Mer ressurser og handlingsrom må legges pasientnært

Mange gode innlegg og konstruktive debatter preget årets utgave av Ofs lederseminar. Fokus var lederutfordringer, uønskede hendelser og lederrollen anno 2014.

Av Jon Helle og Erna-Gunn Moen

Ofs årlige seminar 29.-30. oktober for ledere på ulike nivå i sykehus samlet innledere og deltaker fra øverst til nederst i lederlinjen.

Første bolk var som vanlig gitt til de fire RHF-direktørene. Fra Sør-Øst stilte adm.dir. Peder Olsen, fra Vest adm.dir. Herlof Nilsen, fra Nord fagdirektør Geir Tollåli. Konstituert adm.dir. Daniel Haga fra Midt var også påmeldt, men måtte dessverre melde forfall. Tema var bl.a. utvikling i aktivitet, økonomi etc. og regionale utfordringer og utviklingsprosjekter. Mest oppmerksomhet fikk tema innen aktuelle lederutfordringer: Rett beslutningsnivå og medvirkning og hvordan få både ledere på alle nivå og ansatte med på omstillinger og endringer. Fra regionalt hold ble det fremhevet at beslutninger alltid bør fattes nærmest der de får innvirkning og at man må ha handlingsrom på rett nivå. De som er nærmest, har mest innsikt i hvilken virkning beslutningen vil få. Det er sjelden beslutningene blir bedre om de fattes på et høyere nivå. Ledere må forstå den kliniske virksomheten, ha faget i høysetet og se helheten. Man må sikre at medarbeidere og organisasjonen lykkes og har det bra. Leger ble oppfordret til å påta seg lederansvar.

I den andre bolken, om uønskede hendelser og lederrollen, fremkom mange interessante erfaringer og synspunkter både fra innledere (Olav Røise (OUS), Trond Søreide (Helse Bergen), Hege Lundring (Ahus), Anne Cathrine Braarud (OUS) og Lars Duvaland (Dnlf)) og deltakere: Lederne må ta vare på behandlerne og ta systemansvar, men de må også si fra når det er gjort en dårlig jobb. Ledere må sørge for at uønskede hendelser ikke resulterer i straff, direkte eller indirekte. Avdelinger med dårlig arbeidsmiljø har flere uønskede hendelser. Leder må gripe fatt i alle småhendelsene. Avvik på tvers av avdelinger er en utfordring. Ressurser i kvalitet må legges der pasienten er, hos dem som har med pasienten å gjøre, og ikke i egne avdelinger. Mange jobber med systemkvalitet, men de uformelle og nødvendige arenaene for diskusjon og læring (for eksempel «røntgenmøte») er i ferd med å bli effektivisert bort. Disse arenaene må tilbake. Legeforeningen får jevnlig meldinger om at det er vanskelig må varsle om kritikkverdige forhold i linjen.

Tredje bolk: «Hva innebærer lederrollen anno 2014?» ble innledet av Siri Tau Ursin (SUS) og Einar Gløersen (Østfold). Presset på leger som er ledere øker, nedenfra om bedre tilrettelegging, ovenfra på større krav til drift, kvalitet, øko­nomistyring, forskning og fagutvikling. Økende komplekse avdelinger skal ledes med stadig mindre støttefunksjoner. Fokus på kompetanse gir resultater. Fra ledernivå kom følgende ønskeliste overfor sin egen leder: «Klare og gjennom­førbare bestillinger som jeg forstår og helst har medvirket til å utarbeide. Tillit. Frihet til å løse oppgaver. Støtte. Innflytelse. Samarbeid, ikke diktat. Tilgjengelighet.» Og om egne forventninger til seg selv som leder: «Tilrettelegger. Visjonær. Løsningsorientert. Trygg. Omsorg. Levere. Kvalitet. Forvalte kunnskap.»

Høsten 2015 arrangeres neste lederseminar. Invitasjon kommer pr epost til dem som er registrert som ledere i Dnlfs arkiver, samt på hjemmesiden til Of og i «Overlegen».