Thomas Bratteteig, Markeds-og kommunikasjonssjef i Dips AS, svarer på vegne av Dips:

Markeds-og kommunikasjonssjef Thomas Bratteteig i Dips AS mener Diakonhjemmet har «tatt en for laget» ved å være pilotsykehus for nye Dips Arena. Foto: Dips AS

Hvordan samarbeider dere med legene på Diakonhjemmet om løsningen?

TB: Legene spiller en meget viktig rolle i overgangsprosjektet og i den videre utviklingen av Arena. Samarbeidet med legene på Diakonhjemmet foregår i flere akser. Legene (og sykepleierne) har deltatt aktivt i arbeidet med løsningen og hvordan den vil påvirke arbeids­prosesser og arbeidsdagen til den ­enkelte. I tillegg har et utvalg leger blitt utnevnt til instruktører og dermed fått ekstra ansvar, de har undervist i opplæringsrundene, vært superbrukere og har tett kontakt med prosjektet. Representanter fra prosjektet deltar også jevnlig på kliniske morgenmøter og andre relevante fora med leger. Her blir det tatt imot tilbakemeldinger og gitt informasjon og opplæring. Utover dette har vi personell som jevnlig er ute blant sluttbrukerne og gir en-til-en eller gruppeoppfølging. Prosjektets styringsgruppe er også representert med tre leger fra ulike avdelinger. Dips Arena er en helt ny og avansert software. Arena er i forkant testet grundig i våre testmiljøer før produksjonssetting, men som forventet oppdager man likevel mangler når systemet kommer ut i et live-produksjonsmiljø. Diakonhjemmet Sykehus har vært til uvurderlig hjelp for å gjøre systemet klart for utrulling på nye sykehus.

Hva skjer når et endringsforslag blir meldt inn til dere?

T.B: Endringsforslag blir først vurdert av Diakonhjemmets egne forvaltere, som fortløpende vurderer og prioriterer for- slagene. Endringer som ønskes uført meldes inn til Dips, hvor produkteier gjør en grundig vurdering om hvordan endringsforslaget kan løses. Produkt­eier har direkte kontakt med forvaltningen på Diakonhjemmet og forvaltningen hos andre kunder. Produkteier legger frem mulige løsninger, demonstrerer forslag til forbedringer med forvaltning/sluttbrukere og avsjekker med andre sykehus om også de er enige i at løsningen bør endres i henhold til endringsforslaget. Eksempelvis har det vært ønsker om bedre brukervennlighet. I tett samarbeid med Diakonhjemmet og våre andre kunder har vi utviklet en helt ny navigasjonsmodell i DIips Arena. Den ble demonstrert for avdelings­lederne i siste halvdel av august og ble svært positivt mottatt. Vi ser fram til å sette den i produksjon på Diakonhjemmet den 15.september, og da vil alle brukere på Diakonhjemmet få glede av den.

Hvordan håndterer dere at ulike avdelinger kan ha ulike erfaringer med Dips Arena?

T.B: Dette håndterer prosjektet ved at de avdelingene som eventuelt har utfordringer følges tettere opp i form av møter og tilbud om ekstra opplæring (en-til-en eller gruppeundervisning). Det legges også stor vekt på bruk­barhet og funksjonalitet til de ulike og spesifikke brukergruppene.

Legene jeg snakket med omtaler foreløpig systemet som litt umodent, og at funksjonalitetene som røntgen og resept ikke fungerer. Hva gjør dere for å rette dette opp. De mener også at det er problemer og kræsj med programvaren og at systemet går tregt. Jeg er klar over at dere skal komme med en oppdatert versjon snart. Tror dere da dette vil bli bedre?

T. B: Prosjektet på Diakonhjemmet har gjennomført flere oppgraderinger i prosjektperioden, og nå i høst skal vi oppgradere både i september og i november. For hver oppgradering kommer det forbedringer i systemet, basert på tilbakemeldingene fra Diakonhjemmet og fra andre regioner. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Diakonhjemmet, Evry og Dips. Alle parter er ansvarlig for kvalitet og stabil drift i alle ledd. Evry er drifts­leverandør, Dips er systemleverandør og Diakonhjemmet forvalter løsningen. Vi arbeider kontinuerlig i tett samarbeid med forvaltning og driftsleverandør om utfordringer vi har hatt med ytelse og kapasitet. Vi har forbedret ytelse ved hver oppgradering, og forventer ytterligere forbedringer gjennom oppgraderingene i september og november. Prosjektet har vår høyeste prioritet. Det er også nedsatt en task force med spesielt fokus på ytelse som har representanter fra Dips, Diakonhjemmet og Evry. Denne gruppen jobber systematisk med å identifisere tekniske problemstillinger og bidra til løsning av disse.

Medikasjon ligger i det gamle systemet (Dips Classic) og fungerer der, og brukerne når løsningen via Arena.

Medikasjonsløsningen i Arena må godkjennes av offentlige myndigheter før den kan settes i produksjon, og denne godkjenningen har tatt lengre tid enn først anslått. Dette er årsaken til at legene må benytte medikasjon i Dips Classic. Det er planlagt at medikasjonsløsningen skal være på plass på Diakonhjemmet før jul. Radiologiløsningen (røntgen) leveres ikke via Dips Arena. Det er et annet uavhengig system fra en annen leverandør, men kan nåes direkte fra vårt system.

Har dere planer for å rulle ut Dips Arena flere steder?

T.B: Ja, Dips Arena skal rulles ut til alle våre kunder. Dette inkluderer helseregionene Helse Vest, Helse Nord og Helse Sør-Øst, som alle benytter Dips Classic i dag. Alle regionene har igangsatt egne Arena-overgangsprosjekter som er i ulike faser i sin tilrettelegging av overgang til Arena på sine respektive sykehus. Helse Vest har allerede innført Dips Arena ved en avdeling i Helse Førde.

Innføring av Metavision er et regionalt prosjekt som styres og koordineres av Helse Sør-Øst RHF, og der helseforetakene i regionen er tungt involvert i både det regionale prosjektet og gjennom egne mottaksprosjekter i hvert av helseforetakene.

Direktør for teknologi og e-helse Rune Simensen i Helse Sør-Øst RHF ønsker å løse problemstillingene som helsepersonell har meldt fra om i Metavision. Foto: Helse Sør-Øst RHF

– Meningen er at Metavision skal være et IT-system som i størst mulig grad skal hjelpe helsepersonell til å gjøre jobben sin, og forbedre hverdagen deres, sier Rune Simensen, direktør teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst RHF. Han påpeker at hovedmålet med systemet både er en effektivisering og å bidra til å heve kvaliteten gjennom bedre pasientsikkerhet og behandling. Det er Helse Sør-Øst RHF som er prosjektleder for implementeringen av Metavision, men selve prosjektet har med klinikere fra de ulike helsefore­takene. Det er også fagnettverk på de ulike områdene. Prosjektet har jevnlige møter, og prosjektledelsen i Helse Sør-Øst RHF jobber med problemstillinger vedrørende Metavision daglig. – Dette er ikke noe sololøp, sier Simensen som legger til at Sykehuspartner for eksempel har en viktig rolle som drifts og forvaltningsleverandør, og at klinikerne som er delaktige i prosjektgruppene kommer med jevnlige for­bedringsforslag. Metavision er hittil innført på cirka 4700 senger/behandlingssteder av totalt 9000 senger/behandlingsteder, noe som tilsvarer cirka 53% dekning opplyser Helse Sør-Øst RHF.

Kontinuerlig forbedring

Rune Simonsen svarer slik om erfaring­ene de har gjort seg langt: – Løsningen er nå innført ved seks helseforetak og de ansatte i sykehusene har gjort en stor og verdifull innsats i forbindelse med innføringene. Vi ser at elektronisk kurve gir behandlerne god oversikt over pasientens tilstand fordi de løpende kan følge med på legemidler, medisinske parametere og medisinsk- teknisk utstyr. Samtidig jobbes det kontinuerlig med å forbedre løsningen både med hensyn til ytelse og tilpasset funksjonalitet.

Ifølge Rune Simensen er opplæring i Metavision er en svært viktig dimensjon for at systemene skal virke optimalt, og han erkjenner at dette er et område de ikke har vært så gode på som ønsket.

– Når det gjelder opplæring har vi ikke alltid vært gode nok. Det ene er selve utarbeidelsen av læringsmateriell, det andre er å oppmuntre klinikkene til å sette av nok tid til opplæring, sier Simensen. Han er klar over at helsepersonell som bruker Metavision på de ulike sykehusavdelingene har svært ulike erfaringer med systemet. Noen er fornøyde og andre er svært misfornøyde. Inntrykket kan også variere mellom avdelinger og sykehus.

Med hensyn til ortopedene som inn­- til videre nekter å bruke Metavision opplyser han at prosjektet jobber aktivt med innspillene fra ortopedene og at planen er at ortopedene fra Rikshospitalet skal ta i bruk løsningen fra 19. november mens ortopedene på Ullevål skal starte opp igjen med Metavision fra 3. desember.

– Vi jobber for å bli bedre og jeg tror vi kanskje har hatt litt for mye fokus på systemene og litt for lite fokus på prosessene, sier Simensen. Han forklarer videre at Metavision utmerker seg i å være et veldig konfigurerbart system, og er svært fleksibelt.

For tregt

Endel helsepersonell har likevel påpekt at Metavision har vært veldig tregt å bruke. Simensen forteller at ytelsen i systemet nå har blitt bedre og at de har jobbet aktivt med leverandøren for å forbedre det. Klinikere har også trukket frem at Metavision krever at de går på en del kurs og at dette stjeler tid fra pasientbehandlingen.

– Jeg har enorm respekt for at klinikere syns det er vanskelig å frigjøre seg fra oppgavene, og at de må se at systemet har nytte i den kliniske hverdagen, sier han. – Jeg er jo ikke fornøyd når bruker­- gruppen ikke syns løsningen blir bedre og viktige brukergrupper ikke er fornøyde, og vi har tett kontakt med leverandørene for å løse disse problemstillingene. Men i det store og hele får jeg tilbakemeldinger om at majoriteten er fornøyd med systemet, legger Rune Simensen til.