RHF prosjekt 2:

Framtidens tariffavtaler

Bakgrunn

Etter streiken og uro og tillitskrise i sykehusene ble det fra arbeidsgiversiden satt i gang to prosjekter: Prosjekt 1 som skulle se på arbeidstid og Prosjekt 2 – framtidens tariff­avtaler. Initiativet til prosjektet kom fra direktørene for de regionale helseforetakene. ­Bakgrunnen var tillitskrisen mellom arbeidsgiver og arbeidstakersiden som toppet seg i forbindelse med streiken høsten 2016 og ettervirkningene etter den. Prosjektene ble til i etterkant av streik og rikslønnsnemd, men før det var klart at Legeforeningen vant ­arbeidsrettssaken mot Spekter.

Av Anne-Karin Rime, nestleder Of og Kjetil Karlsen, styremedlem Of

Gruppens mandat

Prosjektene er et nasjonalt samarbeidsprosjekt som eies av de regionale helseforetakene/ helseforetakene i landet med sykehusdrift.

Prosjektledere er utpekes av RHF-direktørene/HF-direktørene. Prosjektlederne rapporterer til ­styringsgruppen.

I prosjekt 2 skal legenes lønns- og kompensasjonsordninger gjennomgås med sikte på å utvikle framtidens ­tariffavtaler ut fra endrede behov i samfunnet, hos arbeidsgivere og ­arbeidstakere. Hensikten er ikke å redusere lønnsmassen til legene, men se på hvordan nye innretninger kan bidra til å understøtte fremtidige endringer i spesialisthelsetjenesten. Legenes lønns- og arbeidsbetingelser er viktig for blant annet å sikre ­kompetanse og god rekruttering.

Elementer som bør vurderes i dette er prosjektet er blant annet:

 • Fordeler og ulemper med dagens lønnsstruktur
 • Grunnlønn versus faste/variable tillegg
 • Bruken av individuelle og kollektive tillegg
 • Lønnsnivå LIS versus legespesialister og overleger
 • Lønnsutvikling LIS og overleger
 • Likestillingselementet i ulike lønnsstrukturer
 • Arbeidsgivers behov for lengre ­planleggingshorisont
 • Arbeidstagers behov for ­forutsigbarhet
 • Tjeneste ved flere sykehus/sykehus i team
 • Forutsigbare utdanningsløp og spesialistutdanning
 • Arbeidstidsbestemmelsene tilpasset pasientsikkerhet/dagens legers behov/AML

Hvem deltar?

Gruppen ledes av adm. dir i Helse-­Fonna, Olav Klausen.

Fra helseforetakene deltar videre Hanne Klausen (Helse Bergen), Beate Sørslett (Nordlandssykehuset), Morten Tandberg Eriksen (OUS) og Henrik Erdal (Helse Møre og Romsdal)

Fra overlegeforeningen sitter Anne Karin Rime og Kjetil Karlsen. Fra YLF sitter Kristin Utne og Einar Vie Sundal.

Spekter er ikke representert i arbeids­gruppen til prosjekt 2.

Legeforeningens forventninger

Etter langvarig konflikt er det viktig å bygge ny tillit. Legeforeningen er invitert inn i prosjektet. En forutsetning i prosjektet er at legenes lønnsmasse (lønn per lege) ikke skal endres som følge av eventuelle endringer i tariffavtalen. Man forutsetter altså et nullsumspill. Det er ikke tvil om at vakter og UTA-tid er viktige elementer for at legene skal ha akseptabel lønn. Det virker å være bred enighet om at grunnlønnen er lav. Dette er spørsmål som arbeidsgruppen vil se åpent på. Arbeidstakerside og arbeidsgiverside har ulike behov som ofte står i konflikt til hverandre. (eksempler på dette er tjeneste på flere sykehus, arbeidstid).

Et slikt prosjekt endrer ikke tariffavtalene. Det skjer gjennom forhandlinger. Likevel kan et slikt prosjekt identifisere fellesinteresser og motsetninger. Videre kan partene ammen peke på ulike ­løsninger (hvis de finnes og partene se verden likt).

Gruppens arbeid har så langt forgått i en god og konstruktiv tone preget av gjensidig respekt. Det har så langt vært avholdt fire samlinger. Likevel er det ikke tvil om at gruppens oppdrag er krevende. Men det er å håpe at gruppen kan peke på noen mulige veier partene kan gå i senere tariff-forhandlinger.

Gruppens arbeid vil antakelig av­sluttes tidlig på nyåret 2019.