Kampen mot Ebola trenger personell

Som følge av ebolautbruddet i de Vest-Afrikanske landene Liberia, Guinea og Sierra Leone har den norske regjeringen besluttet at Norge skal bidra med støtte for å bekjempe utbruddet. Flere norske organisasjoner, i første rekke Leger uten grenser og Røde Kors, deltar allerede med personell i dette arbeidet.

Av Kari Schrøder Hansen, Helsedirektoratet/Den norske legeforening

Helsedirektoratet fikk bl.a. i opp­gave å bidra til at helsepersonell kan sendes til Vest-Afrika samt å sikre at vi er forberedt på å kunne håndtere ebolasmittede i Norge. Det var behov for flere ressurser i dette arbeidet og undertegnede ble på kort varsel frigitt fra arbeid i Legeforeningens sekretariat for å kunne bidra inn i helsedirekto­ratets arbeid.

Den viktigste kampen mot ebola kjempes i Vest-Afrika. Engelske myndigheter hadde allerede planer om å opprette behandlingsenheter i Sierra Leone og trengte personell til å bemanne disse stasjonene. Det ble inngått en avtale mellom norske myndigheter og Department for International Development (DFID) i Storbritannia om at norsk personell skal bidra inn i deres prosjekt. Alt arbeid i forbindelse med rekruttering, utsending og oppfølging av personell skal ivaretas av Helse Bergen som på kort tid etablerte en prosjektorganisasjon for å ivareta ­dette. Helse Bergen har lang erfaring med å sende personell til ulike prosjekter i utlandet og har bemannet prosjekter både i Asia og Afrika over mange år. Helse Bergen har gode forutsetninger for å gjøre denne jobben.

Sikkerhet for personalet har stått i fokus både fra britisk og norsk side og en delegasjon fra Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) og Folke- helseinstituttet (FHI) har vært i Sierra Leone for å vurdere sikkerheten for personell som skal sendes ut. Selv om man er godt forberedt, kan man aldri garantere at uheldige situasjoner ikke oppstår. Den største risikoen ved denne typer oppdrag er som regel faren for å bli involvert i trafikkulykker.

Norsk personell skal inngå i en organisasjon som er under oppbygging og mye av veien vil bli til mens man går. Det haster med å komme i gang og det første teamet må i praksis være med på å etablere en behandlingsenhet i tillegg til at de skal ta hånd om ebolasyke pasienter. Det er betryggende å vite at teamet består av personell med betyd­elig erfaring fra utenlandstjeneste. De vil få en spennende oppgave i Sierra Leone og de ønskes lykke til! Norge har allerede hatt sin første pasient med ebolavirussykdom. Vi må være forberedt på at det kan komme flere, enten i form av hjelpepersonell som har jobbet i de Vest-Afrikanske landene eller personer som av andre grunner kan ha blitt smittet. Den ­nasjonale delen av ebolaprosjektet jobber langs flere akser; identifisere smitte tidlig, ha systemer for diagnostikk og behandling for personer med mulig smitte samt å redusere unødig frykt i befolkningen.

FHI og Helsedirektoratet har sammen laget anbefalinger for hvordan helsepersonell skal følges opp etter hjemkomst. Det er viktig å merke seg at helsepersonell som har jobbet med ebolasyke har liten sannsynlighet for å være smittet så lenge de har vært beskyttet under arbeid. Selv om de likevel skulle være smittet, vil de ikke være smitteførende før de selv er blitt syke. Disse budskapene blir viktige i all informasjon som skal gis fremover. Forhåpentligvis vil god informasjon kunne medføre at befolkningen ikke blir redd for å omgås helsepersonell og deres familier etter endt tjeneste i ebolarammede områder.

Det nasjonale ebolaprosjektet har også arbeidet under korte frister for å kunne være forberedt på problemstillinger som kan komme. Folke­helseinstituttet har kommet med en Nasjonal ebolaveileder og Helse­direktoratet vil komme med en fore­løpig ebolaplan som vil kunne brukes inntil endelig plan har vært gjennom de vanlige prosesser. Det er spennende å få jobbe med oppgaver som skal løses raskt og jeg vil berømme det arbeidet som er gjort av mange samarbeidspartnere som DSB, FHI og Helse Bergen. •

Fakta om ebolavirus:

  • Inkubasjonstiden er 2-21 dager, vanligvis 8-12 dager.
  • Ebolaviruset finnes i kroppsvæsker hos pasienter som har utviklet sykdom og personer uten symptomer er derfor ikke smitteførende.
  • Det er ingen dokumentasjon på at ebolavirus smitter via dråpekjerner i luften (luftsmitte).
  • Ebolavirus representerer ikke spesielle utfordringer med tanke på desinfeksjon.
  • Tidlige symptomer på ebolavirussykdom er feber, slapphet, oppkast, diaré, dårlig appetitt, hodepine, magesmerter, muskel- og leddsmerter.

Oppfølging av personell som har jobbet med ebolasyke eller oppholdt seg i land med ebola.

Oppfølging avhenger av sannsynlighet for å være smittet samt av om man har symptomer forenelig med ebola. Oppfølgingsperioden varer 21 dager.

Personell med symptomer forenelig med ebola i løpet av oppfølgingsperioden, skal isoleres på egnet infeksjonsmedisinsk avdeling og vurderes mtp. ebola eller annen sykdom.

For personer uten symptomer er det ingen smittevernmessige grunner for at personen skal isoleres eller ikke delta i arbeid. Helsepersonell blir anbefalt å måle temperatur morgen og kveld og ta kontakt med lege eller 113 dersom de får symptomer.

Helsepersonell bes om å avstå fra invasive prosedyrer i oppfølgingsperioden. Helsepersonell som har vært eksponert for kroppsvæsker fra syke uten å ha vært beskyttet, vurderes å ha høy risiko for å ha blitt smittet og skal i tillegg følges opp av infeksjonsmedisiner for å sikre mulighet for rask undersøkelse og behandling. De anbefales å ikke utføre arbeid eller andre aktiviteter som medfører nær kontakt med mange mennesker da dette kan øke risikoen for at de selv kan bli smittet av andre infeksjoner. Dette vil igjen kreve innleggelse i isolat og vil samtidig utløse kontaktoppsporing.

De fleste arbeidsgivere som har personell i Vest-Afrika tilbyr sine ansatte 3 uker hvileperiode etter endt oppdrag. Dette er et velferdstiltak og ikke et ­smitteverntiltak. For mer utfyllende informasjon, se ebolaveilederen på www.fhi.no

Kari Schrøder Hansen er utdannet kirurg og har mangeårlig erfaring fra Bergen legevakt.