STATSBUDSJETTET 2009

Statsbudsjettet for 2009 er ikke egnet som underholdningslitteratur.

AV Arne Laudal Refsum

Stortingsproposisjon nr 1 (2008-2009) fra Det Kongelige Helse- og omsorgs­departement ble utgitt 7. oktober, men blir nok ikke noen bestselger. Det er allikevel mange av oss som leser dette, ikke minst fordi det angir rammebeting­elsene for vår yrkesutøvelse det kommende året, men her trekkes også opp en del viktige politiske retningsvalg for mange år fremover. Man kan virkelig lure på om budsjettforslaget er skrevet så kronglete for at så godt som ingen skal forstå hva som er det reelle innholdet.

Legeforeningen bør gå sammen med andre organisasjoner og foreninger for å skape en allianse for et lettere forståelig budsjettfremlegg neste høst. Budsjettfremlegget er på 264 sider.

Når det er nærmere 131 milliarder kroner som skal fordeles må nødvendigvis budsjettet både se på de store linjer og de små detaljer, men det bærer tydelig preg av et stort behov for å skryte av de tingene sittende minister vil ha frem i medias søkelys.

Departementet har nå foreslått å bevilge 500 mill. kr. resten av 2008

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal prioriteres ved at RHFene får beskjed om å omdisponere 32 mill kr til dette arbeidet. Dette er nevnt 12 ganger i budsjettfrem­legget. Samtidig har de samme RHFene opparbeidet en gjeld på over 10 mrd kr pga manglende bevilgninger til avskrivninger. Først i år ble bevilgningen økt slik at den dekker behovet, men bevilgningen for 2009 er ikke nevnt en eneste gang, annet enn indirekte ved at fjorårsnivået videreføres. Jeg ser godt at dette ikke vil gi de store overskriftene i tabloidpressen, men 5,1 mrd kr er betydelig mer enn 32 mill kr (som ikke er ”nye” engang). Til sykehusene skal det gis 6,5 mrd kr mer enn i år. Riktignok stikker økte pensjonsut­gifter av gårde med 3,9 mrd kr. Dette går til økte pensjonskostnader. Kostnader føres i regnskapet. Pensjonspremien har ikke steget så mye, premien er det som betales, derfor gir denne budsjettøkningen av kostnaden (henger du fortsatt med?) et overskudd på nesten 1,3 mrd kr, som skal brukes til å nedbetale noe av gjelden.

Videre bevilges det 1,026 mrd kr til økt aktivitet i 2009. Dette skal gi en vekst i aktiviteten på 1,5%, men kun til 80% av full pris. Til­svar­ende ble det i budsjettet for i år (2008) også beregnet en aktivitetsvekst på 1,5%, til 80% av full pris. Aktiviteten har riktignok økt med mer enn 1,5% i år, også dette skal videreføres, og til dette bevilges ytterligere 300 mill kr. Dette er bra!

Det bevilges 600 mill kr for å rette opp skjevhetene mellom regionene (Magnussenpenger), resten kommer neste år. Dette er bra! Det gis 500 mill kr i omstillingsmidler, dette er bra!, for alle vet at omstilling koster.

Sykehusene går med ca 1000 mill kr i underskudd i 2008, hvorav 470 mill kr er resultat av et dyrere lønnsoppgjør enn ventet. (Unnskyld meg, men hva sa vi?) Vi ser at den økte aktiviteten utover budsjett koster 300 mill kr. Nedskrivninger av utstyr (ved varig verdifall) kan antydes til 100 mill kr, noe det ikke er bevilget for. Da har vi forklart 870 av de 1000 mill kr som er det offisielle underskuddet i år. 130 mill kr (0,15% ) av totalt 85 000 mill kr bevilget må sies å være meget bra. Jeg kalte dette et offisielt underskudd. Det reelle underskuddet blir større for det er solgt en rekke eiendommer, og noen såkalte strukturfond er oppløst, så underskuddet er nok egentlig ca 1 mrd større, og vil dersom dette ikke kompenseres føre til underskudd også i 2009. Da er vi tilbake ved utgangspunktet, aldri har det vært bevilget så mye, men det er allikevel ikke helt nok.

http://www.legeforeningen.no/index.gan?id=2704