Godt arbeidsmiljø gir trygge hender

Pasientbehandling på sykehus er et resultat av en felles innsats. Jeg er overbevist om at et godt arbeidsmiljø og trivsel på jobben er en absolutt forutsetning for at vi skal nå målene i pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender» – til beste for pasientene.

Innlegg av Helsedirektør Bjørn Guldvog

Helsetjenesten er en krevende arbeidsplass. Avgjørelser som kan få stor betydning for pasientenes helse kan være kompliserte, må ofte tas raskt og i samarbeid mellom flere involverte. Et godt arbeidsmiljø legger gode rammer for godt teamarbeid, oppmerksomhet på oppgavene og reduserer stress som i verste fall kan medføre feil.

Ansatte utgjør den viktigste innsatsfaktoren for god kvalitet. For å kunne yte optimalt, må forholdene legges til rette for at helsepersonell skal kunne bruke sin kompetanse klokt. Godt arbeidsmiljø er avgjørende for pasientsikkerheten.

Felles innsats avgjør

Betydningen av godt arbeidsmiljø på sykehus er ikke grunnleggende forskjellig fra betydningen i andre deler av samfunnet. For bare noen dager siden ble Strømsgodset seriemester i fotball. Det gjorde de til tross for at andre klubber har langt større ressurser og mer profilerte spillere. Men Strømsgodset har lagt sten på sten gjennom flere år. Både spillere og ledelse har hatt en felles visjon; – Å bli best.

På geriatrisk avdeling ved Haugesund sykehus har de lykkes med en annen ambisjon; – å redusere fall, trykkskader og urinveisinfeksjoner blant pasientene. På en kalender krysser de av med grønt for dager uten skader eller fall. På dager med pasientskade blir det rødt kryss. Dette moti­verer de ansatte til å tenke etter hva mer de kan gjøre for å unngå skader.

Hverken fotballspillere eller sykehusansatte oppnår særlig mye på egenhånd. Som de fleste steder ellers i samfunnet er det summen av felles innsats som avgjør. Intern uro, mangel på engasjement og usikkerhet skaper sjelden vinnerlag. Det gjør derimot felles mål, engasjement og lagfølelse.

Ledelse viktig

Arbeidsmiljø er et lederansvar. Evne til å se medarbeidere, gi tilbakemeldinger og evne til å lytte, kombinert med åpenhet og tydelighet er viktige stikkord. Ikke minst i en tid hvor mange ansatte føler at de er i en tilstand av stadig omorganisering. Men det er ikke alt en leder kan gjøre noe med. Irritasjon over manglende IKT-løsninger og nedslitte bygg og teknisk utstyr virker sjelden i positiv retning på arbeids­miljøet, samtidig som mange ledere vil oppleve at de har liten innflytelse på situasjonen. Det krever mye å motivere til innsats samtidig som man opplever å ikke få de rammevilkårene man mener er en nødvendig forutsetning. Likevel må man som leder fokusere på det positive. Det kan nok til tider være den mest krevende lederoppgaven av alle.

Og bare så det ikke er noen tvil; – det er store forskjeller på å lede en avdeling på et sykehus og et fotballag. Ingen dør av å rykke ned.

Lærende organisasjoner

Heldigvis er det slik at det aller meste av det som skjer på sykehus går bra. Og det er viktig å lære av det som fungerer godt – og gjøre mer av det.

Men når det skjer feil, vil et åpent og trygt arbeidsmiljø kunne bruke feil til læring – og gi muligheter for forbedr­ing både av ferdigheter og organisering av tjenestene. De som jobber i helse­tjenesten vet at gode internmøter på sykehusavdelinger er en svært nyttig læringsarena. De siste årene har vi tatt disse erfaringene videre – vi samler kunnskap om feil og avvik systematisk, inkluderer brukernes opplevelser, er åpne om hva vi finner og jobber aktivt med forbedringsarbeid. Det er godt for både arbeidsmiljø og pasientsikkerhet.

Kompetanseutvikling og gode arbeidsforhold

Arbeidsforholdene må legge til rette for at helsepersonellet skal kunne opprettholde og videreutvikle sine ferdigheter og teoretiske kunnskap. Opplevelsen av å «henge etter» av mangel på kompetanseutvikling kan gi usikkerhet i jobben. Et godt arbeidsmiljø betyr derfor også prioritering av videre- og etterutdanning.

I det daglige arbeidet må det være plass til veiledning og til å lære av de med god erfaring, dvs mester- svenn opplæring. Helsedirektoratet er nå på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet godt i gang med et omfattende prosjekt hvor legers spesialistutdanning, både innhold og struktur, gjennomgås. Her legges det stor vekt på at veiledning og mester- svenn opplæring skal få tilstrekkelig plass i morgen­dagens spesialistutdanning. Det skaper gode spesialister for morgendagens pasienter – som skal kunne ha tillit til at deres sikkerhet er høyt prioritert.

Det finnes mye kunnskap om hvordan arbeidstidsordninger påvirker kvaliteten på det arbeidet som utføres. Vakter og nattarbeid kan være slitsomme og vi vet at det dessverre kan utfordre kvaliteten. Denne kunnskapen må benyttes til å lage best mulig arbeidstidsordninger.

Til beste for pasienten

Et godt arbeidsmiljø i helsetjenesten betyr også at vi lytter til pasienter og pårørende. De vet ofte hvor «skoen trykker». Et godt samarbeid med pasienter og pårørende gjør jobben til ­helsepersonellet lettere, samtidig som pasienten opplever å bli sett og verdsatt.

Et godt arbeidsmiljø skaper trygge ansatte, til beste for pasienter og på­rørende. •