Seniorvilkår for overlæger i Danmark

Ældre hospitalsansatte overlæger har flere særvilkår, der er fastlagt i overenskomstaftaler i Danmark. For­målet med seniorvilkårene er at lette arbejdsbyrden for overlæger, og gøre det attraktivt at fortsætte i arbejdslivet frem for at trække sig ud af lægearbejdsmarkedet. Det er vigtigt ikke mindst i en situation, hvor der er mangel på speciallæger indenfor adskillige specialer som for eksempel psykiatri, neurologi og radiologi.

Af chefkonsulent Lars Strunge
Foreningen af Speciallæger i Danmark

Senioraftale fra 52. år

Det ene seniortiltag handler om at gå ned i tid med pensionskompensation. Det er et tiltag, som er aftalt i en overenskomstaftale om seniorvilkår, der gælder for alle offentlige ansatte. Den findes i lidt forskellige varianter afhæng­igt af om ansættelsen sker ved staten, i kommuner eller ved en region. I Danmark er det regionerne, der står for driften af hospitaler og mindre syge­- huse. Det er derfor i den regionale aftale mellem Danske Regioner (arbejdsgiv­erne) og Forhandlingsfællesskabet (der forhandler generelle vilkår på vegne af alle fagforeninger på hospitalerne) at overlægers seniorvilkår er fastlagt.

I den regionale aftale, åbnes der mulighed for at indgå en senioraftale mellem overlægen og dennes arbejdsgiver om nedsat tid med en vis ekstra pensionsindbetaling. Danske overlæger er i dag for hovedpartens vedkommende ansat på overenskomst, og derfor indbetales pensionsbidraget til Lægernes Pensionsbank til en livrenteopsparing. Tjenestemænd, der har en tilsagns­pension, kan imidlertid også få en ­senioraftale. Det er imidlertid en ­betingelse, at overlægen er fyldt 52 år for at få en senioraftale. Det er dog mere sædvanligt, at aftaler indgås, fra overlægen er omkring 60 år eller mere.

Ekstra pension

I senioraftaler sættes arbejdstiden typisk ned fra 37 timer ugentligt til 29,6 timer ugentligt. Det svarer til at gå fra 5 til 4 arbejdsdage på en uge. I den situation går overlægen tilsvarende ned i løn, men fortsætter normalt samtidig med at få fuld pensionsindbetaling, svarende til en 5-dages arbejdsuge. Andre modeller med lavere tid og mindre pensionskompensation kan aftales.

Overlægen har imidlertid ikke et retskrav på at få en senioraftale. Det forudsætter en gensidig aftale mellem arbejdsgiver og overlægen. Overlægen kan omvendt ikke tvingens til at sige ja til en senioraftale. I flere regioner stiller arbejdsgiver desuden krav om, at overlæger undlader at have nogen form for bibeskæftigelse for at få en senior­aftale med pensionskompensation. I den situation kan overlægen i stedet aftale at gå på deltid. Hvis altså arbejdsgiveren er positivt indstillet på det.

Ekstra seniorfrihed

I den danske overlægeoverenskomst er der en særlig bestemmelse, der giver et retskrav på ekstra 10 dages fri, hvis overlægen når en bestemt alder og samtidig går i vagt. Der er samtidig mulighed for at overlægen ensidigt kan komme ud af vagten. Formålet er enten at få udtyndet antallet af vagter eller helt frigøre ældre overlæger fra at gå i vagt, da det opleves som mere og mere belastende i takt med alderen. Eller at give frihed som kompensation for vagten.

Hvis overlægen har vagt på tjenestestedet får overlægen 10 ekstra seniorfrihedsdage, når overlægen bliver 60 år og kan selv sige sig fri for vagt som 62. årig. Hvis overlægen har vagt udenfor tjenestestedet, får overlægen 10 ekstra fridage fra 62 år, og kan fritage sig selv fra vagt fra 64 år. Den sidste vagtform, beredskabsvagten, der normalt er en telefonisk bagvagt, kan man ikke sige sig fri for som overlæge, men retten til 10 ekstra fridage gælder fra man fylder 62 år.

Fremtiden for seniorvilkår

Arbejdsgiverne i Danske Regioner er ikke indstillede på at give bedre seniorvilkår. Det forklarer de med, at de ønsker at fastholde alle medarbejdere på fuld tid så længe som muligt. De peger på, at der er behov for at øge arbejdsudbuddet på grund af speciallægemangel, og for at udskyde pensionstidspunktet, fordi den gennemsnitlige levealder forhøjes og tiden på pension dermed bliver længere. Ved de seneste års forhandlinger har arbejdsgiverne derfor forsøgt at give incitamenter til at fort­sætte på arbejdsmarkedet, og samtidig at inddrage de 10 seniorfridage for over­- læger eller i det mindste at udskyde hvornår de udløses.

For Overlægeforeningen har det omvendt været vigtigt at fastholde muligheden for at gå ud af vagt af hensyn til belastningen og intensiteten i vagtarbejdet for ældre overlæger, og samtidig at kompensere med frihed til ældre overlæger i vagt. Tilsvarende opleves det som vigtigt at fastholde muligheden for at gå ned i tid på attraktive vilkår med ekstra pension. Aktuelt er det lykkedes at fastholde de nuværende vilkår, men der vil formentlig også ved nye overenskomstforhandlinger komme pres på de nuvær­ende rettigheder og muligheder fra arbejdsgiversiden.