Legers sykemeldingsnivå øker, men er fortsatt lavt

Tidsskriftet til Sykepleieforbundet, sykepleien.no hadde et oppslag før sommeren med tittelen «Sykepleiere har mer sykefravær enn nesten alle andre yrkesgrupper». Det fremkommer at SSB nylig har publisert statistikk over sykefravær etter gruppe. Det er store forskjeller mellom de forskjellige yrkesgruppene. Rett over sykepleierne kommer kategorien pleiemedarbeidere og gruppen barnehage- og skoleassistenter. Nederst finner man gruppen IKT, fysikere og sivilinginører.

Av Arne Laudal Refsum
Redaksjonskomitéen, Overlegen

Den publiserte statistikken spenner fra 2015 frem til første kvartal 2018.

For legene er det en forskjell i menns og kvinners syke­fravær, og at det er variasjoner gjennom året. Det gjør at man skal være forsiktig med å trekke konklusjoner, men det synes som om det er en økning fra 2,9 prosentpoeng til 3,4 prosentpoeng, noe som er en økning på 0.5 prosent­poeng, eller nær 17% økning.

Legeforskningsinstituttet jobber med videre arbeid på dette feltet, og da delt opp i ansatte leger (sykehusleger) og næringsdrivende leger. Inntil dette arbeidet foreligger kan interesserte ta fram Amlidutvalgets utredning om fravær i helse- og omsorgssektoren fra 2010, hvor blant annet Hege Gjessing, senere president i Legeforeningen var en av medlemmene. Jeg trekker frem følgende setning fra innlednings- kapittelet i rapporten: Det ser også ut til at personellet i større grad opplever en kombinasjon av store krav og lavere grad av kontroll.