Overleger som kulturledere

Overleger kan spille en viktig rolle i å skape åpenhet i helsevesenet og endre «ufeilbarlighetskulturen». Hvilke grep kan man ta for å få til dette?

Av Joy Buikema Fjærtoft, Organisasjonspsykolog, prosjektleder, avdeling for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, Helsedirektoratet

Rigshospitalet i København bryter stillheten med en egen podcast «Svært at tale om på Riget»1. En av episodene i år heter «Ufejlbarlig pr definition». Den tar opp hvordan det råder en illusjon av perfeksjon, man skal kunne alt. Normen «Begå ingen feil, og hvis det skjer, er det du som er ansvarlig» lever fortsatt i beste velgående. Forventningen om ufeilbarlighet er ikke bare noe som preger legekulturen. Også pasientene og pårørende, systemer og politikere, er med på å opprettholde denne forventningen. Det må tas et oppgjør med illusjonen om perfeksjon, er budskapet. Vi må forholde oss til realiteten, at vi ikke er ufeilbarlige. Slik kan vi snakke om feil for at ikke uønskede hendelser skal gjenta seg. Dette er nødvendig for å finne og ­utbedre systemårsaker.

Fra Danmark kommer også facebook-kampanjen «Det kunne vært meg». Den vil øke åpenhet om feil, og viser til at feilen like gjerne kunne vært gjort av meg. Dette har i år vært tema i en rekke forskjellige medier også i Norge: NRK2 , Legeprat3, Sykepleierpodden4, fagtidsskrifter5, Facebook. Det synes vi er veldig positivt. Vi hadde en kronikk5 i Dagens medisin hvor vi avslutningsvis oppfordret ledere og erfarne kollegaer til å lede an med «Det kunne skjedd meg». Vi takker for anledningen til å reflektere over overlegenes særlige rolle når det gjelder å skape en kultur preget av åpenhet. Kan 2021 bli et gjennombruddsår når det gjelder åpenhet om uønskede hendelser?

Psykologisk trygghet og hierarki

Åpenhet krever psykologisk trygghet. Psykologisk trygghet er en oppfatning om at man kan ta opp bekymringer, komme med forslag og innrømme feil, uten at det får negative konsekvenser for en eller man blir brakt i forlegenhet. Høy psykologisk trygghet har sammenheng med en lang rekke variabler som positivt ytringsklima, engasjement og kvalitetsforbedring.

Opplevd psykologisk trygghet varierer mellom grupper, innad i grupper, og mellom profesjoner. Nembhard og Edmondson7 finner i en studie av nyfødtintensivavdelinger at leger som gruppe har høyest grad av psykologisk trygghet, foran sykepleiere og andre helseprofesjoner. Hvis lege-ledere oppmuntrer de andre til å komme med innspill, kan imidlertid disse statusforskjellene reduseres. Dermed blir det mer åpenhet. Ikke overraskende, men det understreker betydningen av at de med høyere status går foran. Et annet grep som Edmondson er opptatt av, er en de-stigmatisering av feil, som «Det kunne skjedd meg» er et uttrykk for.

Rollemodeller og oppgjøret med ufeilbarlighetskulturen

En svensk studie8 om «legekultur» finner at ufeilbarlighet er et viktig element. Det er «verdier og normer med forventninger om legers ufeil­barlighet … (som) oppleves som en byrde, og legene beskriver stillheten som oppstår som konsekvens av motviljen mot å diskutere feil….». Dette begrenser mulighetene for organisa­torisk læring og systemendringer.

Det som er spesielt interessant for oss her, er at de yngre legene nevnte hvor positivt de opplevde det da mer erfarne kollegaer snakket om feil de hadde vært involvert i. Rollemodell-­effekten kan ikke undervurderes. Både den nylig avdøde bautaen innen psykologi, Albert Bandura, og grand-old-man innen organisasjonskultur, Edgar Schein, har lagt avgjørende vekt på betydning av rollemodeller når det gjelder læring og kulturbygging.

Endring underveis, men går det fort nok?

I artikkelen med den treffende tittelen «Is Imperfection Becoming Easier to Live with for Doctors?» finner Førde og Aasland9 større åpenhet sammenlignet med tidligere. Flere leger oppga å ha vært involvert i alvorlige pasientskader og å ha meldt slike hendelser. Endringen settes i sammenheng med en større vektlegging av systemårsaker, et prinsipp som pasientsikkerhetsarbeidet har fremmet. På tross av noe større åpenhet var det allikevel en ganske stor andel (25%) som ikke ­opplevde støtte fra sine kollegaer.

Gruppedynamikk – hvordan man blir møtt, kollegaers reaksjoner – ­bygger eller undergraver psykologisk trygghet og en åpenhetskultur. Det finnes mange typer arbeidsfellesskap, fra giftige miljøer hvor kollegaer husker og til og med bruker feil mot en, til fantastisk lærende og ivaretakende miljøer. Det er avhengig av kulturen.

Verdier og normer er grunnelement­ene i kultur. Verdiene er det som er avgjørende viktig for oss. Det kan være ufeilbarlighet/flinkhet, eller åpenhet og læring, for eksempel. Normene bygger på verdiene og spesifiserer atferdsreglene for hvordan man skal te seg. Det kan være «Begå ingen feil og hvis du gjør det, hold det for all del for deg selv » eller «Vi skal dele og lære av våre feil og suksesser.» Det kan være utrolig vanskelig å se sin egen kultur. Men de fleste har ideer om hvordan man ønsker ting kunne være. Å definere sammen med sine kollegaer ønsket kultur, å diskutere hvilke verdier og normer man mener bør prege arbeidsfellesskapet, kan fremskynde ønsket endring.

Joy Buikema Fjærtoft, prosjekt­leder, for blant annet «Når skaden er skjedd – ivaretakelse av ­pasienter, ­pårørende og med­arbeidere etter uønskede ­hendelser», i Avdeling for ­kvalitetsforbedring og pasient­sikkerhet, Helsedirektoratet. ­Organisasjonspsykolog og ­tidligere ansatt ved Oslo universitetssykehus.

Uttalelser under er fra overlegene som er med i prosjektet «Når skaden er skjedd»

Jannicke Mellin-Olsen
«Kulturen kommer ovenfra, like fra helseministeren. Vi som er eldre og erfarne, har ansvar som rollemodeller. Feil skjer også med de flinkeste kollegene dersom forholdene ligger til rette for det. Vi må oppsøke og støtte kolleger som opplever feil, slippe trollet ut i solen.»

Karin Rø
«Legers redsel for å gjøre feil stjeler mye tid og energi på jobb. Å fortelle om frykten til en Støttekollega eller på Villa Sana hjelper en å innse at dette er vanlig, og gjør det lettere å snakke med kolleger om temaet. Frykten blir mindre truende.»

Ellen Tveter Deilkås
«Organiserte møter som gir tid til å snakke sammen om uønskede hendelser og hvordan rutiner og arbeidsprosesser fungerer og er organisert gir anledning til å bygge relasjoner og trygghet, også på tvers av avdelingsgrenser og kompetansenivå. «Kjennskap gir vennskap».»

Olav Røise
«Bare de flinkeste kommer inn ved legestudiet. Vi trenger flinke leger og er takknemlig for at det er slik, men med «flinkhet» følger forventninger om at man kan alt, som er med å bygge illusjonen om ufeilbarlighet. Åpenhetskulturen må bevisst bygges helt fra studiestart.»

Uttalelsene er fra overlegene i prosjektet Når skaden er skjedd – ivaretakelse av pasienter, pårørende og medarbeidere etter uønskede hendelser:

Jannicke Mellin-Olsen overlege anestesiologi Bærum sykehus, Immediate Past President World ­Federation of Societies of Anaesthesiologists, styremedlem Patient Safety Movement Foundation.

Karin Rø PhD, MHA. spesialist i arbeidsmedisin, seniorforsker ved LEFO-Lege­forskningsinstituttet og rådgiver ved Ressurssenter Villa Sana, Modum Bad.

Ellen Tveter Deilkås PhD i Pasientsikkerhetskultur, ­Spesialist i indremedisin, overlege og helsetjenesteforsker på Akershus ­Universitetssykehus og seniorrådgiver i Helsedirektoratet.

Olav Røise Forskningsleder og professor ved ­Ortopedisk klinikk OUS/UiO, ­modulleder for medisinstudiet modul 3 UiO og professor UiS. Styreleder Norsk pasientforening.

Referanser 
  1. Ufejlbarlig pr. definition (buzzsprout.com)
  2. Lege gjorde alvorleg feil under operasjon – no slår ukjende kollegaer ring rundt han – NRK Møre og Romsdal – Lokale nyheter, TV og radio
  3. Legeprat: Legeprat #5: Å gjøre feil som lege on Apple Podcasts
  4. Sykepleierpodden: #22. Om å gjøre feil på jobben – når en feil blir forskjellen på liv og død on Apple Podcasts
  5. Andresen 2021 Primum non nocere – Paidos
  6. Ufeilbarlighetskultur er en hindring for å snakke om uønskede hendelser – Debatt, Debatt og kronikk – Dagens Medisin
  7. Making it safe: the effects of leader inclusiveness and professional status on psychological safety and improvement efforts in health care teams – Nembhard – 2006 – Journal of Organizational Behavior – Wiley Online Library
  8. Danielsson 2018  The professional culture among physicians in Sweden: potential implications for patient safety | BMC Health Services Research | Full Text (biomedcentral.com)
  9. Førde og Aasland 2017 Is imperfection becoming easier to live with for doctors? (sagepub.com)