Status for sykehusbygging i Norge

Etterdønninger av pandemien, krigen i Ukraina, høye energipriser, inflasjon og økte priser på byggematerialer preger samfunnet som helhet og dermed også ­sykehusbygging i Norge. Det forventes at regjeringens ­forslag til statsbudsjett som legges frem 6. oktober vil være stramt og at det ikke bevilges penger til nye sykehusbygg. Overlegen har derfor kontaktet de regionale helseforetakene for å høre om status på planlagte og pågående byggeprosjekter. Vi har også hørt med tillitsvalgte i foretakene.

Av Tor Martin Nilsen, kommunikasjonsrådgiver i Overlegeforeningen
og Arne Laudal Refsum, overlege, medlem av redaksjonskomitéen
Illustrasjon: UNN / Nye Åsgård

Helse Nord

Helse Nord ligger an til en budsjett­sprekk på en halv milliard kroner hittil i år. Styret i Helse Nord RHF har derfor vedtatt å ikke iverksette nye større investeringer og å utsette lånesøknader til nye byggeprosjekter. De melder at Helse Nord står i en svært alvorlig økonomisk situasjon og at det gjelder alle sykehusforetakene. Investeringene som ikke blir iverksatt er de som er oppgitt i Helse Nords økonomiske langtidsplan. De investeringene som pågår nå, for eksempel Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus og Nye UNN Narvik, skal ferdig- stilles.

Vedtaket om å stoppe nye større investeringer omhandler primært de nye prosjektene som ligger nærmest i tid, som er Nye Helgelandssykehuset og UNN Åsgård. Hvilken konsekvens dette får for øvrige investeringer vil styret i Helse Nord behandle i styremøtet i oktober når de behandler ­budsjettrammene for 2023.

Det er to lånesøknader som Helse Nord hadde planlagt å sende til Helse- og omsorgsdepartementet i desember 2022: lån til byggeprosjekt i Nye Helge­- landssykehuset og UNN Åsgård. Det er vedtatt å utsette innsendingen av dem, men arbeidet i prosjektene skal fortsette. De er ifølge Helse Nord ikke stoppet, men lagt på is inntil videre. Lånesøknadene blir tidligst sendt i desember 2023 (det er én frist i året for å sende lånesøknader).

Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norge opplyser til Over­legen at ingen store byggeprosjekter er så langt stoppet som følge av prisstigningen på byggeprosjekter. Nytt sykehus på Hjelset (SNR) for Nordmøre og Romsdal er under bygging, og det er akseptert en del kostnader for å sikre prosjektet mot mangel på byggevarer. Situasjonen følges nøye, men anses å være under kontroll. Prosjekter ved Ålesund sjukehus (fasader, ny elfors­yning og byggnær IKT) er i sluttfasen og vil bli fullført. De er blitt berørte av kostnadsveksten men ikke i vesentlig grad.

For AIO-prosjektet i Ålesund (Akutt, operasjon og intensiv) pågår prosjekteringen som forutsatt, men det gjenstår avklaringer før utbyggingen starter. Dette innebærer avklaring på lånefinansiering (søkt HOD høsten 2021, forventes vurdert i Statsbudsjett ­høsten 2022). Kostnadsanslaget i forprosjektet (kommer i februar/mars 2023 og vil være basert på prosjektert løsning og dagens kostnadsnivå i ­byggebransjen).

Senter for psykisk helse ved St. Olav hospital er i konseptfase og har ikke kommet med ferdig kostnadsanslag enda. Det er stram fremdrift for å nå fristen for å søke låneramme i desember. Ikke avklart om kostnadsvekst gir ut­- fordringer for likviditet og fremtidig bæreevne. Dette må avklares før ­konseptfasen kan ferdigstilles.

Ellers er det en rekke mindre prosjekt som er berørt av kostnadsveksten, men ingen som Helse Midt-Norge er kjent med at er stoppet så langt. Foretakenes evne til å planlegge/gjennomføre nye (små) prosjekter vil imidlertid bli redusert som følge av prisveksten.

Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst oppgir på sine nettsider at som følge av stor prisøkning og ­betydelig usikkerhet i byggemarkedet, er det nødvendig med en gjennomgang av de planlagte byggeprosjektene. Noen av de planlagte byggeprosjektene kan derfor bli utsatt.

– Helse Sør-Øst har mange store byggeprosjekter, og det er klart at økte kostnader gir oss utfordringer. Vi har ikke stoppet noen byggeprosjekter, men noen av de planlagte byggeprosjektene kan bli forskjøvet i tid, sier Hanne ­Gaaserød, direktør innsatsteam bygg i Helse Sør-Øst til Overlegen.

Fram til 2030 planlegger Helse ­Sør-Øst byggeprosjekter for om lag 77 milliarder kroner i regionen. ­Prosjektene Livsvitenskapsbygget og Storbylegevakten i Oslo kommer i tillegg siden Helse Sør-Øst blir leie­tager og ikke byggherre i disse byggene.

Helse Sør-Øst har fått foretatt nye beregninger i forbindelse med økonomisk langtidsplan 2023-2026 og disse viser at de prioriterte prosjektene har en antatt kostnadsvekst gjennom 2021 og 2022 på om lag 4,6 milliarder kroner ut over kompensert lønns- og prisvekst. Derfor har Helse Sør-Øst RHF revurdert oppstartstidspunkt og ­framdrift på alle de regionale byggeprosjektene.

– De prioriterte byggene er helt nødvendige, og de skal gjennomføres, sier Svein Gjedrem, styreleder i Helse ­Sør-Øst RHF.

Helse Sør-Øst skriver at behandlingen av økonomisk langtidsplan betyr at enkelte prosjekter kan bli utsatt, men konkret beslutning tas i forbindelse med behandlingen av hvert enkelt prosjekt.

Situasjonen er som følger:

 • Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF: Som følge av framdriften i konseptfasen blir det trolig ett år senere innsendelse av lånesøknad for forprosjektet.
 • Akuttbygg Kristiansand ved Sykehuset Sørlandet HF: Som følge av framdriften i konseptfasen blir det trolig ett år senere innsendelse av lånesøknad for forprosjektet.
 • Sunnaas sykehus HF: Det vurderes å forskyve oppstart av byggetrinn 3 til 2028.
 • Sykehuset Østfold Kalnes: Stråle- og somatikkbygget tilpasses til en trinnvis utbygging med to år forlenget byggeperiode der strålekapasitet blir trinn 2. Fremdriften for somatikkbygget med økt sengekapasitet ­opprettholdes.
 • Sykehuset Sørlandet HF: Det vurderes å forskyve oppstart for nytt kvinne/barn-senter i Kristiansand og verdibevarende vedlikehold til etter 2030.
 • Oslo universitetssykehus HF: Trinnvis utbygging skal utredes for regionalt prioriterte byggeprosjekter. Det gjelder også for Nye Aker og Nye Rikshospitalet, etappe 1.
 • Helse Sør-Øst: Det vil vurderes fremdrift i desentralisering av stråletilbudet, der hvor planene foreløpig ikke er ferdig utredet på konsept­fasenivå (Østfold og Akershus). ­Stråle- kapasitet i Drammen og Skien skal etableres som planlagt. Det ­samlede behovet for strålekapasitet skal ivaretas.

Helse Vest

Benta Aae, kommunikasjonsdirektør i Helse Vest sier til Overlegen at det per nå ikke er stoppet noen større prosjekt i regionen. I første omgang er det foretakene selv som må ta stilling til dette ut fra egne økonomiske forutsetninger. Det gjøres i revidert økonomisk langtidsplan senere i høst.

– Denne planen godkjenner ikke enkelt­- prosjekt, lån eller investeringsplaner, men gir en indikasjon på hva som er det økonomiske og finansielle handlingsrommet for å kunne gjennomføre investeringsplaner dersom alle forutsetninger blir innfridd, sier hun og fortsetter:

– Det må altså også gjøres egne ­vurderinger og tas egne avgjørelser for hvert enkelt prosjekt. Det er en viktig forutsetning at helseforetakene sikrer finansieringsevnen og muligheten til først og fremst å gjennomføre planlagte investeringer.

Helse Vest opplyser at foretaks­gruppen på Vestlandet er inne i en periode med et svært høyt investeringsnivå og dette vil vare frem til 2026, hvor de største byggeprosjekt- ene er ferdige.

– Styret i Helse Vest RHF har bedt om en konsekvensvurdering av at, slik det ser ut nå, ikke alle ønsker om økonomiske rammer til nye investeringer kan innfris i langtidsplanen. Denne vurderingen blir også lagt frem senere i høst, avslutter Bente Aae.

 • Byggetrinn 2 for nye Stavanger ­Universitetssykehus, forskyves, slik at bare fase 1 bygges i første omgang, noe som vil gi et delt sykehus og dermed dyrere drift. Skyldes noe generelt økte kostnader, noe knyttet til pandemi og krigen i Ukraina.
 • Helse Førde: Nybygging av 8 etasjer (LIVA-bygget), som fullføres. Denne inneholder skopi-laboratorium, ­operasjonsavdelinger og sengeposter. Ombygging av den eksisterende ­bygningen kan bli skjøvet på, noe som kan føre til «bare en halv intensiv avdeling». Det vil bli vanskeligere å drive effektivt og få full nytte av ­nybygget.
 • Helse Bergen: De har en rekke ­prosjekter gående, med prisøkning både på byggeprosjektene, men også MTU og lønnskostnader. Det er en fleksibel plan, slik at det er mulig å forskyve noen av prosjektene som følge av kostnadsindeks knyttet til byggeprosjektene.
 • Helse Fonna: er i ferd med å fullføre ByggHaugesund, byggetrinn 1. Det er tatt høyde for økte stålpriser i byggetrinn 2, men det er satt opp en kuttliste som kan settes i verk ved behov, og det er også mulig å utsette eller redusere omfang av ombygginger. •
Illustrasjon: Nordic Office of Architecture / Nye SUS
Illustrasjon: Nordic Office of Architecture/AART/COW / Nye SUS