Ying Chen er vinner av Lederprisen:

Man må ikke være redd for å miste jobben, jeg kan begynne med kinesisk fastfood

Ying Chen er årets vinner av Legeforeningens lederpris. Hun er avdelingsleder/overlege for patologi ved OUS, og har tidligere hatt samme stilling både ved Ahus og ved Sykehuset i Vestfold. Hun har også vært leder av Den norske patologforening. Hun har med seg sine ­kinesiske røtter, og leverer ofte en kinesisk sang for å «sette ord» på følelsene sine.

Intervjuet av Arne Laudal Refsum, redaksjonskomitéen

Gratulerer med prisen. For å si det på sportsspråket: Hva føler du nå?»
Det var overraskende og utrolig ­hyggelig å motta Legeforeningens ­lederpris 2018. Jeg er ydmyk for denne prisen fordi jeg vet at det er mange gode ledere der ute som fortjener ­prisen. Først og fremst vil jeg takke mine medarbeidere for deres innsats på alle tre sykehus, Sykehuset i Vestfold, Akershus universitetssykehus og Oslo universitetssykehus. Jeg vil også takke min tidligere avdelingsoverlege Birger Laane i Tønsberg som utfordret meg til å begynne med ledelse for 16 år siden, dessuten professor Lars Akslen i Bergen som stimulerte meg til å bli leder i Den norske patologforening. Jeg er takknemlig overfor mine tidligere klinikkledere og nåværende klinikk­leder Lars Eikvar, for deres tillit, veiledning og støtte. Legeforeningskurset «Frist meg inn i ledelsen» og andre lederseminarer har også stimulert meg og gitt meg perspektiver på ledelse. Jeg har også lyst til å gi en takk til mine foreldre i Shanghai som oppfordret meg til å jobbe hardt og lærte meg å yte mitt beste for samfunnet uansett hvor man befinner seg. En stor takk også til min datter og min mann for deres utrolige støtte, forståelse, tålmodighet og hjelp. Uten dem kunne jeg ikke vært leder i alle disse årene.

Du har hatt en rekke lederstillinger. Hva er din lederfilosofi som gjør at du orker å påta deg stadig større oppgaver?
Min lederfilosofi er å legge forholdene til rette for at mine medarbeidere skal lykkes. Det er ikke lett å være leder i dag. Vi får et samfunnsoppdrag, sam­tidig får vi ikke ubegrensede ressurser og midler, selv om oppgavene øker stadig. Da må vi hele tiden prioritere, og vi må forvalte ressursene på en best mulig måte.

«Min lederfilosofi er å legge forholdene til rette for at mine medarbeidere skal lykkes» Ying Chen

For meg er det viktig med felles mål og å ha relevante målbare resultater. Felles mål må gå foran egne interesser. Organisasjonen skal ha effektiv drift, kombinert med høy faglig kompetanse og kvalitet. For å kunne nå målet, må man være løsningsorientert og ha et godt arbeidsmiljø med teamarbeid. Leder skal være synlig og ha stor ­respekt for og empati med sine ansatte. Dagens ledere må også ha god forståelse for og kunnskap om økonomi. Alle skal stimuleres til å tenke nytt, finne gode løsninger for effektivisering, redusere unødvendige utgifter og ha kostnadskontroll. Jeg tror på nær ledelse og derfor vil jeg ha kontor blant mine medarbeidere, og ikke miste kontakt med faget. Du skal se dine medarbeidere og gi dem tilbakemeldinger, i form av både ros og ris. Konflikter må hånd­teres i tidlig fase, man må ikke la dem vokse. Humor og arbeidsglede kan bidra til bedre samhandling. Jeg liker å ha tett kontakt med folk med forskjellig yrkesbakgrunn. Du får mye innspill fra dem. Løsninger ligger ofte hos medarbeidere. God kommunikasjon er nøkkel til å motivere og stimulere medarbeidere. Samtidig må det stilles krav til medarbeiderne slik at alle yter sitt beste og dermed kan bidra til god diagnostikk og behandling for pasient­ene. Da jeg var patologforeningens leder, brukte jeg min fritid til å besøke alle 18 laboratorier i landet; det var svært lærerikt, og jeg fikk en god oversikt over patologifagets og medlemmenes situasjon slik at foreningen kan jobbe målrettet med de saker som kom frem.

Hva tenker du er de kritiske suksess­faktorene for å lykkes som leder?
Vi som ledere må være ærlige og tørre å si fra hvis du ser noe som går i gal retning. Vi må kunne endre kurs hvis man ser at man har tatt en feil beslutning. For min egen del er jeg aldri redd for å miste jobben, da kan jeg begynne med kinesisk fast food.

Det er kjent at det er vanskelig å få leger til å ta lederjobber, bl.a. fordi man mister fagkompetanse etterhvert, men det er utrolig viktig at vi har en sterk faglig stemme og er med og påvirker utviklingen i helsevesenet. Vi kan ikke klage etterpå hvis vi ikke er aktivt med og er engasjert.

«Vi som ledere må være ærlige og tørre å si fra hvis du ser noe som går i gal retning. Vi må kunne endre kurs hvis man ser at man har tatt en feil beslutning» Ying Chen

En leder skal ha visjon og strategi for fremtiden og ta i bruk ny teknologi. En leder må også være opptatt av utdanning av nye spesialister med god kompetanse. For å øke presisjonen i behandling av kreft og andre sykdommer er det i mitt fag nødvendig med mer forskning og kompetanseutvikling.

For å lykkes som leder er kontinuerlig læring en viktig del av jobben. Igjen vil jeg takke for denne prisen som Legeforeningen har gitt meg. Den ­stimulerer meg videre i en krevende jobb på OUS med mange utfordringer etter sammenslåingen, men vi har mange dyktige medarbeidere og sammen skal vi stå på for å sikre den norske befolkningen svært gode patologitjenester.