Overlegeforeningen deltok i AEMH’s 74. Annual General Assembly

Den 8. Mai 2021 deltok en delegasjon fra Of styre bestående av Solveig Nergård , Lindy Jarosch-von Schweder og Mathis Heibert i AEMH (Association Européenne des Médecins des Hôpitaux/European Association of Senior Hospital Physicians) general assembly.

Av Solveig Nergård
og Mathis Heibert, styremedlemmer Of

Som en innledning til årets referat kan det passe med noen ord om organisasjonens historie og hva den jobber for. I 1963 tok leger fra flere europeiske land, herunder Norge og Tyskland, som var tilknyttet The Confederation of Medical Unions initiativ til å møtes i Paris og dannet det som i dag er AEMH. Gjennom deltagelse på regel­messige møter, arrangert av den europeiske legeforening, får overleger på syke- hus i ulike europeiske land mulighet til å dele erfaringer på tvers av landegrensene.

AEMH jobber for å forbedre etter­- utdanningstilbudet for spesialister. Det jobbes for en høy standard på CME (Continuing Medical Education) og ETRs (European Training Requirements/European Standards in Medical Training). Organisasjonen er også opptatt av hvordan helsevesenet og dens styringssystemer fungerer i ulike land og har en tett samarbeid med den europeiske spesialistorganisasjonen (UEMS).

Årets møte var todelt. Etter innledning av presidenten i AEMH, Dr. Erich-Theo Merholz (Tyskland) delte alle deltag­ende land årsrapporter fra 2020 som ga et interessant innblikk i håndteringen og utfordringene de ulike landene stod ovenfor i forbindelse med en uforutsett pandemi. Et gjennomgående tema var utfordringer knyttet til utstyrsmangel, spesielt gjelder det mangel på respiratorer og smittevernutstyr. Like fullt var mangel på kvalifisert helsepersonell noe de aller fleste overlegene rapport­erte om. Belastningen på sykehuspersonal på grunn av Covid-19 har vært sterkt varierende med høyest belastning på de som jobber i Covid-ICU-avdelinger. Det ble og diskutert hvordan man opplevde dialogen opp mot sentrale myndigheter.

European Academy of Clinical Leadership

Andre del av møte var ledet av professor Vlad Tica (Romania) som har vært sentral i utformingen av The European Academy of Clinical Leadership (EACL). Han tok oss igjennom hele oppbyggingen av lederutdanningen; fra en overordnet organisering av de ulike tema som inngår til et detaljert nivå med læringsmål innenfor hvert enkelt tema.

Lederutdanning for klinikere må prioriteres og AEMH mener at om klinikere er ansvarlige for «outcomes» i behandlingen så bør de også være med å sette kursen (lede) behandlingen og ta strategiske beslutninger.

Utvalgte tema er: personlig utvikling som leder, lederskap i sykehus, nåvær­ende organisatoriske styringssystemer i sykehus og identifisering av både menneskelige og organisatoriske ­ressurser i egen avdeling. Etter endt utdannelse vil man ha en formell ­europeisk kompetanse på lederskap. Overordnet mål er at man gjennom godt lederskap skal være med på å optimalisere god pasientbehandling med en pasient-fokusert tilnærming. Lederutdannelsen er på totalt 200 timer/ECMECs og hvert seminar er på 40 timer.

Krav til opptak utover medisinsk ­embetseksamen er at du har jobbet 5 år som leder i sykehus. Lanseringen av EACL i år skal være 17. september. Internasjonale møter fremmer erfaringsutveksling og gir muligheter for nettverksbygging.

Ønsker du mer informasjon om ­lederutdannelsen kan du finne det her: https://aemh-eacl.org/european-training-requirements/

Vi mener at en slik møte er en utmerket mulighet til å lære om andre overlegers helsepolitiske arbeid på tvers av landegrensene. Delte erfaringer fra andre land kan vi bruke i helse­politisk arbeid i Overlegeforeningen.