ­pensjon, uten at pensjonen avkortes, blir tilsvarende redusert. «Legeforeningen så at dette ville være svært uheldig for mange av våre pensjonister som bidrar i norske sykehus i dag», sier forhandlingssjef Hanne Gillebo-Blom. «Helseforetakene ser også at de har behov for den ekstra arbeidskraften som pensjonerte leger representerer. I samarbeid med KLP har Legeforeningen og Spekter derfor sett på hvordan vi kan legge til rette for at pensjonerte leger kan fortsette å jobbe i samme omfang som i dag.»

Løsningen

Spekter og Legeforeningen er enige om at leger som ikke lenger er medlem av ordningen fordi de går av med/har gått av med alderspensjon eller tjenestepensjonsberegnet AFP (ved fylte 65 år), først skal gjeninnmeldes dersom de arbeider mer enn 167 timer i kvartalet. Leger som har gått av med alderspensjon kan dermed fortsatt arbeide inntil 168 timer i kvartalet, uten avkorting av pensjonen. Løsningen innebærer at det ikke er noen forskjell på om leger ­pensjoneres før eller etter 1. oktober. Alle har mulighet til å arbeide 167 timer i kvartalet.

En særordning for sykehusleger

«Felles interesser mellom legene og sykehusene har gjort denne ordningen mulig. Helt avgjørende var også at Lege- foreningen har en egen, avtalefestet pensjonsordning for sykehusleger – både i KLP og i Pensjonsordningen for helseforetakene i hovedstadsom­rådet. Endring av vedtektene i denne ordningen gjøres etter avtale mellom Spekter og Legeforeningen. Dette gir Legeforeningen en unik mulighet for tilpasninger av pensjonsordningen til legenes behov» forteller Gillebo-Blom. Legene er den eneste arbeidstakergruppen i helseforetakene som har fått denne løsningen.

Mer om bakgrunnen for endringene

Alle de offentlige tjeneste­pensjonsordningene må endre innmeld­ingsgrense etter at Arbeids­retten fastslo at en innmeldingsgrense på 14 timer pr uke er diskriminerende. Dette fordi arbeidstak­ere med små deltidsstillinger ikke opptjener rett til pensjon. Arbeidsretten sa imidlertid ikke hvor grensen for innmelding skulle gå. For kommunalt ansatte er innmeld­ingsgrensen nå 0 timer. Alle som har jobbet en time for kommunen blir innmeldt i ordningen. For Statens pensjonskasse og den lovfestede sykepleierordningen er innmeldingsgrensen fastsatt til 20 % stilling. Spekter har ventet på avklaring av hva som ble resultatet i de andre ordningene. Våren 2016 sendte Spekter ensidig ut melding til helseforetakene at innmeldingsgrensen skulle være 20 % stilling i helseforetakenes pensjonsordninger – både legeordningen og fellesordningen. Spekters ensidige endring er kritisert av en samlet ­arbeidstakerside, da arbeidstaker- siden mener endring kun kan gjøres etter avtale. I og med at Legeforeningen har en egen pensjonsordning, har Legeforen­ingen hatt selvstendig dialog med Spekter, for å finne en løsning som gjør at pensjonerte leger kan fortsette å arbeide ved siden av pensjon i ­samme omfang som i dag. Og den dialogen har altså båret frukter. •