Velkommen til (nok) et viktig år!

Ny nasjonal helse og sykehusplan. Krisen i fastlegeordningen. Og avgjørende valg i Legeforeningen. Vi står foran et nytt ­arbeidsår med mange viktige veivalg.

Av Overlegeforeningens leder Jon Helle

Først til to flotte nyvinninger i Legeforeningens regi:

«Gjør kloke valg»-kampanjen ble offisielt startet 13. september. Legeforeningen har gått i bresjen mot overdiagnostikk og overbehandling, slik det ble omtalt i forrige nummer av Over­legen. Fagavdelingen i Legeforeningen og de fagmedisinske foreningene står i spissen for dette viktige arbeidet. Vi kan være stolte over at foreningen har grepet fatt i dette. Vi tar her et aldri så lite oppgjør med oss selv som klinikere, eller en selvransakelse om du vil, på hva som er god medisin. Gode innspill til bedre samråd med pasientene er en del av dette.

Dernest har vi utvidet Legeforening­ens organisasjon med en ny fagakse, vedtatt av Landsstyret i vår. Det første «Faglandsrådet» der alle de fagmedisinske foreningene våre er representert, ble avviklet 26. september med valg av et fagstyre. Målet med denne endringen er å styrke det fagmedisinske arbeidet i foreningen og sikre fortsatt høy integritet i kontakt med myndigheter i fagmedisinske spørsmål.

Den nye fagaksen skal på ingen måte oppfattes som en oppsplitting av Legeforeningen, snarere tvert imot. Dette grepet skal styrke det medisinskfaglige arbeidet i foreningen og derigjennom Legeforeningens samlede virksomhet og samholdet. Jeg føler meg sikker på at både vi og myndighetene skal få oppleve endringen som positiv. Modellen ligner den som eksisterer for yrkesforeningene. Fagaksen med fag­landsråd og fagstyre er formelt underlagt sentralstyret, og presidenten er foreningens øverste leder.

En av de største sakene for oss fremover er ny Nasjonale helse og sykehusplan som Helse- og omsorgsdepartementet jobber med. Vi er glade for at slike planer blir utviklet. Legeforeningen – og Overlegeforeningen – jobber ­aktivt og konstruktiv for å kunne bidra med viktige innspill til den nye planen. Slik vi gjorde det med den første.

Planarbeidet bygger blant annet på utviklingsplanene som sykehusene (HF-ene) har laget og som igjen er grunnlag for de regionale utviklingsplanene, som nå er på høring. Utviklingsplanene tror og mener mye om fremtiden. Mye er usikkert, og trolig for optimistisk. Det vi altfor ofte har opplevd, er at slike anslag slår feil, i negativ retning. At nye sykehus blir alt for små, er et eksempel.

Noen sentrale tema i ny Nasjonal helse- og sykehusplan blir nok psykisk helse og rus, samhandling og teknologi. Vi mener planen også må bli en investeringsplan for sykehusene som bedre kan sikre at sykehus bygges store nok, får nødvendig utstyr, og også kontorplasser. Byggekostnader er små i forhold til driftsutgifter, men omkostning­ene i bred forstand ved å lage for dårlige arbeidsplasser for de ansatte, som jobber med liv og død, kan være store. Dagens ordning gjør at mer eller mindre alle sykehus må spare penger for å støtte bygging av eget eller annet sykehus i regionen. Bare spør alle avdelingssjefene og de ansatte om ikke dette er mer enn krevende.

Fastlegeordningen er i en krisesituasjon på flere plan. Den angår også syke­huslegene. Vi er to halvparter av det samme helsevesen og gjensidig av­hengige av hverandre. En av måtene vi kan støtte dem på, er å finne bedre måter å samhandle og samarbeide om pasientene, slik at vi ikke lesser arbeid på hverandre som man kvalitativt eller kvantitativt ikke skal eller kan gjøre.

Penger er dessverre en del av denne saken også. Vi må stå sammen i både primærhelsetjenesten og spesialist­helsetjenesten om det som kan opp­fattes som litt tomme krybber, uten at det skal være noen lettvint retorikk i det.

Og så jobbes det med å få på plass brikkene i den en nye tjenestepensjons­- ordningen. Og mye mer.

2019 er valgår i Legeforeningen. Til våren skal det velges nytt styre i Overlegeforeningen, samt et nytt sentral­styre for Legeforeningen, med president i spissen. Ofs styre har i Dagens Medisin støttet at Marit Hermansen gjenvelges for en tredje periode. Hun er en god lagleder og besitter de mange egenskapene som er nødvendige for i tett samarbeide med oss andre å lose foreningen gjennom store saker også de påfølgende to år.