Nordisk overlegemøte i Stavanger

«Nordöl» – det tradisjonsrike årlige møtet mellom styrene i overlegeforeningene i Sverige, Danmark, Finland og Norge ble arrangert i Stavanger 30. mai – 1. juni.

Av Tor Martin Nilsen
Kommunikasjonsrådgiver i Overlegeforeningen

Møtet inneholdt en orientering om utfordringer og aktuelle saker i de forskjellige landene, gode diskusjoner og resulterte i en felles uttalelse om «task-shift»/oppgave­glidning mellom leger og annet ­helsepersonell.

Styremedlem Mathis Heibert var en av representantene fra Of på årets møte. Han mener «Nordöl» er viktigere enn noen gang.

– Nordöl-møtet har vært arrangert siden 1980 og er et viktig nordisk møte­punkt for spesialistforeningene i de nordiske landene. Selv om det finnes ulikheter har vi veldig mye til felles og har stor nytt av å utveksle erfaringer både når det gjelder vel­lykkede prosesser, men også om ting som kunne og burde vært bedre, sier han før han han fortsetter:

– Det å møtes minst en gang per år skaper også en kontinuitet. Jeg synes også det er fordelaktig at møtene ­«roterer» mellom de ulike nordiske landene og det er alltid interessant hvilket program vertsnasjonen har lagt opp til. Det gir rom for ulike vinklinger og prioriteringer.

Foto: Tor Martin Nilsen

Livlige diskusjoner

Nordöl-møtene begynner alltid med en runde rundt bordet der delegasjonene informerer hverandre om muligheter og utfordringer i året som har gått. I tillegg har det også vært tradisjon for å utvikle et «Nordöl»-statement. I fjor satte vi sykehusbygg på kartet, i år uttaler vi oss om «task-shift» (oppgave­-glidning). Heibert mener begge deler fører til gode faglige refleksjoner og erfaringsutvekslinger.

– Jeg vil trekke frem to saker fra årets møte. Under årsberetningen ­diskuterte vi blant annet «Helseplattformen». Den er tidligere innført i deler av Danmark («Sundhetsplat­formen») og i Finland («Apotti»). Her har det blitt gjort feil i innføringsprosessen som har ført til unødvendig belastning av sykehuspersonell og forverret pasientsikkerheten. Den norske delegasjonen fikk verdifull informasjon som vi skal ta videre med i prosessen rundt «Helseplattformen» i Helse-Midt Norge, forklarer Heibert og legger til:

– I tillegg så ble vi enige om en felles uttalelse om «task-shift» som det har vært mye fokus på i det siste. Vi mener at oppgaveglidning kan være et viktig verktøy for å øke kapasiteten og kvaliteten i pasientbehandlingen, men det bør være klare prosedyrer om ansvar og oppgaver. Vi som leger må ta eierskap i prosessene rundt dette og kan være med påvirke resultatene og ­prosedyrene.

Endre betegnelse på «task-shift»

Et av diskusjonspunktene knyttet til årets uttalelse var knyttet til å endre betegnelsen «task-shift» til «optimizing tasks». Heibert mener det vil være fordelaktig å endre den.

– Om man bruker begrepet ­«optimizing tasks» fremfor «task-shift» så understreker man at omlegging av arbeidsprosesser skal forbedre en ­allerede god behandling, og ikke at behandlingen er suboptimal i utgangspunkt – noe den ikke er, poengterer han.

Selv om årets fysiske Nordöl-møte er ferdig for denne gang ser Mathis Heibert allerede frem til neste år.

– Of-styret synes det var interessante og innholdsrike dager i Stavanger med våre nordiske kolleger. Vi ser alle frem til neste NordÖl-møte som i 2024 ­holdes i Danmark. Tema for neste års NordÖl-statement er ikke bestemt så det er mulig å komme med innspill, oppfordrer Heibert.

Endringer må skje ut i fra et pasientbehov

Elin Karlsson, ordförande i Sjukhusläkarna, var en av de svenske representantene på møtet i Stavanger. Hun understreker viktigheten av oppgave­glidning må være basert på medisinske beslutninger.

– Det er helt avgjørende at endringer i arbeidsoppgaver innen helsetjenesten skjer ut fra et pasientbehov og medisinsk utvikling. Varig mangel på ressurser må ikke føre til permanente nødløs­ninger. Vi må derfor gå fra oppgave­glidning med varierende kvalitet til å optimalisere hvem som gjør hva i helsevesenet – og til størst utbytte for dagens og morgendagens pasienter. Det krever medisinsk kompetanse. Utviklingen må skje med legene i ­spissen, sier Elin Karlsson.

I tider med personalmangel og økt arbeidsmengde har «task-shift» blitt en vanlig måte å prøve å håndtere ­problemene på. Pasientrelaterte ­medisinske oppgaver overføres ofte til andre yrkeskategorier, for eksempel til sykepleiere, mens legenes tid i økende grad fylles med administrativt arbeid.

Må ha god tid til opplæring

I uttalelsen fra Nordöl, understrekes det at «task-shift» må føre til likeverdig eller forbedret behandling og ikke risikere pasientsikkerheten. «Task-shift» som inkluderer medisinske ­vurderinger må også innebære ansvar, og må derfor ledes av leger.

Foreningene legger også vekt på at personell som jobber med nye oppgaver må få tilstrekkelig tid til opplæring.

– Det er viktig at vi bruker ressursene på best mulig måte. Det er et stort potensial i for eksempel å la legesekretærer avlaste leger i enkelte administ­rative oppgaver, men leger skal alltid være med på beslutningene som berører behandlingen. «Task-shift», brukt ­riktig, kan føre til en mer effektiv ­ressursutnyttelse og skape en mer akseptabel arbeidsmengde, men det må ikke redusere mulighetene for utdanning eller videreutdanning, ­avslutter Elin Karlsson. •

Vil du vite mer om «Nordöl»? Besøk nordol.org

Nordöl – statement on task-shifting 

Statement from Nordöl (The Nordic Council of Senior Physicians) regarding the organization and regulation of task-shifting from doctors to other healthcare professionals. The core task of a modern healthcare service is to provide high quality ­specialized healthcare with doctors and other professionals working closely together. The healthcare is changing and facing demographic challenges. In this scenario, task-shifting between medical professions is being planned or has been established in various locations. NordÖl states that Task-shifting in medical services can provide unique possibilities. However, it requires good clinical leadership with clear cut ­working procedures in order to assure high quality in care and patient ­security. The aim must be to go from task-shifting to optimizing tasks in an organized way with doctors in the lead. Nordöl proposes that
  1. Task-shifting must be guided by patient benefit and high quality. It cannot be guided by economics or staffing shortages.
  2. Task-shifting must lead to equal, good or better treatment and patient safety.
  3. Task-shifting which includes medical assessment has to include ­responsibility. This has to be approved by a medical doctor.
  4. Task-shifting must include well-defined tasks and well-defined outcome areas.
  5. Task-shifting requires relevant supervision, monitoring, evaluation and quality control.
  6. Personnel working with new procedures have to get sufficient time for training.
  7. Task-shifting from doctors to other staff must reduce the workload for the doctor.
  8. Task-shifting must not interfere with doctors opportunities to further their education.
Foto: Tor Martin Nilsen
2023-10-03T08:50:49+02:00Overlegen 3-2023|

Del denne artikkelen

Gå til toppen