Vaktfritak for overordnede leger

Forståelse av bestemmelsen i Overenskomstens del A2 § 3.5.4, første setning: «Overordnet lege kan be seg fritatt for plikt til tilstedevakt ved fylte 58 år og for hjemmevakt ved fylte 60 år.»

Innlegget er av Signe Gerd Blindheim, tidligere sekretariatsleder i Overlegeforeningen

Legeforeningen har i det siste mottatt et par henvendelser fra leger som har søkt vaktfritak i medhold av denne bestemmelsen, og blitt møtt med at det kan man ikke påregne grunnet økonomi eller utilstrekkelige lege­ressurser på arbeidsplassen.

Vi finner det derfor viktig å presisere hva denne avtalebestemmelsen innebærer, både fordi formuleringen er en videreføring av § 5.5.2 i tidligere sær­avtale for sykehusleger mellom Kommunenes Sentralforbund og Legeforen­- ingen for tariffperioden 1998-2000 og 2000-2002, og fordi endringene som skjedde under nemndsbehandling i 1998 i ettertid har vært av stor betydning for leger som opplever det å gå i vakter som belastende.

I tidligere særavtale (før 1998) var i henhold til § 6.2.2.1 (2) vaktfritak knyttet til søknad. Dette innebar at arbeidsgiver ensidig kunne vurdere om fritak skulle innvilges. Det var i praksis vanskelig å få gjennomslag for fritak, selv om det var et fåtall leger som søkte.

Legeforeningen mente imidlertid at for den gruppen av leger som ønsket fritak, måtte dette være en rettighet, og fremmet krav om dette ved særav­taleforhandlingene i 1998.

KS mente blant annet at med oversikt over ­alderssammensetningen blant over­ordnede leger i kommende år, ville det kunne få store konsekvenser å tariffeste en fritaksrett, ikke minst av ­hensyn til pasientsikkerheten.

Særavtalen ble, også på grunn av andre uenighetspunkter, brakt inn for sentral nemnd i henhold til Hoveda­vtalen del A § 4-1.

I forbindelse med nemndsbehandlingen og KS` bekymring over å tariffeste en fritaksrett, hevdet Legeforen­ingen at de fleste overordnede leger vil fortsette å utføre vakttjeneste utover fylte 58/60 år forutsatt tilfredsstillende helse. Av hensyn til fremtidig rekruttering bør det imidlertid tariffestes at vaktfrihet kan gis ved fylte 58/60 hvis belastningen ble for stor. Legeforeningens krav ble imøte­kommet av nemnda. Avtalen fikk ­følgende ordlyd:

«Overordnet lege kan be seg fritatt for plikt til tilstedevakt ved fylte 58 år og for plikt til hjemmevakt ved 60 år.»

I medlemsbrev fra Legeforeningen datert 9.11.98, gikk det ut informasjon om nemndskjennelsen undertegnet av foreningens daværende generalsekretær og forhandlingssjef: Om tvistepunktet Vaktfritak for overordnede leger het det blant annet:

«Legeforeningen fikk medhold i at aldersgrensen for fritak fra plikten til tilstedevakt senkes fra 60 til 58 år. Fritak for plikten til hjemmevakt (både med omregning 1:4 og 1:5) er 60 år. Ordlyden innebærer at syke­huset plikter å frita legen fra vakt­plikten dersom legen selv ønsker det. Dette er en klar forbedring fra tidlig­ere hvor arbeidsgiver ensidig kunne vurdere om fritak skulle innvilges.»

Det er slik avtalebestemmelsen i ettertid har vært praktisert; også etter helseforetaksreformen hvor denne formuleringen ble videreført. •