Antibiotikaresistens i mat

Matbårne infeksjoner er et reellt problem verden over. Disse gir vanligvis relativt lette symptomer hos friske individer, men kan få alvorlige konsekvenser hos personer som er spesielt utsatt. Normalt vil de personer som tilhører risikogruppene, få råd om forebygging av matbåren infeksjon fra sin lege, eller de finner selv frem til de rådene som foreligger, via Folkehelseinstituttets nettsider, Matportalen eller andre nettsteder. Det er de samme fore­byggende kjøkken- og håndhygieneråd som gjelder også for resistente mikrober.

Mat og drikke er ikke sterile. Det skal de ikke være. Men næringsmidler skal ikke inneholde patogene bakterier. Nylig er man blitt klar over at mat også kan inneholde resistente bakterier. Mat kan derved representere en mulig spredningsvei for antibiotikaresistens. Antibiotikaresistente bakterier er ikke nødvendigvis patogene, men kan etablere seg i normalfloraen og gi infeksjoner i fremtiden, overføre sine resistensgener til andre mikrober og på annen måte øke risikoen for at man i fremtiden får enda flere tilfeller av resistente infeksjoner. Det største og kanskje viktigste mikrobereservoar i denne sammenheng finnes i tarm hos mennesker og dyr. Eksempler på infeksjoner herfra inkluderer oppadstigende urinveisinfeksjoner, systemisk spredning ved brudd på slimhinne­barrieren i tarm og fecal-oral smitte. Spesielt utsatt for opportunistiske infeksjoner fra normalflora er immun- svekkede personer. Denne gruppen utsatte mennesker er økende. Diskusjonen er i gang, kan vi makte å opp­- nå en null-visjon når det gjelder antibiotikaresistens i norsk mat? Overvåkning av forekomst av resistente bakterier i fôr, mat og dyr har pågått i Norge siden 2000. Her samles det inn prøver fra friske dyr, noe som gir en oversikt over generell forekomst av antibiotikaresistens hos dyrene.Dette skiller seg fra humandataene på resistens, som kun baseres på kliniske isolater. Det er nylig vist at nivået av E. coli som produserer ekstendert ­spektrum betalaktamase (ESBL) eller som er resistent mot kinoloner, er høyt i norskprodusert fjørfekjøtt. Enkelte ndersøkelser tyder på at opp mot 40% av norsk fjørfe- kjøtt inneholder resistente mikrober (ref: NORM/NORM-VET 2013). Nivået i andre typer av norskprodusert kjøtt er tilsynelatende lavt, men usikkerheten er stor da det er ikke systematiske data. Vi har i tillegg nylig hatt problemer med dyreassosiert (live-stock associated) methicillin-resistente Staphylococcus aureus (LA-MRSA) hos norsk gris, men det ble ikke gjort undersøkelser av svinekjøtt for forekomst av denne bakterien. Utbredelse av LA-MRSA i den norske svinepopulasjonen er dessuten svært lav. I 2009 var hver 20. pakke med svinekjøtt som ble solgt i danske matbutikker kontaminert med MRSA-bakt­erier. To år senere gjaldt det hver tiende pakke. I 2014 var hver femte pakke med dansk svinekjøtt kontaminert.

Forbruk av antibiotika til produksjonsdyr

Infeksjonssykdommer er en av de ­største utfordringene husdyrproduksjonen. Det er viktig å forebygge infeksjoner, samt å etterstrebe riktig bruk av antibiotika for å hindre økt forekomst av antibiotikaresistente bakterier. ­Veterinærene i Norge har i samarbeid med landbruksmyndighetene og nær­ingen etablert terapianbefalinger for bruk av antibakterielle midler til produksjonsdyr og smådyr.

Det er en overordnet målsetning at bruken av de midlene som WHO har definert som kritisk viktige (3. og 4. generasjons cefalosporiner, fluorokinoloner og makrolider) ikke skal ­brukes til dyr, men prioriteres til bruk hos mennesker med alvorlige infek­sjoner. I tillegg til den samlede oversikten som NORM-VET rapporten gir, er Mattilsynet i gang med å etablere et veterinært legemiddelregister som skal samle data om forbruk av antibiotika på dyreartsnivå.

NORM-Vet systemet gir god oversikt over bruk av antibiotika til behandling av infeksjoner hos produksjonsdyr i Norge og over av den generelle forekomsten av resistente bakterier hos produksjonsdyr.

Bruk av antibakterielle midler til dyr i behandlingsmessig øyemed er ukontroversielt, men antibiotika brukes også til en viss grad i forebyggende tiltak. Enkelte antibakterielle midler benyttes også som tilskudd i fôret for å øke veksten hos produksjonsdyr. Slike midler inkluderte tidligere zinkbacitracin og avoparcin og har vært forbudt i EU siden 1998. I Norge opphørte slik bruk i 1995 da husdyrnæringen innførte et forbud mot bruk av slike vekstfrem­mere. I Norge benyttes antiparasitt­middelet naracin innen fjørfenæringen. I USA er dette middelet registrert som antibakterielt middel.

I 1995 – 2001 ble forbruket av anti­bakterielle midler forskrevet av veterinærer redusert med 40 prosent i Norge. Etter dette har forbruket holdt seg på samme nivå (ca. 6 tonn årlig). Bruk av penicilliner har økt mens bruk av kombinasjonspreparater med penicillin og dihydrostreptomycin er redusert. Dette er gunstig, og penicilliner utgjør i dag ca. 50 prosent av forbruket av antibakterielle midler til landdyr. Fiskeindustrien kan vise enda tydeligere resultater av sine tiltak for å redusere bruk av ­antibiotika. Da næringen var ung på 1980-tallet ble det benyttet 50 tonn antibiotika på de 100.000 tonn fisk produsert. Etter innføring av vaksinasjonsprogram på begynnelsen av 1990 tallet falt bruken av antibiotika i denne næringen praktisk talt helt vekk. Sam­tidig har produksjonen 15-doblet seg.

Resistens hos zoonotiske bakterier

Resistens hos bakterier som overføres mellom dyr og mennesker har fått særlig stor oppmerksomhet fordi det har så store konsekvenser for human helse. EU etablerte i 2003 en obliga­torisk overvåkning av antibiotikresistens hos zoonotiske bakterier.

Salmonella forekommer hos varmblodige dyr, fugler og krypdyr. Følsomheten for antimikrobielle midler hos Salmonellaarter har sunket siste årene og multiresistente stammer forekommer nå ganske hyppig. En betydelig andel av mennesker med salmonella­infeksjon i Norge er smittet utenlands.

Multiresistent S. Typhimurium DT104 har forårsaket store helse­problemer hos dyr og mennesker i mange land. Stammen ble først identifisert på 1990-tallet og det er først nå, 30 år senere, man er i ferd med å redusere dens spredning. Norske matproduserende dyr er heldigvis svært ­sjelden infisert med Salmonella og S. Typhimurium DT104 er kun påvist noen få ganger her. De siste årene har en multiresistent monofasisk Salmonella Typhimurium også blitt utbredt hos mennesker og dyr. I Norge har denne stammen blitt isolert fra hund, hest, svin og storfe i tillegg til mennesker.

Infeksjon med Campylobacter jejuni og Campylobacter coli er den vanligste årsaken til bakteriell diarésykdom hos mennesker i Norge. Fjørfeprodukter ansees som en viktig smittekilde til slike infeksjoner. I Norge er rått fjørfekjøtt, konsum av grillmat, ubehandlet drikkevann og kontakt med dyr identifisert som viktige risikofaktorer for campylobacteriose. Kinoloner ble tatt i bruk til behandling av dyr fra slutten av 1980-tallet. I Norge har fluorokinoloner ikke vært registret til bruk til fjørfe og vi har en lav forekomst av kinolonresistente Campylobacter-isolater.

Staphylococcus aureus (gule stafylokokker) er en vanlig årsak til bakterielle infeksjoner hos mange dyrearter og hos mennesker. I løpet av det siste tiåret har en spesiell dyretilpasset (live-stock) LA-MRSA-variant etablert seg hos svin og andre produksjonsdyr i mange land. LA-MRSA forekommer hyppigere hos mennesker som lever i områder med stor svineproduksjon. I Norge ble denne MRSA-varianten påvist hos svin første gang i 2011. I 2013 bestemte Mattil­synet forsøksvis å sanere for LA-MRSA som omfattet 24 svinebesetninger i et utbrudd. Det ser ut til at saneringsstrategien har vært vellykket. Norge er det første land i verden som har lykkes i å kontrollere forekomsten av denne resistente mikroben i husdyrproduk­sjonen. Smittesporing viste også smitte av LA-MRSA til 32 personer som hadde hatt kontakt med svin, noe som underbygger det zoonotiske potensialet denne bakterien har. Det ble også registrert ett tilfelle av alvorlig sykdom (sepsis) hos et menneske som følge av denne hendelsen.

Ekstendert spektrum betalaktamase (ESBL), er en annen alvorlig resistensform. De bredspektrede betalaktamas­ene bryter ned penicilliner, cefalosporiner og eventuelt også karbapenemer. ESBL-genene er ofte lokalisert på ­mobile genetiske elementer som muliggjør videre spredning av resistens­genene til andre bakterieceller i populasjonen. Nylig er det vist at opp mot 40% av norske slaktekyllingflokker er bærere av ESBL-produserende E. coli. Slike mikrober er også påvist i kyllingkjøtt tilgjengelig i butikk. Det er ikke kjent om slik smittefare har medført sykdom eller bærerskap i Norge. Undersøkelser fra Nederland har vist en sammenheng mellom ESBL-positive bakterier i kjøttet og ESBL-positive bakterier hos syke mennesker. Slike undersøkelser er igangsatt i Norge i 2014.

Hos fjørfe er ESBL-forekomst nå anerkjent som ett globalt fenomen, men mange steder er ESBL utbredt også hos andre produksjonsdyr, i tillegg til sports- og familiedyr. Karbapenemer er en gruppe betalaktamantibiotika som fortsatt er effektiv i behandling av alvorlige bakterielle infeksjoner. I årene fremover vil ­bruken av slike legemidler sannsynligvis øke, ettersom spredningen av ­multiresistente bakterier, bl.a. ESBL- produserende øker. Det første karbapenemaseproduserende isolatet fra pasient i Norge ble identifisert i 2006. Antallet økte til sju i 2007 og 24 i 2013. De fleste er assosiert med sykehusopphold i utlandet. Det er vist at kolonisering med karbapenemaseproduserende isolater kan bestå over lang tid og at plasmider kan overføres mellom bakterier i tarmen. Karbapenemaseproduserende bakterier er ikke påvist i mat­varer i Norge, og er fore­løpig kun påvist noen få ganger hos dyr på ­verdensbasis.

Enterokokker utgjør også en del av normalfloraen hos dyr og mennesker. Glykopeptidantibiotika, som inkluderer vankomycin, var lenge ansett for å være «sistehånds-preparat» i behandling av infeksjoner forårsaket av multiresistente enterokokker og MRSA. Vankomycinresistente enterokokker (VRE) ble påvist hos mennesker allerede på 1980-tallet. Det ble noe senere ­rapportert om et reservoar av VRE hos dyr. Dette reservoaret syntes å ha sammenheng med bruk av avoparcin som fôrtilskudd til produksjonsdyr.

Resistens i utenlandske matvarer

Global handel med mat har betydning for spredning av resistens, særlig ved innførsel av matvarer fra områder med høy forekomst av antibiotikaresistente mikrober. Resistente mikrober i matkjeden er derfor et anerkjent globalt problem, men kunnskap og fakta rundt dette er anekdotisk og begrenset. Det er beskrevet at oppdrett av reker i Kina foregår i miljøer med betydelig forekomst av resistente bakterier. En studie har vist at karbapenemaseproduserende Pseudomonas forekom i akkar fra Sør-Korea importert til Kanada. Av spesiell betydning for human helse er selvfølgelig mat som ikke skal varmebehandles før konsum. ESBL- produserende og kinolonresistente K. pneumoniae, E. coli og Enterobacter spp er funnet i krydderurter fra Thailand, Vietnam og Malaysia. Det store utbruddet med E. coli i Tyskland i 2011 skyldtes bønnespirer som var konta­minert med ESBL-produserende O104:H4.

Resistens i norskproduserte matvarer

Man vet lite om forekomst av resistente bakterier i matvarer som produseres i Norge. Det er vanskelig å gjennomføre standardiserte prøvetakingsregimer for mat. Noen få matvarer som har vært undersøkt i regi av NORM-VET gir oss likevel indikasjoner på at dette er ett felt som bør følges nøye.

I 2012 ble norskprodusert kyllingkjøtt spesielt undersøkt for ESBL-­produserende E. coli og kalkunkjøtt ble undersøkt i 2013. ESBL-produserende E. coli ble påvist i 32,2 % av de undersøkte kyllingfiletene og kinolonresistente E. coli i ca halvparten av kalkunfiletene.

Andre matvarer er foreløpig ikke undersøkt for ESBL-produserende eller kinolonresistente E. coli. Det er uvisst i hvilken grad dette resistens­reservoaret vil spre seg til andre ­matvarer. F.eks kan man tenke seg avrenning fra jorder til vann som så benyttes som vanningsvann til grønnsaker. I et «one-health perspektiv» er det sannsynlig at alle former for resistens før eller senere finnes et annet sted i kretsløpet.

Det foreligger foreløpig ingen systematisk overvåkning av resistensgener blant bakterier fra norskprodusert sjømat, hverken fra akvakultur eller villfangst.

Norske produksjonsdyr (med unntak av kylling) har generelt lav forekomst av antibiotikaresistente bakterier. Dette er en konsekvens at god antibiotikapraksis i husdyrproduksjonen samt gode driftsforhold. Det er derfor grunn til å anta at resistensforekomsten er gunstig i norskproduserte kjøttvarer forøvrig.

Smitteforebyggende tiltak

Det er begrenset kunnskap om hvordan ulike produksjonsprosesser kan inaktivere resistensgener i mat. Ødeleggelse av slikt DNA vil hindre muligheten for spredning av resistensgener til normalflora eller patogene mikrober. De gjeldende råd har derfor ­fortsatt sterkt fokus på veletablerte hygieneprinsipper både i produksjon og tilberedning av matvarer.

Forbrukerne bør være bevisst på om maten er ment konsumert rå eller varmebehandlet og måten maten skal tilberedes på. Alle kan selv bidra til å redusere risikoen for å bli syke av ­maten, eller bli kolonisert av resistente mikrober, ved å følge de generelle råd. God håndhygiene er viktig og man bør unngå å tilberede mat til andre når man er syk med oppkast eller diare.

God kjøkkenhygiene er viktig og må ivaretas også ved utegrilling og særlig ved tilberedning av fjørfeprodukter. Dette omfatter vask av kniver, skjære­fjøler og annet kjøkkenutstyr som har vært i kontakt med råvarer, før utstyret brukes til annen mat. Fjørfe, hamburg­ere, kjøttkaker og annen farsemat skal være godt gjennomstekt eller gjennomkokt. Andre kjøttprodukter bør være godt stekt på overflaten.

Grønnsaker som skal spises rå bør skylles godt og mat skal oppbevares kjølig. Upasteurisert melk og produkter laget av upasteurisert melk bør unngås, særlig for personer med nedsatt infeksjonsforsvar.

Fremtidsperspektiv

Kontaminerte matvarer har medført utbrudd med resistente bakterier. Det må vi forvente at kan skje også i frem­tiden, men vi må også bidra til å holde risikoen så lav som mulig. Dette er en internasjonal utfordring. Matvarehandelen er global og vi reiser mer enn noen sinne.

Det er startet prosjekter som søker å kartlegge forekomst av resistens i ­normalbefolkningen, hvor prøver ­samles inn på noen fastlegekontorer. Det planlegges også under­søkelser som kan identifisere mulige koloniseringsbeskyttende mekanismer, med tanke på mulige intervensjoner som kan virke forebyggende ved reiser i land med høy forekomst av resistente ­mikrober. Disse prosjektene kan ­kanskje gi oss nye verktøy i bekjemp­elsen av antibiotikaresistens. Inntil det må vi stole på velkjente smitteforebyggende tiltak. •

Av Astrid Wester, Overlege, Avdeling for næringsmiddelbårne infeksjoner, Divisjon for Smittevern, Folkehelseinstituttet,
Ulf Dahle, Avdelingsdirektør, Avdeling for næringsmiddelbårne infeksjoner, Divisjon for Smittevern, Folkehelseinstituttet
og Marianne Sunde, Seniorrådgiver, Avdeling for bakteriologi og infeksjonsimmunologi, Divisjon for Smittevern, Folkehelseinstituttet