Kompetanseheving

– forskjellige løsninger ved forskjellige sykehus

Bestemmelsene under er eksempler på hva som kommer i tillegg til overlegepermisjonen i de helseforetak hvor man har klart å avtalefeste slike permisjonsrettigheter.

av Signe Gerd Glindheim

Helse Nord-Trøndelag

Innenfor avdelingens budsjetter kan det gis permisjon med lønn i forbind- else med faglig relevante kurs/kongresser. Med lønn menes det samme som lønn under sykdom. Under samme betingelser dekker arbeids­giver også en del av utgifter til kurs eller kongresser som ikke dekkes av Legeforeningens utdanningsfond III eller av andre.

Helse Sunnmøre

Overleger (og ferdig spesialist i under- ordnet stilling) skal innenfor faglige forsvarlige rammer for avdel­ingens drift kunne innvilges permisjon til deltagelse på faglige kurs og ­kong- resser 10 dager pr år med full lønn etter tjenesteplan og fritak for vakt. Avdelingssjef innvilger permisjon

Rusbehandling Midt-Norge

Utgifter til nødvendig kurs, inkludert kurs og boutgifter som overstiger beløpet dekket av DNlf/Utdanningsfondet/ekstern finansiering, dekkes av arbeidsgiver der billigere alternativer ikke er tilgjengelig. Dette skal være avtalt på forhånd med arbeidsgiver/leder.

St. Olavs hospital

For overleger avsettes inntil 200 timer pr. år til fordypning, samt inntil 2 uker for deltakelse på kurs og kongresser pr. kalenderår. Dette som ledd i relevant faglig utvikling og kompetanseheving i samsvar med avdeling­ens kompetanseplan, faglige mål og visjoner. Avsatt tid akkumuleres ikke. Deltakelse vurderes av klinikksjef ut fra hensynet til avdelingens drift. ­Dersom det innvilges permisjon med lønn, gis det fritak fra oppsatt tjenesteplan i permisjonstiden.

Ahus

Overleger skal gis mulighet til faglig utvikling og kurs svarende til avdeling- ens og legens behov for kompetanseutvikling. Kompetanseutviklingsplaner skal legges i samråd med overordnet.

Oslo universitetssykehus

Det skal som hovedregel gis 2 ukers permisjon med full lønn etter tjen­esteplan pr. kalenderår innenfor faglig forsvarlige rammer til kurs, kongresser og møter som bidrar til vedlikehold og videreutvikling av den enkeltes og avdelingens kompetanse. Det kan gjøres avtale om utvidede permisjoner som ledd i kompetanseutvikling og forskning, for å løse eksisterende og nye oppgaver for avdelingen og/eller foretaket. Vakt under denne bestemmelsen skal ikke medføre bytte av vakt. Det avsettes kr. 12.000 pr. årsverk for overleger og LIS i kategori D til kurs- og etterutdanning. Avsetningen gjøres på klinikknivå.

Sunnaas

Kostnader til kompetanseutvikling i samsvar med foretakets behov utover det som dekkes av Legeforeningens fond, er foretakets ansvar innenfor foretakets økonomiske og drifts­messige rammer.

Telemark

Permisjon med full lønn til kurs, ­kongresser og møter som bidrar til vedlikehold og videreutvikling av den enkeltes og avdelingens kompetanse. Kursavgifter, reise og opphold kan dekkes av klinikken/resultatenheten utover det som dekkes av Lege­foreningens fond.

Vestfold

Det kan gis permisjon med lønn innenfor faglige og økonomisk forsvarlige rammer for avdelingens drift til kongresser, kurs og møter som bidrar til å vedlikeholde og videreut­vikle den enkelte lege og klinikkens kompetanse.

Ved slik permisjon er det den enkelte leges ansvar å bytte vakt innen sin vaktordning dersom annet ikke er avtalt i permisjonsgrunnlaget.

Østfold

Det kan gis permisjon med lønn til aktiviteter (kurs, konferanser etc) som bidrar til å vedlikeholde og videreut­vikle den enkelte leges og avdelingens kompetanse. Det påligger leder å sikre at aktiviteten er i tråd med avdeling­ens overordnede kompetanseplan.

Sørlandet

Faglig innhold må være i tråd med avdelingens behov og budsjett. Hoved- regel er vaktbytte, men i spesielle tilfeller kan andre løsninger vurderes av avdelingsleder.

Vestre Viken

Det skal gis permisjon med lønn etter tjenesteplan til kurs, kongresser og møter som bidrar til å vedlikeholde og videreutvikle den enkelte leges og avdelings kompetanse. Arbeidsgiver skal legge til rette for at leger gis ­nødvendig permisjon med lønn etter tjenesteplanen i forbindelse med reise til og fra inn­vilget deltakelse på kurs, kongresser og møter. Arbeidsgiver dekker utgifter som er avtalt på forhånd, og som ikke dekkes av Fond lll eller på annen måte.

Fonna

Partene er enige om å videreføre ­ordningen med 10 permisjonsdager og kr. 20.000,- i disponible midler for den enkelte overlege til videre- og etterutdanning per år.

Førde

Vedlikehold og utvikling av spesialistkompetanse er viktig for å kunne tilby gode spesialisthelsetjenester. Overlegene sikres mulighet for å delta på kurs, konferanse og kompetanse­hevende tiltak med 2 uker pr. år ­(gjelder 100% stilling). Det gis permisjon med full lønn etter tjenesteplan.

Stavanger

Alle leger 2 uker i året til kurs, kongresser og møter som bidrar til å vedlikeholde og videreutvikle den enkeltes og avdelingens kompetanse. Permisjon inkluderer også vaktarbeid