Nasjonal helse- og samhandlingsplan

Overlegeforeningens høringssvar

Nasjonal helse- og samhandlingsplan avløser Nasjonal helse- og sykehusplan. Regjeringen har invitert til innspill til planen før denne er utformet, og Overlegeforeningen har laget et høringssvar til Legeforeningen. Dette svaret vil bli samordnet med innspill fra andre organisasjonsledd i Legeforeningen.

Av Arne Laudal Refsum, overlege, medlem av redaksjonskomitéen

Styret i Of mener helsetjenesten stort sett er velfungerende, og at dette skyldes bl.a. at faglige hensyn har vært tungt vektlagt, det er en hensiktsmessig arbeidsdeling mellom nivåene, dedikerte ansatte, bred oppslutning om et sterkt offentlig tjenestetilbud og stor grad av medbestemmelse for ansatte. Det er viktig at disse betingelsene ­understøttes og videreføres. Spesielt krisene i fastlegeordningen og ­rekrutteringssituasjonen i psykisk helsevern trekkes frem. Det er flere utviklingstrekk som utfordrer tjenestetilbudet fremover, som demografiske endringer, med flere multisyke eldre, fallende produktivitet og høy turnover. Videre er økte muligheter og kostnader til avanserte ­behandlingstiltak, og faren som ligger i manglende legitimitet i den offentlige helsetjenesten dersom ikke forvent­ningene oppfylles. Of mener det er avgjørende at helsetjenesten innrettes med kvalitet og omfang i tråd med befolkningens forventninger, og at tjenestene må sikres en finansiering som muliggjør en slik målsetting. Foreningen advarer mot at en rekke tiltak som ikke er utprøvd fremstilles som om de skal kunne gi betydelig effekt, som digitalisering og standardisering, hjemmesykehus, oppsøkende team eller overføring fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten. •

Of vil også fremheve at en rekke om­organiserings- og endringstiltak i seg selv har skadepotensiale som kan ut­gjøre en beydelig utfordring for ­helsetjenesten, herunder:

Valg av løsninger som er ikke-utprøvde, malplasserte eller direkte feilslåtte

 • sammenslåing til (for) store enheter
 • innføring av overflødige eller tungdrevne IKT-løsninger
 • oppføring av bygg som er for trange
 • avhending av areal som er nødvendig i drift og bidra til fleksibilitet
 • uhensiktsmessig forslag til ny arbeidsdeling; eksempelvis sykepleiere for å erstatte legevakts- eller fastleger

Også organisatoriske forhold kan være direkte skadelige for etablering og utvikling av gode tjenestetilbud. Of vil her trekke frem:

 • overdrevne krav til effektivisering
 • overdreven vektlegging av økonomi på bekostning av fag
 • innføring av fremmedgjørende og kynisk arbeidslivspolitikk, herunder «hard HR»
 • svekkelse av norsk arbeidslivstradisjon gjennom ­aggressiv arbeidslivspolitikk,
 • utelatelse av organisasjoner og ansatte fra beslutnings­prosesser
 • manglende stedlig ledelse