Intervju med Gro Jære, administrerende direktør (t.v.),
og Joachim Thode, hovedtillitsvalgt for Akademikerne i Sykehuspartner

Samskaping der helse møter IKT

Koronapandemien har ført til en annerledes arbeidshverdag for ansatte i landets helse­regioner. Mens helsepersonell står i første rekke i kampen mot korona, er det andre som sørger for at IKT-systemenefungerer som de skal og at de er tilpasset nye krav og arbeidsmetoder.

Av Elisabeth A. Hersvik
Sr. kommunikasjonsrådgiver, Sykehuspartner

Med koronapandemien og nedstenging av Norge, kom også endringer i måten mange av oss jobber på. Dette setter store krav til effektivisering gjennom økt digitalisering, samhandling og utvikling av IKT-løsningene.

I Helse Sør-Øst er det Sykehuspartner HF som betjener helseforetakene i regionen med IKT, lønn- og personal­tjenester, logistikk og prosjekttjenester. Sykehuspartner kombinerer kunnskap om helsesektoren og teknologikompetanse, og er Nordens største leverandør av fellestjenester til sykehus.

Den nye hverdagen

Siden mars har mange av helseregion­ens ansatte jobbet hjemmefra. For Sykehuspartner innebar det klargjør­ing av et stort antall PC-er og utstyr som skulle benyttes på hjemmekontor, og økt kapasitet på underliggende infrastruktur. Sykehuspartner har også bistått med ombygging og flytting av avdelinger ved flere sykehus for å etablere midlertidig akuttmottak og pasient- rom, samt oppsett av midlertidige og permanente smittetelt og brakkerigger for mottak av covid-19-pasienter.

– Vi har blant annet etablert videoløsninger for konsultasjoner, og fasttrack for covid-19-sporing som gir verktøy for risikovurdering av smitte og beslutningsstøtte for smittevernpersonell. Vi har også fått på plass løsning for elektronisk signering og er i full gang med infrastruktur for hjemmesykehus. Nylig leverte vi også en elektronisk løsning som understøtter økt testkapasitet på covid-19 til Akershus universitetssykehus og Oslo universitetssykehus Denne implementeres nå ved flere helseforetak i Helse Sør-Øst og enkelte andre helseregioner. Vi har fått tilbakemeldinger på at løsningen sparer mye tid i labmiljøene på sykehusene, forteller Joachim Thode, hovedtillitsvalgt for Akademikerne i Sykehuspartner.

Stabil drift og innføring av nye tjen­ester som understøtter sykehusenes håndtering av pandemien har vært første­prioritet. I tillegg har det også vært opprustning av brukerservice hvor alle tilgjengelige ressurser har jobbet med saksløsning døgnet rundt. For support- ansatte som jobber ute på foretakene har det vært iverksatt strenge rutiner og tiltak for smittevern i samråd med sykehusene. Det jobbes også hardt for å skaffe nødvendig IKT-utstyr i et marked med høy etterspørsel i forhold til tilgjengelighet. Sykehuspartner har derfor tett dialog med leverandørene.

Løsninger raskt på plass

Thode forteller at mange av løsningene som nå er på plass eller fremskyndet er etterlengtet blant ansatte på sykehusene. Det gjelder for eksempel tilgang til å jobbe hjemmefra, mulighet for digitale konsultasjoner og ulike samhandlingsverktøy. Beredskapssituasjonen i ­regionen har gjort at løsningene har kommet raskt på plass.

– Når vi ser på mulige årsaker til ­s­tyrket leveranseevne så er det spesielt et eksepsjonelt samarbeid med sykehus­- ene, tverrfaglighet, smidighet og felles prioritering som går igjen, sier Thode.

Administrerende direktør i Sykehuspartner, Gro Jære, er opptatt av å opprettholde og videreføre de gode erfar­ingene fra beredskapssituasjonen:

– Vi har i en periode med mange nye utfordringer evnet å levere raskere og mer effektivt, samtidig som vi har mer stabil drift enn tidligere. Vi har derfor vært svært interessert i å se nærmere på de bakenforliggende årsakene som har bidratt til dette. Vi startet evalueringen av håndteringen tidlig, og har allerede nå satt i gang prosesser for å adoptere dette inn i mer normale omstendigheter utenfor en beredskapssituasjon, sier hun.

Helsetjenester i utvikling

Både Jære og Thode understreker at raskere utvikling av tjenester, effektivisering gjennom økt digitalisering, større krav til samhandling på tvers og høy endringstakt har kommet for å bli.

– Målsetningen vår er å sammen med helseforetakene utvikle og levere fremtidsrettede og effektive løsninger som bidrar til at helsepersonell får fokusert på sin hovedoppgave; pasientbehandlingen, sier Jære. – Noen av Sykehuspartners viktigste oppgaver er å understøtte helse- foretakene gjennom å opprettholde sikker og stabil drift og etablere en felles og moderne IKT-­infrastruktur som fremtidens helsetjen­ester skal kunne kjøre på. Videre skal vi ivareta og forbedre informasjons­sikkerhet og person- vern. Dette er en formidabel oppgave, men jeg er overbevist om at både helse- foretakene og vi med glede ser på den rivende tekno­logiske utviklingen som nå skjer innenfor helse og hvilke muligheter det vil gi oss fremover, avslutter hun.