Sykehuskonfliktens kjerne for Arbeidsretten

I uke 40 skal Arbeidsretten ta stilling til om Rikslønnsnemnda hadde adgang til å videreføre legenes vide unntak fra arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid.

Av Lars Duvaland,
Avdelingsdirektør, Jus og Arbeidsliv, Dnlf

Sykehuskonflikten handlet først og fremst om forutsetningene for et fortsatt sentralt og omfattende unntak fra arbeidstidsbestemmelsene i arbeids­- miljøloven. Legeforeningen satte som betingelse for ny avtale om unntak at den langvarige praksisen om rullerende arbeidsplaner skulle presiseres som grunnlag for unntaket.

Som kjent ble streiken avviklet som følge av tvungen lønnsnemnd. Rikslønnsnemnda fastsatte en tariff­avtale som videreførte de omfattende arbeidstidsunntakene i strid med ­Akademikernes krav.

Blir dette stående, er realiteten at en fagforening risikerer aldri å komme ut av et slikt unntak. En arbeidsgiver kan blokkere fagforeningens betingelser for å gi nytt unntak gjennom konsekvent å kreve forlenget gjeldende avtaletekst.

Da blir resultatet mekling og konflikt. Innen helsetjenesten vil konflikten før eller siden ende med lønnsnemnd, særlig tatt i betraktning Spekters ­praksis for å ikke søke dispensasjon og myndighetenes (lave) terskel for å kreve tvungen lønnsnemnd. For en arbeidstakerforening som Legeforen­ingen fjernes da forutsetningene for å kunne ta et slikt ansvar på med­lemmenes vegne. Det er etter vår ­oppfatning i strid med både norsk lov og internasjonale forpliktelser.

Dette er kjernen i saken som skal opp for Arbeidsretten i uke 40. Mens mange drar til fjells på høstferie er det satt av fire dager til rettslig prøving av tariffavtalens gyldighet i Arbeids­retten. Det er Akademikerne og ­Spekter som er parter i konflikten, da overenskomsten gjelder mellom disse.

Advokat Christopher Hansteen, en svært erfaren arbeidsrettsadvokat i advokatfirmaet Grette, prosederer saken på ­vegne av Akademikerne/ Legeforeningen.

Spørsmålet som skal prøves i denne saken har ikke vært behandlet av ­Arbeidsretten tidligere. Det er naturligvis knyttet stor spenning til avgjør­elsen.

Arbeidsrettens avgjørelse er endelig og kan ikke ankes. Arbeidsretten er imidlertid ikke eneste mulighet for prøving av spørsmålet. Også prøving for ordinære ­nasjonale domstoler, samt internasjonale domstoler som EFTA- domstolen og menneskerettsdomstolen (EMD) vil være aktuelt dersom saken for ­Arbeidsretten ikke fører frem, eller løses på annen måte. •