Arbeidsmiljø og uforutsigbarhet

Arbeidsmiljøet danner rammen for hvordan vi skal gjøre jobben vår. Godt arbeidsmiljø setter oss i stand til å prestere godt, mens dårlig arbeidsmiljø svekker muligheten for å gjøre en god jobb. Ingen kan frikople egen innsats eller prestasjon fra arbeidsmiljøet.

Innlegg av Ylfs leder Johan Torgersen

Arbeidstid, arbeidsbelastning, overtidsbruk, uforutsigbare arbeidstidsordninger, svak åpenhetskultur, midlertidige ansettelser, dårlige ledelse, varslerkultur, tjenestestedsdefinisjoner og er eksempler på arbeids­miljøfaktorer som kan påvirke arbeidssituasjonen vår i større eller mindre grad. Eksemplene er ikke bare forhold som vi intuitivt opplever som determinatorer for arbeidsmiljøet, men samtlige forhold er også regulert i Arbeidsmiljøloven.

Hva er den eller de arbeidsmiljø- faktorene som har størst betydning for oss? Basert på de tilbakemeldingene jeg får fra mine medlemmer og tillitsvalgte uforutsigbarheten i arbeids­situasjonen det som nevnes hyppigst og oftest er kilde til irritasjon og konflikt. Det kan virke som om vårt behov for forutsigbarhet i arbeidssituasjonen står i konflikt med arbeidsgivers behov for styring og handlingsrom. Uforutsigbarheten merker vi på flere måter og uforutsigbarhet får ulike konsekv- enser.

Den omfattende bruken av midler­tidige ansettelser er nok den uforutsigbarhetsfaktoren som skaper mest frustrasjon. Det ikke å vite med sikkerhet om en har en jobb videre, verken på kort eller lengre sikt, gir en betydelig effekt på arbeidssituasjonen. Sykehusene er blant landets største og ­viktigste kompetansevirksomheter. Legene i sykehusene er noen av de viktigste premissleverandørene når sykehusene skal utvikles og trenger frihet til å komme frem med sine synspunkter også når det gjelder arbeidsmiljø. Det er også vanskeligere å si nei til uforutsette vakter og overtid eller protestere mot at overtid ikke blir kompensert. Midlertidige ansettelser er en strukturell svakhet i sykehusene som både hemmer god utvikling av arbeidsmiljø og den enkeltes mulighet til å få innfridd sine rettigheter som følger av arbeidsmiljøloven.

Legers arbeidstid er et kjent og ­hyppig debattert tema. Det er dokumentert at ulike måter som leger ­jobber på har negative effekter på både pasientsikkerhet, kvalitet og legers egen helse (1). Lang sammenhengende arbeidstid, nattarbeid og høy total arbeidstid er beskrevet som risikofaktorer for negative helseeffekter hos leger. Effektene knyttes i stor grad til det å sove for lite. Mye av denne forskningen er gjort i USA og norske arbeidsordninger er lite undersøkt. Uansett er det grunn til å tro at leger i Norge som inngår i arbeidstidsordninger som gir søvnunderskudd, både akutt eller kronisk, rammes av de samme effektene som leger andre steder.

I tillegg er arbeidstiden vår ofte uforutsigbar og uforutsigbarheten merkes på flere måter. En del avdelinger opplever at tjenesteplanene endres hyppig. Jeg kjenner til avdelinger hvor leger har arbeidsplaner som ikke strekker seg lengre frem i tid enn 4 uker. Behov for å spare penger eller omorganisere driften gir utslag i arbeidstiden og hvordan den innrettes. Mange opp­lever at leger mister den forutsigbar­heten vi tidligere hadde gjennom de roterende tjenesteplanene. I tillegg ønsker flere og flere avdelinger å benytte seg av hjelpeplaner. Når hjelpeplaner tas i bruk ved for eksempel sommerferie er det mange som opp­lever at de blir gjort kjent med sommerens tjenesteplan bare uker i forveien før den iverksettes. Dessverre er det også altfor vanlig at tjenesteplanene ikke reflekterer det behovet for arbeidstid som faktisk er til stede. ­Rammen for arbeidstid definert av tjenesteplanene strekker ikke til for å gjøre nødvendig pasientarbeid. Dette fører til overtid som igjen dessverre altfor ofte ikke kompenseres, verken i lønn eller avspasering.

Jeg kunne gått i detalj på enda flere arbeidsmiljøfaktorer som dessverre ikke innfris på den måten de skal, men velger å fokusere på uforutsigbarhet. Vi jobber mye, vi jobber lenge og leger er svært fleksible arbeidstagere med tanke på arbeidstid. Allikevel opplever vi betydelig uforutsigbarhet i forhold til arbeidstiden vår når nettopp forutsigbarhet er avgjørende for å kunne jobbe på den måten vi gjør. Mange etablerte praksiser knyttet til legers arbeidstid har blitt utfordret de siste årene. Vårens forhandlinger kan bli en viktig arena for å oppsummere dette.

1) Residents working hours; the good, the bad and the ugly. Crit Care Med. 2012 Mar;40(3).