Privat helseforsikring:

Hva er status for overlegene selv?

Redaksjonen gjennomførte en liten spørreundersøkelse blant egne medlemmer for å kartlegge holdninger til privat helseforsikring under arbeidet med dette nummeret. Om helsevesenets egne profesjonelle anskaffer ekstra helseforsikring, – eller lar det være kan være av interesse når man diskuterer utviklingen av et todelt helsevesen.

Av Arild Egge, red

En Questback som dette gir selvsagt en enkel speiling av sitasjonen i medlemsmassen. 3645 responderte på våre spørsmål (43%):

  • Oppgi din alder / kjønn.
  • Hvor jobber du?
  • Til hvilken gruppe tilhører din spesialitet?
  • Privat helseforsikring er blitt et nødvendig supplement i dagens situasjon. (Utsagn, Uenig – Enig 1-6)
  • Har du egen helseforsikring for deg og din familie? • Hvordan har du ordnet denne forsikringen?
  • Privat helseforsikring vil gi raskere behandling. (Utsagn, Uenig – Enig 1-6)
  • Privat helseforsikring vil i størst mulig grad sikre behandling med nye metoder. (Utsagn, Uenig – Enig 1-6)

Responsen på denne spørre­- under­søkelsen indikerer at ­medlemmene er lojale til det offentlige helsevesen og ikke ser noen grunn til å sikre seg ­tilgang til andre tilbud i særlig ut­strekning.

Først og fremst synes våre medlemmer å være lojale til det offentlige ­ettersom 92% ikke har anskaffet slik forsikring – 8% har.

De fleste er uenig i påstanden om at privat ­helseforsikring er blitt nødvendig – nesten 80% benekter dette og drøyt 20% er i noen grad enig eller positive til påstanden. Vi har ikke spesifisert hva som kan menes med «blitt nødvendig», men foreslått to «rimelige motiver» for å kjøpe forsikring: Raskere behandling og sikre seg mulighet for behandling med nye metoder. Av de 298 som oppgav at de hadde anskaffet forsikring, var tendensen at de fleste tenker at en slik forsikring først og fremst vil gi raskere tilgang på behandling.

84% av de som svarte var offentlig ansatt, 7% privat og 9% hadde ansett­else begge steder.

Respondentene gjen­speiler medlemmene med hensyn til kjønn, alder og spesialiteter.