Håndtering vold og trusler St. Olavs hospital HF

St. Olavs hospital sin erfaring er at det er viktig med strukturelle tiltak for å jobbe med ­forebygging av vold på arbeidsplassen, samt ha gode verktøy for å melde fra og følge opp ­dersom det skjer. Samtidig er det nødvendig å skape gode arbeidsmiljø der ansatte og ledere har rom for å snakke om vanskelige opplevelser. Å bygge en kultur for å tørre å si ifra er viktig for i det hele tatt å kunne gjøre noe med problemet.

Av direktør for virksomhetsstyring Merete Blokkum og seniorrådgiver Øyvind Meyer ved St. Olavs hospital

Sykehuset oppfordrer alle ansatte til å registrere og melde fra om slike hendelser, og det er lav terskel for at sykehuset politianmelder hendelser hvor ansatte blir utsatt for vold og trusler. Sykehusets ledelse og representanter for partssamarbeidet på St. Olavs legger til rette for kompetansehevende tiltak, sikringstiltak og tilbud for oppfølging og ivaretagelse av ansatte for å begrense de negative skadevirkningene i størst mulig grad. Hend­elser med vold og trusler monitorers jevnlig og St. Olavs arbeidsmiljøutvalg (AMU) følger opp arbeidet med å forebygge, håndtere og følge opp hendelser som omhandler vold og trusler om vold.

Etter «Ledelsens gjennomgang» på St. Olavs i 2019 fattet sykehustyret vedtak om økt fokus på forebygging og oppfølging av vold og trusler om vold mot ansatte på sykehuset.

Innen psykisk helsevern ved St. Olavs har det over lengre tid vært ­arbeidet systematisk både med opp­følging og håndtering av aggresjonsproblematikk, mens innen somatikken anså Styret og øverste ledelse på sykehuset at det måtte settes økt fokus og tiltak. Hovedmålet med økt innsats innen oppfølging av håndtering av aggresjonsproblematikk er både å styrke ansatte helse og sikkerhet på arbeid, og styrke pasientsikkerheten ved å bidra til mer skånsom pasientbe­handling og reduksjon av tvang. ­Arbeidet ble ­f­orankret i Arbeidsmiljøutvalget.

Håndtering og oppfølging av vold og trusler i sykehuset baserer seg på en modell med tiltak innen forebygging og håndtering;

For 2022 var det registrert 721 yrkesrelaterte skader/sykdom av ansatte i sykehuset sitt registreringssystem «MinArbeidsplan». 36 % av de registrerte hendelsene i 2022 var kategorisert som enten påført voldsskade, eller som trusler om vold. Dette viser at vold og trusler mot ansatte er utgjør en stor andel av hendelser ved sykehuset som registreres som yrkesrelatert skade/sykdom. Majoriteten av hendelsene som omfatter vold og trusler er registrert av ansatte i psykisk helsevern, men vold og trusler mot ansatte forekommer alle deler av sykehuset. I tillegg til registreringer i «MinArbeidsplan», benyttes kvalitetssystemet EQS ved sykehuset hvor ansatte kan registrere meldinger som omhandler vold og trusler mot ansatte.

St. Olavs har etablert og oppdatert gjeldende prosedyrer for å kunne forebygge, håndtere og følge opp hendelser som omhandler vold og trusler om vold. Det har vært særlig fokus på registering av hendelser, oppfølging av ansatte, varsling av alvorlige hendelser og praksis for politianmeldelse. Seksjon for sikkerhet i Driftsservice spiller en viktig rolle i det forebyggende aspektet og ved akutte hendelser med vold og trusler på sykehuset, og basert på risikovurderinger har sikkerhet blant annet endret på vaktinstruks for å styrke håndtering av vold og trusler og i et forebyggende perspektiv være mer synlig tilstede i avdelingene.

Tiltak innen kompetansebygging for ansatte er viktig både med tanke på å forebygge hendelser og i forhold til håndtering av hendelser når de først oppstår. Sykehuset har besluttet å benytte opplæringsprogrammet MAP (Møte med aggresjonsproblematikk). MAP er et nasjonalt opplæringsprogram relatert til forebygging og håndtering av aggresjons- og voldsproblematikk i helse- og sosialsektoren. Programmet ble utarbeidet som et samarbeidsprosjekt mellom de fire regionale helseforetakene i perioden 2015-2019. Hensikten var å minske uønsket variasjon og tilby en stand­ardisert, kunnskapsbasert og kvalitetssikret opplæring av medarbeidere. Opplæringsprogrammet består av 10 moduler som er teori- og empiri­forankret, som har et brukerperspektiv og som gjenspeiler beste praksis på området. MAP er tilgjengelig som e-læring for alle ansatte ved sykehuset. I tillegg er det utdannet egne MAP instruktører som kan undervise ansatte og arrangere egne kurs. Per i dag er det kun MAP instruktører innen psykisk helsevern på St. Olavs, men det er en ambisjon om at det kan utdannes MAP instruktører innen somatikken på sikt.

I medarbeiderundersøkelsen For­Bedring kartlegges sikkerhetsklima og enhetens kultur for å si fra om bekymringer for sikkerheten. Resultatene er viktig grunnlagsinformasjon til ­arbeidet med forebyggende tiltak både på enhets- og foretaksnivå. Dessverre er vold og trusler rettet mot ansatte på sykehuset en risikofaktor som det er vanskelig å kunne forebygge fullt og helt, men sykehusets ledelse, tillitsvalgte og verneombud er tydelige på at vold og trusler rettet mot ansatte er helt uakseptabelt. •

Foto: Flickr.com
2023-10-04T10:45:12+02:00Overlegen 3-2023|

Del denne artikkelen

Gå til toppen