Seniorpolitikk for leger i og utenfor sykehus:

Veileder for tillitsvalgte og medlemmer

Legeforeningen har i denne veilederen vurdert tiltak som kan bidra til at legene kan fortsette å arbeide i helsetjenesten utover de muligheter som finnes til pensjonering. Det finnes ulike senior­politiske ordninger som er avtalt individuelt og i tariffavtaler; også i flere avtaler der Legeforeningen sentralt eller lokalt er part. ­Veilederen presenterer eksempler fra arbeidslivet generelt og for ulike legegrupper spesielt.

av Signe Gerd Blindheim, fagsjef i FHR/sekretariatsleder Of.

Veilederen beskriver blant annet:

  • Grunnleggende lov- og forskrifts­arbeid; herunder arbeidsmiljøloven og ferieloven
  • Implementering og oppdatering av IA-avtalen (Inkluderende arbeidsliv)
  • Offentlige utredninger om pensjon­ering og seniorenes vilkår i arbeidslivet
  • Innføring av tariffavtalte seniorrett­igheter i de store offentlige tariffområdene
  • Innføring av tariffavtalte seniorrett­igheter i forbundsvise og lokale tariffavtaler
  • Prosesser hos Akademikerne og i Legeforeningens forhandlingsutvalg i forbindelse med utarbeiding av senior- politiske krav i ulike tariffavtaler
  • Forhandlingsforløp og implementering – hvilke seniorpolitiske tiltak som har blitt prioritert og akseptert, og hva de reelle konsekvensene kan sies å være av de implementerte rettighetene

Veilederen består av to hoveddeler. Første del viser til politiske signaler vedrørende seniorpolitikk, og redegjør for lov- og avtaleverk som danner grunnlag for å fremforhandle seniortiltak ved sentrale -, lokale – eller individuelle avtaler.

Andre del angir eksempler på hva som faktisk er fremforhandlet i ulike tariffområder sentralt og lokalt. Dette for å vise til hva som har vært mulig å oppnå innen de ulike tariffområdene, og for å synliggjøre løsninger som kan synes hensiktsmessige generelt og på den enkelte arbeidsplass.

Det er skissert utfordringer for Legeforeningen knyttet til de forskjellige hovedpunktene i veilederen. Veilederen inneholder også en del statistikk som blant annet går på aldersfordeling mellom ulike legegrupper, samt innspill fra yrkesforeninger og Eldre legers forening vedrørende seniorpolitiske tiltak.

Veilederen inneholder ikke bestemmelser om pensjonsvilkår. Selv om dette kan trekkes inn som en del av problemkomplekset, vil det måtte være gjenstand for en egen utredning.

Veilederen finner du her:
http://www.legeforeningen.no/asset/48572/1/48572_1.pdf

Veileder tilsendes i papirkopi ved henvendelse til Dnlfs sekretariat