En ortopeds motivasjon for studiet

«Erfaringsbasert master i helseadministrasjon» ved UiO

HVA ER LEDELSE?
En leders hverdag består eksempelvis av administrasjon og organisering, oversikt over økonomi og motivasjon av staben. Kjernen i ledelse er å oppmuntre de ansatte til å yte bedre sammen mot et felles mål.

Av Thale Mørch
Seksjonsoverlege, ortopedisk klinikk Akershus universitetssykehus, stipendmottaker

Jeg har vært seksjonsleder for overlegene i Ortopedisk klinikk, Ahus, tilknyttet hånd, fot, brudd, og barn fra 2017. Som den sist ansatte og «yngste» overlegen i avdelingen syntes jeg det var en utfordrende posisjon, og ønsket å tilegne meg mer formell kompetanse slik at jeg kunne være bedre rustet for arbeidsoppgavene.

Høsten 2019 startet jeg på studiet «Master i helseadministrasjon» ved UiO. Det er en erfaringsbasert mastergrad som gir 90 studiepoeng over 1,5 år og er rettet inn mot spesialisthelse­tjenesten.

Studiet består av 10 individuelle fag slik som eksempelvis ledelse i helse­vesenet, ledelsespsykologi, helserett, kvalitet og pasientsikkerhet, foretaksøkonomi og til slutt en skriflitg masteroppgave. Krav til studieplass er minst tre år i arbeid, helst i en lederstilling, anbefalingsbrev fra arbeidsgiver samt motivasjonsbrev.

Studiet er svært arbeidskrevende, så det er avgjørende at arbeidsgiver tilrettelegger for gjennomføringen. Tanken er å få teoretisk innblikk i fagområder som er innen ledelse, samt å knytte kontakter, bygge nettverk og få sparringspartnere for å kunne dra veksel på hverandres erfaringer.

I tillegg gir selve masteroppgaven økt innsikt for en leder i hvor utfordrende det er å få tid til forskning og kvalitetssikring i en travel hverdag. På mitt kull var vi 32 studenter fordelt på fire grupper. Studiet la stor vekt på gruppearbeid hvor hver gruppe ble individuelt satt sammen ut ifra kjønn, profesjon og helse­bakgrunn.

«Master i helseadministrasjon» er et studie jeg varmt vil anbefale til alle som driver med ledelse og som ønsker å tilegne seg mer teoretisk kunnskap. ­Tradisjonelt sett har leger ofte vært mest opptatt av selve faget og pasient­- ene, og suksess har ligget innenfor akademiaen, mens ledelse er noe som har vært «drevet med på si», ofte av den eldste eller mest erfarne overlegen uten at vedkommende har hatt spesiell interesse eller kompetanse. Dette er i motsetning til andre helsefaggrupper hvor det å være sjef anses som et ­karriereløft. Leger er også erfaringsmessig «vanskelige å lede» grunnet den sterke autonomien som ligger i selve legeyrket. Ledere med annen bakgrunn kan derfor ofte møte motbør hvis de skal lede en legeavdeling. Min tanke er at i fremtiden vil det være av økt betydning for ledere å ha formell kompetanse, samtidig som de må ha forståelse for det arbeidet som gjøres «på gulvet».

Studiet har gitt meg en fantastisk mulighet til å stifte nye gode bekjentskaper i voksen alder, jeg har fått ­vennskap for livet, og samtidig har det gitt meg unik innsikt i ledelsesteori. Jeg vil oppfordre alle som interesserer seg for ledelsesfaget å søke dette ­studiet. •