Nasjonal helse- og sykehusplan

Stortingsmeldig nr. 11 (2015-2016) Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019) ble lagt fram 20.11. 2015. Den er på 146 sider. Det finnes også en kortversjon på Regjeringen.no kalt «I korte trekk», på 18 korte sider.

Her har vi tatt ut tabell 5.6 som definerer ulike typer sykehus, samt punkt 14 i kortversjonen om hvilke prinsipper som skal gjelde for bedre oppgavedeling og samarbeid mellom sykehus.

Av Overlegeforeningens leder Jon Helle

Boks 5.6 Regjeringen vil foreslå følg­ende betegnelser på sykehus for å tydeliggjøre innholdet og gjøre begrepsbruken mer enhetlig

 • Betegnelsen regionsykehus skal bruk­es om det ene sykehuset i hver helse­region som er utpekt som hoved­sykehus. De fire regionsykehusene er Universitetssykehuset i Nord-Norge, St. Olavs Hospital, Haukeland universitetssykehus og Oslo universitetssykehus. Disse sykehusene vil ha det største tilbudet av regionsfunksjoner og nasjonale behandlingstjenester i helseregion­en.
 • Betegnelsen stort akuttsykehus bruk­es om sykehus med opptaksområde på mer enn 60–80 000 innbyggere, og som har et bredt akuttilbud med akutt kirurg­i og flere medisinske spesialiteter.
 • Betegnelsen akuttsykehus brukes om sykehus som minst har akuttfunksjon i indremedisin, anestesilege i døgnvakt og planlagt kirurgi. Sykehuset kan ha akuttkirurgi dersom geografi og bosettingsmønster, avstand mellom sykehus, tilgjengelighet til bil-, båt- og luftambulansetjenester og værforhold gjør det nødvendig.
 • Betegnelsen sykehus uten akuttfunksjoner brukes om sykehus med planlagt behandling som ikke har akuttfunksjoner.

Betegnelsen stort akuttsykehus bruk­es om sykehus med opptaks­område på mer enn 60–80 000 innbyggere, og som har et bredt akuttilbud med akutt kirurgi og flere medisinske spesialiteter.

Side 14 i versjonen «I korte trekk» omhandler «Bedre oppgavedeling og samarbeid mellom sykehus»: Skal bygge på disse prinsippene:

 • Det skal fortsatt være en desentralisert og differensiert sykehusstruktur i Norge. En ryggrad av akuttsykehus er nødvendig for å sikre beredskap og øyeblikkelig hjelp.
 • Funksjoner skal samles når det er nødvendig av hensyn til kvalitet, men samtidig desentraliseres når det er ­mulig – for å gi et bredest mulig tilbud med god kvalitet i nærmiljøet.
 • For pasienter med behov for mer spesialiserte akutte tjenester, vil ­behandlingstilbudet som hovedregel være ved store akuttsykehus. Dette betyr at over tid vil færre sykehus enn i dag ha akutt kirurgi. Anbefalt nedre grense for opptaksområdet for akutt kirurgi på 60–80 000 innbyggere tas inn som en av flere føringer i denne vurder­ingen. Faktorer som geografi og bosettingsmønster, avstand mellom sykehus, tilgjengelighet til bil-, båt- og luftambulansetjen­ester og værforhold skal også tillegges stor vekt.
 • Andre akuttsykehus skal behandle pasienter med vanlige tilstander som har behov for øyeblikkelig hjelp i sykehus.
 • De nasjonale kvalitetskravene til fødetilbudet som er nedfelt i stortingsmeld­ingen En gledelig begiven­het (2008–2009) og i Helsedirektoratets veileder Et trygt fødetilbud fra 2011, ligger fast. Ved endringer i tjenestetilbudet må det sikres at fødeavdelingenes behov for faglige støttefunksjoner er dekket.
 • Vesentlig endring i oppgavedeling mellom sykehus må avklares i lokale prosesser der kommunene også skal høres.
 • Det skal utarbeides et eget kvalitetssikringssystem for helseforetakenes arbeid med utviklingsplaner, i form av en veileder, for å understøtte at endringer i virksomheten er i tråd med nasjonale føringer, og sikre at det er gjennomført gode lokale prosesser.
 • Stille krav om forpliktende nettverk mellom sykehus og helseforetak i helseregionene. Nettverkene skal sikre hensiktsmessig oppgavedeling. De skal også sikre samarbeid om pasientforløp, bemanning, utdanning av helsepersonell og hospiterings- og ambuleringsordninger.
 • Sykehusstruktur og ambulansetjen­ester må sees i sammenheng. Endret oppgavedeling må følges av nødvendig styrking av ambulansetjenesten.
 • Desentraliserte spesialisthelsetjen­ester, gjerne samlokalisert med ­kommunale helse- og omsorg­tjenest­er, skal videreutvikles for å gi gode tjen­ester i nærmiljøet og helhetlige pasient­forløp. •
Ved endringer i tjenestetilbudet må det sikres at føde­avdelingenes behov for faglige støttefunksjoner er dekket.
Vi har på trykketidspunktet ikke fått studert planen grundig nok til å kommentere eller presentere alle aktuelle sider ved den. Vi kommer derfor tilbak­e med mer om planen i første ­nummer i 2016. I mellomtiden opp­fordrer jeg alle medlemmer til å sette seg inn i den. Den angår viktige verdier for oss alle og fremtiden for norsk sykehusvesen. JH

Desentraliserte spesialisthelsetjen­ester, gjerne samlokalisert med ­kommunale helse- og omsorg­tjenest­er, skal videreutvikles for å gi gode tjen­ester i nærmiljøet og helhetlige pasient­forløp.