Spalten til Of-leder:

Sammen er vi best

Det er med glede og ærefrykt jeg nå har overtatt som leder av Overlegeforeningen de neste to årene. Det er en forening som representerer svært mye kunnskap om hvordan helsevesenet fungerer og hva slags behandling som er mulig for hver enkelt pasient.

Av Anne-Karin Rime
Leder av Overlegeforeningen

Overlegeforeningen har over 10 000 medlemmer. Vi jobber på offentlige og private sykehus; som overleger og ledere, i luftambulansen, i Forsvaret og som forskere. Flere har stillinger som kombinerer disse forskjellige arbeidsstedene og jobbene.

Jeg vil påstå vi er ryggraden til ­spesialisthelsetjenesten, og vi står med rak rygg.

Arbeidshverdagen har endret seg mye de siste årene. Økonomien har kommet i første rekke og mange opp­lever at muligheten til å drive godt legearbeid settes under press.

Men hva er egentlig godt nok for hver enkelt pasient og for det norske samfunnet? Som leger har vi det samme perspektivet som pasientene. Vi ønsker at hver enkelt pasient skal få best mulig behandling uavhengig av bosted, økonomi og sosial status. For å få til det, er vi avhengig av å høre på dere som jobber med pasientene hver dag og legge til rette for at dere skal gjøre en så god og forsvarlig jobb som mulig. De av våre medlemmer som jobber som ledere har dette som sitt daglige virke, men det er naturlig nok en ­vanskelig oppgave når ressursene ikke strekker til.

Det bygges nye sykehus over hele landet og rapportene vi får er dess­verre til tider dyster lesing: Planmessig blir sengeplasser, pauserom, hvilerom og kontorplasser fjernet. Hvem er det som har kommet på ideen om at det ikke er lønnsomt at alvorlige syke pasienter som legges inn midt på natten skal bli tatt imot av en uthvilt lege?

Det finnes sykehus hvor det registreres hvor mye legene er på hvilerommet om natten.

Og hvis de ikke er der «nok», blir hvilerommet foreslått fjernet. Holdningen synes å være at fordi alle ikke er på hvilerommet samtidig, kan legene klare seg med færre rom og så kan de heller gå på jakt etter et ledig rom når sjansen til litt hvile byr seg. For sent ute? Synd for deg!

Overlegeforeningen ønsker å fremme nye arbeidsmåter. Innovasjon er viktig, men det må ikke gå på bekostning av pasientsikkerhet og forsvarlige arbeidstidsordninger for de ansatte. Det vi ofte opplever er at gevinsten av nye arbeidsmåter tas ut lenge før den er reel og det fører til et gap mellom forventninger og realitet.

Det er viktig at vi har gode tillitsvalgte på alle i nivåer i sykehusene. Vi vet at det å være tillitsvalgt til tider er svært utfordrende. Tilbakemeldingene er dessverre ofte at de tillitsvalgte opp­lever at de kommer for sent inn i ­prosessene og at viktige beslutninger blir tatt uten reelle drøftinger og ut­redninger. Denne utfordringen er ikke ny, og Overlegeforeningen vil fortsatt jobbe for å endre denne situasjonen. Gode tillitsvalgte er en ressurs for lederne og det vil vi få tydeligere frem.

Vi vet også at mange personalsaker kan være krevende, og for de legene det gjelder er det utrolig viktig å ha en trygg og solid tillitsvalgt å støtte seg på. Også for leger er det tøft når livet går i motbakke.

Det nye styret vil derfor prioritere å legge enda bedre til rette for at lokale tillitsvalgte kan utføre denne viktige oppgaven på en god måte.

Jeg håper at dere alle fortsatt vil ­engasjere dere både som tillitsvalgte og som overleger i pasientbehandlingen. Dersom det er saker som dere mener vi i styret kan bidra med å løse eller som dere mener det er viktig at flere får vite om, håper jeg at dere tar kontakt med oss. Vi er til for dere.

Sammen er vi best, og vi gir oss aldri.