Tillitsvalgtrollen i omorganiseringsprosesser

– samarbeid eller konflikt?

Av Signe Gerd Blindheim, fagsjef i FHR/sekretariatsleder i Of

Innledning

Det foregår for tiden flere omorganiser­- ingsprosesser i helseforetakene hvor interessemotsetninger blant Legefor­eningens medlemmer kommer til syne. Dette er utfordrende for tillitsvalgte som sitter i sentrale posisjoner ved berørte sykehus/enheter i helsefore­taket. Medlemmene ved det enkelte sykehus/den enkelte enhet vil normalt forvente at tillitsvalgt argumenterer for lokale interesser, og vil, hvis så ikke skjer, kunne mene at tillitsvalgt ikke har gjort en god nok jobb.

En foretakstillitsvalgt ved det syke­huset som f. eks. får gjennomslag for geografisk plassering av sykehuset i ”sitt område” eller for lokalisering av ny enhet, kan fra andre tillitsvalgte og medlemmer bli møtt med at det ikke er tatt behørig hensyn til øvrige lokalisasjonsforslag/faglige hensyn fordi man utelukkende ser hen til egen arbeidsplass. Er det i det hele tatt mulig i slike situasjoner å forholde seg til ulike oppfatninger og ta diskusjon­ene internt slik at Legeforeningen i den aktuelle sak ikke fremstår splittet og med marginalisert innflytelse utad?

Etter Legeforeningens mening er det nødvendig med gode avtalte samarbeidsordninger, samt interne prosesser som gir rom for drøfting av ulike alternativer med tillitsvalgte/medlemmer som er berørt i den aktuelle saken. Det er særlig viktig at det i høringsuttalelser fra Legeforeningen og gjennom innspill fra Legeforening­ens tillitsvalgte i møter, fremkommer at ulike synspunkter har vært tema før eventuell konklusjon.

Samarbeid

Det følger av hovedavtalen mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Akademikerne Helse § 45, tredje ledd at partene i den enkelte virksomhet skal avtale en hensiktsmessig organisering av samarbeidet med de tillitsvalgte, herunder antallet tillitsvalgte og fordeling av disse, basert på de lokale forhold og behov. Avtalene som inngås lokalt med arbeidsgiver på dette grunnlag kan være svært ulike, nettopp basert på strukturen i helseforetakene. Forut for slike forhandl­inger, bør tillitsvalgte lokalt diskutere hvilke krav som skal fremmes for å oppnå ordninger tilpasset virksom­hetens art, størrelse, struktur, geografisk spredning og beslutningssystem.

Når det så er inngått avtale om tillitsvalgtordningen lokalt, vil neste ut­fordring være hvordan samarbeidet mellom tillitsvalgte internt skal foregå. Mens det tidligere i hovedsak var et system hvor hovedtillitsvalgte ved det enkelte sykehus hadde en klar og direkte linje til sykehusets ledelse, har Legeforeningen nå etablert foretakstillitsvalgte for henholdsvis overordnede og underordnede leger. Der hvor helseforetaket bare består av ett sykehus, vil hovedtillitsvalgt og foretakstillitsvalgt være samme person. Hvor helseforetaket består av to eller flere sykehus, vil to av de hovedtillitsvalgte for henholdsvis overordnede eller underordnede leger til vanlig også være foretakstillitsvalgte. Dette gir helt spesielle utfordringer når det gjelder intern kommunikasjon og internt samarbeid.

Tillitsvalgte som representerer ulike legegrupper må bli hørt i aktuelle saker. Legeforeningen ser det som en styrke for en organisasjon å kunne stille med mer enn en representant i møter med arbeidsgiver; særlig hvor lokal kunnskap eller kompetanse innen saksfeltet vil være avgjørende for å få gjennomslag for Legeforeningens synspunkter. Det er også viktig at det i møter tas høyde for Legeforeningens to-sporede tillitsvalgtsystem. I kontroversielle saker, vil det å være flere tilstede i sentrale møter også kunne redusere den belastning som for den ene foretakstillitsvalgte ellers vil være særlig krevende. Legeforeningen tilrår at det i helseforetak som består av mer enn ett sykehus etableres et samarbeidsutvalg av tillitsvalgte. Dette kan organiseres på flere måter, men denne type utvalg vil til vanlig bli satt sammen av foretakstillitsvalgte/hovedtillitsvalgte. Det anbe­fales at man inngår en avtale om samarbeidsutvalgets oppgaver og forpliktelser.

Samarbeidsavtale – forslag til innhold a) Formål

Her kan man ta inn at samarbeidsutvalget skal medvirke til at samarbeid, medbestemmelse og medansvar gjennomføres effektivt og konstruktivt på virksomhetens forskjellige beslutningsområder.

b) Organisering

Medlemmer i utvalget, valgperiode og hvordan valget skal foregå, valg av leder og stedfortreder.

c) Oppgaver

Det kan f. eks. tas inn her at samarbeidsutvalget drøfter aktuelle saker som angår Legeforeningens medlemmer i helseforetaket. Dette gjelder både høringssaker til foreningen og andre saker som er tema på møter med arbeidsgivers representanter. Utvalget kan på eget initiativ ta opp saker innenfor områder hvor de tillitsvalgte har rettigheter i henhold til hovedavtalen eller lovgivningen. Videre kan det besluttes at utvalget i særlig viktige eller prinsipielle spørsmål bør samrå seg med yrkesforeningsstyret, lokalforeningsstyret eller Legeforeningens sekretariat.

Det kan være premisser for samarbeidsavtalen at ved uenighet om saker av betydning for grupper av Legeforeningens medlemmer i helseforetaket, skal mindretallets syn fremkomme i høringsuttalelser. Videre at mindre­tallets syn i slike saker skal formidles i møter med arbeidsgivers representanter, eller i kontakt med media.

d) Møtevirksomhet

Leder av samarbeidsutvalget kaller inn til faste møter/telefonmøter med de intervaller utvalgets medlemmer er enige om, ved aktuelle saker/høringer eller når en av utvalgets øvrige medlemmer ber om det. Det føres referat fra møtene. Utvalget bør i forståelse med virksomhetens ledelse, jf. hovedavtalen § 50, holde sine møter på arbeidsstedet i arbeidstiden uten trekk i lønn. Det inngås avtale med arbeidsgiver om dekning av nødvendige ­reiseutgifter mellom arbeidsstedene i forbindelse med møtevirksomhet, og vederlagsfri bruk av arbeidsstedets telefon ved eventuelle telefonmøter.

Hvilket standpunkt lander den tillitsvalgte på?

De tillitsvalgte må i tillegg til å skulle håndtere de eventuelle lokale uenighetene også fange opp Legeforening­ens vedtatte politikk. Det kan i de aktuelle sakene være våre synspunkter på kvalitet, pasientsikkerhet, krav til hva som må være tilstede for å drive akutt virksomhet ved et lokalsykehus.