Godt arbeidsmiljø gjør en viktig forskjell

– store mangler ved norske sykehus

 

Etter å ha arbeidet mange år i virksomheter som har prioritert arbeidsmiljøarbeidet, har jeg blitt slått av hvor lite dette prioriteres i mange sykehus. Før jeg kom til Legeforeningen arbeidet jeg i mange år med arbeidsmiljø (som del av HMS arbeidet) i store organisasjoner som Statoil, Posten og NHO (NHO´s medlemsbedrifter). Arbeidsmiljø ble sett på som en naturlig del av linjelederansvaret sammen med produksjon og økonomi. Ansvaret lå tydelig hos toppledelsen. Styret og ledelse etterspurte aktivitet og resultater på arbeidsmiljøområdet.

Geir Riise, Generalsekretær Den norske legeforening

På sykehus synes det ofte å være en annen leder- og eierfilosofi som gjelder. Tilbakemeldinger fra tillitsvalgte viser da også at det er store mangler ved arbeidsmiljøet i flere norske sykehus, noe som også er dokumentert i God Vakt kampanjen til Arbeidstilsynet. Arbeidsmiljøet på sykehus brukes for sjelden til utvikle virksomheten til beste for pasienter og ansatte. For ofte skjer det brudd på arbeidsmiljøloven og arbeidstidsbestemmelsene. Slike lovbrudd bidrar til å forsterke inntrykket av at arbeidsmiljøspørsmål ikke tas på alvor og at arbeidsmiljøet er en salderingspost.

Det skal ikke være annerledes på sykehus enn i andre virksomheter. Et godt arbeidsmiljø er grunnlaget for hvordan man samlet klarer å yte gode tjenester med god kvalitet. Derfor er et godt arbeidsmiljø også viktig for god pasientbehandling og fagutvikling.

Pasientundersøkelsen i 2010 viser at 16 prosent av pasientene opplever en eller annen form for pasientskade. Vi har imidlertid ikke kunnskap om årsaksforholdene bak tallene. Det sentrale er å vite hva man gjør feil- og at feil rapporteres og behandles på system­nivå for organisatorisk læring. En ­sektor som er avhengig av svært liten risiko for uhell, er olje- og gassbransjen. Her arbeider man med sikkerhet blant annet gjennom at HMS – og arbeidsmiljø er et system og ledelses- ansvar. Statoil vurderer f.eks. årlig Psykososial RisikoIndeks (PRI) i sine ressursenheter. En studie fra 2011 viser at dårlig PRI-score sammenfaller med økt hydrokarbonutslipp. Psykososialt arbeidsmiljø anses derfor som en operativ risikofaktor.

Legeforeningen mener det er nød­vendig med øket kunnskap og bevisstgjøring om arbeidsmiljøets betydning. I et godt arbeidsmiljø opplever de ansatte trygghet, åpenhet og utviklingsmuligheter. Ofte opplever leger psykososiale arbeidsmiljøbelastninger. Leger er i en spesielt utsatt posisjon, med kombinasjonen av stort arbeidspress, lang arbeidstid og krav om raske beslutninger med konsekv­enser for liv og død. Trygghet for å si i fra og for at det tas på alvor av arbeidsgiver, er grunnleggende. Leger er opptatt av å gjøre en god jobb for pasienten. Når legene må gå på akkord med seg selv og kvaliteten i behandling, skapes det ikke bare utrygghet, men også mistrivsel. Den situasjonen at halvparten av ansatte leger i sykehus er i midlertidige stillinger bidrar negativt i arbeidsmiljøet. Arbeidsmiljøet må oppleves som trygt for at alle skal praktisere åpenhet om forhold som flere bør få kunnskap om og lære av. Dette stiller ekstra krav til at arbeids­giver er tydelig engasjert i arbeids­miljøet og viser sin støtte i det daglige, også når det gjøres feil.

Hva kan vi som leger bidra med? Vi må ta ansvar for at arbeidsmiljøspørsmål settes på dagsorden ved bl.a. å ta på oss oppgaven som verneombud og hovedverneombud. Vi må bidra med vår kunnskap om hvor «skoen» butter. Vi som ledere må sette arbeidsmiljø høyt i den daglige drift.

Ledelsen må bruke tillitsvalgte og verneombud som en del av ledelsen i det å bli bedre sammen. Ansvaret for at det blir gjort ligger naturligvis hos ledelsen. Sykehuseier må gi oppmerksomhet og sette krav til at godt arbeidsmiljø følges opp i oppdrags­dokumenter og i foretaksmøter ­gjennom hele lederlinjen og ut i sykehusene. Vi trenger en arbeids­giverpolitikk i sykehus hvor arbeids­giver (og gjerne også eier) byr mer på seg selv og inviterer til et aktivt og godt partssamarbeid mellom arbeidsgiver, tillitsvalgte og verne­ombud til beste for pasienter og fag­- ut­vikling. Godt arbeidsmiljø bidrar til utvikling av mennesker og organisasjon, og det er så mye mer enn bare «plunder og heft». •