Hva er gevinsten hvis pasienten i større grad får muligheten til å kontrollere sin egen helsetilstand og ta enkle prøver hjemme?

Ideen er absolutt ikke ny. Allerede i 2015 ønsket og prøvde avdelingssjef Andreas Stensvold i Sykehuset Østfold ut digital hjemmeoppfølging for kreftpasienter som forebyggende helsetjeneste. Da var det ikke så mange løsninger på markedet, og Sykehuset Østfold inviterte derfor næringslivet til å inngå innovasjonspartnerskap gjennom prosjektet «Nyskapende pasientforløp» i oktober 2017.

Av Andreas Stensvold, Cecilie Sommer-Mathiesen
(Kommunikasjonsavdelingen Sykehuset Østfold) og
Ingunn Olsen (innovasjonssjef/prosjektleder Nyskapende pasientforløp)

Hensikten med prosjektet var å utvikle, teste og ta i bruk en ­digital tjeneste for hjemmeoppfølging som en integrert del av pasientforløpet. Nå planlegges det for klinisk utprøving i november.

– Dette gjør vi for at pasientene skal få det bedre, det er til pasientens beste, sier Stensvold.

Andreas Stensvold (avdelingssjef kreftavdelingen ved Sykehuset Østfold) og Elisabet Holm (seksjonsleder kreftpoliklinikken ved Sykehuset Østfold)

Aktive pasienter

Kreftpasienter er valgt som «case», og løsningen skal testes ut på kreftpasienter i første omgang.

Pasientene kan fylle ut digitale skjemaer om livskvalitet og bivirkninger, utføre målinger som for eksempel vekt og temperatur, samt kommunisere med sykehuset gjennom meldinger og video. Sykehuset kan også få varslinger dersom en pasient har målinger som er over eller under terskelverdier som settes for den ­enkelte pasient.

-Pasienter kan gjøre veldig mye selv, og mange ønsker å få vite hva de kan bidra med, sier Stensvold. Han er ikke i tvil om at det er mye å hente på å gi pasientene større mulighet til å være aktive og deltakende i behandlingen. Det gjelder ikke bare kreftpasienter, men også pasienter i psykiatri og en rekke andre med kronisk sykdom.

-Når pasientene kommer til sykehuset, får vi ofte kun et øyeblikksbilde der og da. Det er ikke alltid til det beste. Pasientene er mer hjemme enn på sykehus. De kan ha store endringer i helsetilstanden, og jeg som lege vil ha mye større nytte av et totalbilde med mer informasjon om hvordan det egentlig går med pasienten, sier han. Det finnes nok av eksempler både på at pasienter tar seg sammen, sminker seg, og ikke får frem hvordan det egentlig står til, i løpet av det korte møtet med legen.

-Hva om jeg i forkant av timen hadde høstet informasjon hjemmefra, og sett via pasientens egen registrering at han eller hun hadde gått ned 10 prosent i vekt? Eller at pasienten har registrert god eller dårlig livskvalitet? Det sparer oss for å gå gjennom en del ting, og bidrar til at jeg i større grad kan ta tak i det som er viktig for pasienten. Jeg som lege får rett og slett muligheten til å bruke ressursene på en annen måte, som jo er til pasientens beste. Noen trenger kanskje ikke like hyppig oppfølging når de følges opp hjemmefra, og da kan jeg kanskje bruke mer tid på de som ikke har de samme ressursene.

Foto: ©Glebstock – stock.adobe.com

Vinn-vinn situasjon

Stensvold mener egenoppfølging fra pasienten også gjør legene i stand til å oppdage forverring tidligere, og dermed iverksette tiltak.

-Vi kan se trender og ta tak i ting før det går så langt at de kanskje må legges inn i sykehuset. I tillegg vil pasientene få økt forståelse for og innsikt i egen tilstand, og vil derfor lettere kunne bidra til å gjøre gode valg for seg selv.

De kommende årene vil et økt antall pasienter og eldre med behov for helse­- tjenester samtidig som det er reduksjon i tilgang på helsepersonell, legge et økt press på helse- og omsorgstjenesten.

-Ved hjelp av teknologiske løsninger kan vi frigjøre kapasitet og plass, sier Stensvold.

Viktig med hjemmeoppfølging

Koronautbruddet har helt klart ført til ekstra belastning for kreftpasienter og kronisk syke. Kreftavdelingen i Sykehuset Østfold har i denne perioden åpnet for økt bruk av «hjemmeopp­følging» for å skjerme pasienter og forhindre smitte. I tillegg til tett samarbeid med hjemmesykepleien og syke­- hjemmene i kommunen, har sykehuset økt bruken av telefon- og videokonsultasjon. Digitale løsninger for hjemmeoppfølging av pasienter har blitt viktig­ere enn noen gang, og behovet for slike tjenester som utvikles i «Ny­skapende pasientforløp» har blitt ­aktualisert.

-Ved å bruke teknologi kan vi løse og redusere mange av dagens utfordringer. Det er viktig at det er trygge løsninger, samtidig som det er enkelt. Jeg ønsker ikke verktøy som krever at medarbeidere må gå på kurs, løsningen bør være enkel og logisk bygd opp både for pasienter, sykepleiere og leger.

Stensvold tror det å få pasienter til å ta mer ansvar selv og følges opp hjemme, kan by på utfordringer.

-Den digitale tjenesten må være sømløs og trygg. En forutsetning for å lykkes er at dette er integrert i de systemene klinikerne bruker og at det oppleves trygt for både pasienter og klinikerne. Av og til må leger ut av komfortsonen og det vil kanskje kreve mer i starten, men jeg har tro på at vi vil tjene på det og at det i lengden vil komme legene til gode. Når store pasientgrupper med kreft, KOLS, hjerteproblemer og andre kroniske sykdommer blir lært opp og føler seg involvert i egen oppfølging, vil de trygges – og det er utrolig hvor mye de klarer selv, sier Stensvold.

Digital hjemmeoppfølging kan gi store gevinster så vel for helsetjenesten som pasientene. I tillegg til å utvikle og tilby en tjeneste for digital hjemmeoppfølg­ing, tester Sykehuset Østfold også ut mulighetene for å la pasienter selv ta blodprøver hjemme med overføring av resultatene til sykehuset.

-Dersom kreftpasienter for eksempel også kunne ta diff.telling hjemme, ville man virkelig fullutnyttet potensialet for hjemmeoppfølging.

• I prosjektet «Nyskapende pasientforløp» har Sykehuset Østfold gått sammen med Innovasjon Norge, Difi og Leverandørutviklingsprogrammet for å ­invitere private leverandører til å inngå innovasjonspartnerskap, for å utvikle fremtidsrettede løsninger og tjenester som ­muliggjør trygg og god hjemmeoppfølging for kreftpasienter. Noen løsninger finnes på ­markedet fra før, men disse er ikke integrert med sykehusenes kliniske systemer, noe som ofte medfører at de ikke fremstår som brukervennlige, men heller stjeler tid.

• Prosjektet startet i oktober 2017 og går til høsten 2021

• Første kliniske utprøving ­gjennomføres i november 2020.

I konkurranse med både nasjonale og internasjonale selskaper ble til slutt Diffia AS valgt, som sammen med Sykehuset Østfold, Sykehuspartner, Helse Sør-Øst RHF og Fredrikstad kommune skal utvikle en digital tjeneste for hjemmeoppfølging, Nimble Homewards. ­Nimble Homewards består av blant annet:
• Tilpasset informasjon til pasienter før, under og etter kreftbehandling

• Digitale skjemaer for symptomkartlegging

• Selvregistrering av målinger

• Registrering av sensor­informasjon hjemme

• Varsling ved forverring av pasientens tilstand

• Sømløs kommunikasjon mellom sykehus og pasient, og deretter primærhelsetjenesten

• Integrert løsning mot DIPS