Forbedringsundersøkelsen – er det verd å delta ?

Godt arbeidsmiljø for de ansatte gir god pasientbehandling. Sies det. Derfor ble sykehusenes arbeidsmiljøundersøkelse slått sammen med Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen til Forbedringsundersøkelsen. Dette skulle være 2 sider av samme sak. Der er imidlertid problemer med å få ut ønskede svar fra resultatene.

Av Arne Laudal Refsum, overlege,
medlem av redaksjonskomitéen

Arbeidsmiljøundersøkelsen var i regi av arbeidsgiver, mens pasientsikkerhetsundersøkelsen var i regi av Helsedirektoratets «I Trygge Hender» kampanje. Det var en styringsgruppe i Direktoratet for denne under- søkelsen. Legeforeningens representant i denne gruppen var tidligere generalsekretær Geir Riise. Han tok opp at vi ønsket å kunne få ut resul­tater for legegruppen særskilt, også på nasjonalt nivå. Det har vi ikke fått til.

Nå er ansvaret for undersøkelsen flyttet til RHFene, og det er Helse Vest som koordinerer og sammen­stiller svarene. De vil/kan ikke ta ut de svarene vi ­ønsker. Det kan tas ut svar på organisasjonsnivå, for eksempel akuttmottaket i Førde. Men for det første er det jo slik at legene jobber på tvers av slike organisasjonsnivå, vi er ikke bare i mottak, men på post, poliklinikk og for eksempel ­operasjon.

Videre er det slik at for Legeforeningen og Norsk overlegeforening har det stor betydning å få resul­tatene på nasjonalt nivå for legegruppen og overlegegruppen. Er det problem­stillinger som går igjen i hele landet, og som vi som fagforening burde ta opp med Spekter/Virke, Helsedirektorat eller departement?

Helse Vest svarer: «Vi har ikke datagrunnlag for å rapportere på yrkesgruppenivå. Verken nasjonalt, regionalt eller per ­helseforetak. Det innebærer at vi rett og slett ikke har tilgjengelig datagrunnlag for dette.» Jeg tenker: Skal vi i det hele tatt prioritere å delta?