Har du spørsmål du ønsker besvart i bladet, send en mail til redaktør arild.egge@ous-hf.no

 

Ambulerende tjeneste og forholdet til tjenestested

Både Overenskomsten i Spekter og den sentrale særavtalen i Virke har bestemmelser om ambulerende tjeneste. Ambulerende tjeneste er definert som tjeneste innad i helseforetaket/virksomheten, men som er utenfor det avtalte tjenestestedet. Ved spørsmål om tjeneste er å anse som ambulerende i henhold til tariffavtalene, blir det altså avgjørende hva som er avtalt om vedkommende leges tjenestested. I det videre behandles spørsmålet om tjenestested og forholdet til ambuleringsbestemmelsene nærmere.

   Innlegg av Lene Brandt Knutsen, juridisk rådgiver i Overlegeforeningen

Kort om innholdet i ambulerings­bestemmelsene

Bestemmelsene om ambulerende tjen­este finnes i Overenskomsten i Spekter del A2 § 2.2 og sentral særavtale i Virke § 2.2. Begge bestemmelser har følgende definisjon: Tjeneste i helseforetak­et/virksomheten utenfor avtalt tjeneste­sted er ambulerende tjeneste.

Den enkelte lege deltar i ambulerende tjeneste på frivillig grunnlag. Det skal inngås avtale mellom arbeidsgiver og den enkelte lege. For Of og Legeforen­ingen er frivillighet ved ambulering et helt grunnleggende prinsipp. I ekstraordinære tilfeller kan ambulerende tjeneste dog pålegges for begrensede perioder. Dette er ment som en snever unntaksregel.

Kompensasjon for ambulerende tjen­este avtales mellom partene i det enkelte sykehus og er pensjonsgivende.

Avtale om ambulerende tjeneste skal være basert på de prinsipper som følger av arbeidsmiljøloven § 10-3 ved at det skal utarbeides en arbeidsplan som viser hvilke uker, dager og tider den enkelte arbeidstaker skal arbeide. Arbeidsplanen vil vise i hvilket omfang vedkommende skal tjenestegjøre på ambuleringsstedet. Ved at ambulerende tjeneste inngår i tjenesteplanen, vil eventuell kompensasjon for ambuleringen omfattes av begrep­et «full lønn» i Overenskomsten i Spekter del A1 1.1. og § 8 i Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten i Virke. Avtale om ambulerende tjeneste skal baseres på de arbeidstidsbestemmelser som følger av arbeidsmiljølov og overenskomstbestemmelser.

Angivelse av tjenestested

I forbindelse med innføring av faste stillinger for leger i spesialisering, har Legeforeningen hatt dialog med Spekt­er angående helseforetakenes angivelse av arbeidssted i avtalemalene for leger i spesialisering som per 1. juli 2015 ansettes fast.

Vurderingene av spørsmålet om tjenestested i disse avtalemalene har imidlertid også overføringsverdi til angivelse av tjenestested i de individuelle arbeidsavtalene for overleger.

En velkjent problemstilling er at tjenestested angis svært vidt i individuelle arbeidsavtaler. Som eksempel kan nevnes de tilfeller hvor hele helseforetaket defineres som legens tjenestested, selv om helseforetaket har flere sykehus.

Of og Legeforeningen mener at dette er i strid med ambuleringsbestemmelsen, da det uthuler denne. Videre at det er i strid med arbeidsmiljøloven, da det ikke gir tilstrekkelig forutsigbarhet med hensyn til hvor legen skal jobbe. Særlig gjelder det i helseforetak med lokasjoner over større geografiske områder. Legeforeningen har ved flere anledninger formidlet vårt syn på dette til Spekter.

I sommer kom Spekter med en avklaring på sitt syn på angivelse av tjen­estested for leger i sykehus. Etter Lege­foreningens mening innebærer Spekters uttalelse at Spekter har nærm­et seg Legeforeningens syn i spørsmålet om angivelse av tjenestested i arbeidsavtaler.

Spekter har blant annet uttalt om angivelse av tjenestested, at det ved ambuleringsbestemmelsen ikke har vært intensjonen med ordene «avtalt tjenestested» å begrense dette til ett tjenestested. Legeforeningen er i utgangspunktet enig i dette, og er derfor åpen for at det er tillatt å avtale flere tjenestesteder, dersom det ikke følger noe annet av lokale avtaler. Dette forutsetter imidlertid at legenes rett til forutsigbarhet er ivaretatt i tilstrekkelig grad. Arbeidsgiver kan derfor ikke angi en rekke mulige tjenestesteder i helseforetaket som arbeidssted. Det vil være en omgåelse av og i strid med ambuleringsbestemmelsen.

Også Spekter har inntatt det standpunkt at en vid angivelse av tjenestestedet (for eksempel «helseforetaket»), i helseforetak med mange driftssteder vil kunne gi begrenset forutberegnelighet for arbeidstakeren. Spekters syn er derfor at arbeidsavtalen bør definere de konkrete tjenestestedene hvor det er sannsynlig at arbeidstakeren faktisk forventes å skulle arbeide. Spekter har videre uttalt at å «definere tjenestested til alle helseforetakets driftssteder uten at det tas stilling til hvor legen faktisk skal arbeide, vurderes som en gardering fra arbeidsgivers side og representerer en unøyaktighet som ikke gir den tilstrekkelige grad av forutberegnelighet som trolig kreves».

For at legenes rett til forutsigbarhet skal være tilstrekkelig ivaretatt, må det etter Ofs og Legeforeningens syn være påregnelig at legen faktisk skal jobbe ved de ulike tjenestestedene, når dette skal skje og i hvilket omfang. Dersom legen skal arbeide ved flere lokasjoner er det viktig at dette angis allerede i utlysningsteksten. For øvrig må det ved inngåelse av individuell arbeidsavtale konkretiseres når og hvor mye legen skal arbeide ved den enkelte lokasjon. Videre må det være klart for legen hvilket tjenestested som skal ivareta vedkommendes behov for arbeidsmiljø og fagmiljø. •