Overlegene og arbeidsmiljøet

– Strekker overlegene seg for langt?

 

Det er særlig i de senere år at arbeidsmiljøet for legene i sykehus har blitt et tema i ulike sammenhenger. Denne utviklingen har gått hånd i hånd med de mange omstillings­prosessene i sykehusene, samtidig med det økte fokus på økonomi, på kvalitet og på pasientrettigheter.

Innlegg av styremedlem Erna-Gunn Moen

Det er komplekse utfordringer som preger arbeidsmiljøet i sykehusene. Den finske overlegen Olli Meretoja har påvist betydelig negative effekter av nattarbeid – både på legers helse og på behandlingskvalitet. (Tidsskr Nor Lægeforeni 2006, 126:2170)

Arbeidsmiljøloven gjelder også for legene. Det er bare noen av arbeidstidsbestemmelsene det er avtalt unntak for. Vernebestemmelsene gir rom for lengre arbeidsperioder enn Arbeidsmiljøloven ellers gir adgang til. Det har vært nødvendig for sykehusene at legene har unntak fra arbeidstidsbestemmelser i Arbeidsmiljøloven – uten disse unntak­ene ville det ha vært behov for langt flere leger på syke­husene for å kunne drifte disse.

Legene har i alle år utvist stor fleksibilitet for å imøtekomme behovene for lege-arbeidskraft døgnet rundt. ­Ubetalt overtid er også et velkjent fenomen blant overlegene.

Overlegene har ikke pleid å klage over stor arbeidsbelastning. De har heller ikke tradisjon for å bruke vernetjenesten. Det er betimelig å spørre: Strekker overlegene seg for langt?

Legene på sykehus er arbeidstakere hvor arbeidsgiver har klare ansvarsroller, også i forhold til arbeidsmiljøet. Arbeidsmiljøloven skal ikke bare beskytte arbeidstaker mot uheldige arbeidsforhold, men også fremme helse og trivsel. Også leger har behov for støtte og behov for verdsettelse i arbeidet.

Helselovene understøtter også arbeidsmiljøet for helsepersonell. Arbeidsmiljøet kan ha betydning for sikkerheten i helsetjenesten. For eksempel er det krav i lovverket overfor arbeidsgiver og ledelse i forhold til tilrettelegging / oppdatering / etterutdanning. Overleger har – og opplever også selv – et stort ansvar i sitt arbeid. Det kan være særlig belastende når kravene er høye og graden av kontroll reduseres. Økt fokus på pasientsikkerhet er nær knyttet opp til overlegenes arbeidssituasjon. I tilsynssaker vil det kunne spille en vesentlig rolle i vurd­eringen hos tilsynsmyndigh­etene hvilke rammevilkår som arbeidsgiver har gitt for arbeidsutførelsen. Her vil for ­eksempel arbeidsmiljø, ledelse, HMS-system og sikkerhetskultur, være en del av totalbildet.

Partene i arbeidslivet har også inngått avtaler i forhold til arbeidsmiljø-spørsmål. Legeforeningen legger ned mye arbeid også i å belyse aktuelle problemstillinger og i å informere medlemmene. I denne forbindelse kan følgende vei­ledere fra Legeforen­ingen anbefales på det varmeste:

  • Arbeidsmiljø i sykehus – en veileder for tillitsvalgte og medlemmer (2011)
  • Veileder i tilsynssaker (2011)
  • Deltakelse i omstillingsprosesser – veileder (2008)