Permisjonsrettigheter for å delta i hjelpetiltak og nødhjelpsarbeid

Hvilke rettigheter har sykehusleger overfor sin arbeidsgiver, dersom legen ønsker å reise utenlands for å delta i hjelpetiltak og nødhjelpsarbeid? Har legen rett til permisjon? Og i så tilfelle: med eller uten lønn?

Innlegg av Lene Brandt Knutsen, juridisk rådgiver i Overlegeforeningen

For at arbeidstaker skal ha et krav på å ta permisjon fra arbeidet, må det foreligge et rettslig grunnlag. Arbeidstak­eres rett til permisjon kan blant annet følge av lov, tariffavtale eller individuell avtale.

Arbeidsmiljøloven regulerer for­holdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og inneholder bestemmelser om rett til permisjon i visse tilfeller. Loven inneholder imidlertid ingen regulering av spørsmålet om rett til permisjon for å påta seg verv i utlandet, for eksempel i forbindelse med arbeid i internasjonale organisasjoner eller norske hjelpe­tiltak i utviklingsland.

For sykehusleger er det inntatt bestemmelser om verv i utlandet i de sentrale tariffavtalene. Se Overenskomsten del A2 § 8.2 for Spekter om­råde 4 og 10, samt den sentrale særavtalen i Virke § 8.2. Avtalene finnes på Legeforeningens nettsider, se https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Avtaler/.

Spekteravtalene inneholder følgende formulering:

«Leger bør gis permisjon uten lønn for å arbeide i internasjonale organisasjoner, Forsvarets internasjonale operasjoner og i norske hjelpetiltak i utviklingsland. Leger som er knyttet til hjelpeorganisasjoner kan gis permisjon i inntil 1 mnd med basislønn pr. kalenderår i forbindelse med utrykning til hjelp for nødstillede. Tilstås lønn fra annen arbeidsgiver i denne permisjonstiden, skal denne lønnen gå til fradrag i den lønn som ut­betales av arbeidsgiver.»

Avtalen i Virke har en tilsvarende formulering, men er noe mer gunstig hva gjelder lønn:

«Leger bør gis permisjon uten lønn for å arbeide i internasjonale organisasjoner og i norske hjelpetiltak i utviklingsland. Leger som er knyttet til hjelpeorganisasjoner kan gis permisjon med full lønn inkludert tillegg etter oppsatt tjenesteplan i 1 mnd. pr. kalenderår i forbindelse med utrykning til hjelp for nødstillede. Tilstås lønn fra annen arbeidsgiver i denne permisjonstiden, skal denne lønnen gå til fradrag i den lønn som utbetales av arbeidsgiver.»

Virke-avtalen åpner i noe større grad for at legene kan gis permisjon med full lønn. Som utgangspunkt innebærer dette at legen kan opprettholde alle tillegg under permisjonen, så som vakttillegg, UTA-tillegg, eventuelle individuelle lønnstillegg, mv. Dette i motsetning til i Spekterområdet, hvor det tas utgangspunkt i basislønnen. Basislønn omfatter vanligvis minimumslønn, doktorgrads­tillegg og eventuelle andre kollektivt avtalte tillegg som er avtalt mellom ­partene i det enkelte helseforetak.

Spørsmålet er også regulert i enkelte av de lokale tariffavtalene (B-deler eller lokale særavtaler i Virke), men disse gir ikke rettigheter ut over de rettigheter som følger av sentrale ­tariffavtaler.

De ovennevnte bestemmelser er kun «bør»-bestemmelser hva gjelder rett til permisjon. Det vil dermed være opp til arbeidsgiver å vurdere om permisjon skal gis i det enkelte tilfelle. Dersom arbeidsgiver innvilger legen permisjon, er arbeidsgiver ikke forpliktet til å dekke lønn i permisjonstiden. Bestemmelsene sier kun at legen «kan» gis permisjon med lønn.

Legeforeningen mener at sykehusene i større grad burde bidra til at helsepersonell reiser utenlands i forbindelse med hjelp til nødstillede, både ved å gi permisjon og ved å dekke hele eller deler av lønnen i permisjonsperioden, slik at helsepersonellet ikke taper økonomisk på å delta i bistands- og nødhjelpsarbeid. Disse spørsmål har vært diskutert med arbeidsgiversiden i ­sentrale forhandlinger, og bestemmels­ene har blitt endret fra å være en bestemmelse om at «leger kan gis permisjon», til at «leger bør gis permisjon» for å delta i hjelpetiltak og nødhjelpsarbeid i utlandet. Formålet med denne endringen var å gi et tydeligere signal om at slik internasjonal deltakelse er ønsket. Vi er imidlertid ikke kommet dit hen at dette er en tariffavtalt rettighet for legene.

Avslutningsvis kan det understrekes at arbeidsgiver alltid kan gi permisjon, også med lønn, ved at arbeidsgiver og den enkelte lege inngår en individuell avtale. Bestemmelsene i Overenskomst­- ene er minimumsbestemmelser, og er derfor ikke til hinder for at arbeids­giver yter full lønn ved permisjon for å delta i internasjonalt arbeid. •